δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Τα μη νόμιμα τέκνα στο Βυζαντινό δίκαιο
Illegitimate offspring in byzantine law

Τσιάντα, Γιαννούλα Χρήστου

Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι τα μη νόμιμα τέκνα στο Βυζαντινό Δίκαιο. Εξετάζονται οι ειδικότερες κατηγορίες αυτών, οι περιουσιακές και προσωπικές σχέσεις αυτών και των προγόνων τους, καθώς και οι τρόποι με τους οποίους μπορούσαν να καταστούν νόμιμα από το γεννήτορά τους. Στο τέλος γίνεται μια κοινωνική προσέγγιση του θέματος.
The subject of the current dissertation is the illegitimate offspring as part of the Byzantine Law. The respective categories of those, their states of fortune and interpersonal relations between them and their ancestors, will be researched in depth, as also the ways through which they could be named legal under their bearer. At the end, a more social approach of the matter is presented, as well.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Εξώγαμο τέκνα
Family law
Concubinage
Βυζαντινό δίκαιο
Νόθα τέκνα
Illegitimate children
Γνήσια τέκνα
Μη νόμιμα τέκνα
Byzantine law
Ιουστινιανός
Justinian

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009
2010-01-08T11:03:15Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.