Ορυκτολογία και δεσμευτική ικανότητα Ζεόλιθου Βόρειου Ξηροβουνίου (Αβδελλα Εβρου) και πιθανές περιβαλλοντικές εφαρμογές

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Mineralogy and sorption ability of North Xerovouni Zeolite (Avdella, Evros) and potential environmental applications
Ορυκτολογία και δεσμευτική ικανότητα Ζεόλιθου Βόρειου Ξηροβουνίου (Αβδελλα Εβρου) και πιθανές περιβαλλοντικές εφαρμογές

Βούτα, Στυλιανή Ιωσήφ

The zeolitic rock samples from North Xerovouni (Avdella, Evros Prefecture, Northeastern Greece) contain on average, 54 wt.% HEU-type zeolite, 5 wt.% smectite, 4 wt.% mica (63 wt.% microporous minerals), 16 wt.% feldspars, 13 wt.% cristobalite and 8 wt.% quartz (37 wt.% non-microporous minerals). The chemical composition of these sediments is: 74.2 wt.% SiO2, 11.0 wt.% Al2O3, 1.1 wt.% Fe2O3t, 1.0 wt.% MgO, 2.7 wt.% CaO, 1.1 wt.% Na2O and 1.5 wt.% K2O. The investigated sediments show an average ammonia ion exchange capacity (sorption ability) of 142 meq/100g. The sorption of different species from their solutions by the micro- meso- and macroporous of the zeolitic rock can be attributed to absorption (mainly ion exchange), adsorption and surface precipitation processes. HEU-type zeolite accounts for the most of the ion exchange capacity, while smectite + mica contribute to a relative small extent only. The ion exchange capacity of the five zeolitic rock samples showed positive correlations with the content of HEU-type zeolite as well as with the total content of microporous minerals (zeolite + smectite + mica). The mineralogical and physico-chemical characteristics, make the zeolitic rock of North Xerovouni suitable material for potential environmental applications, such as: Quality improvement of aqua ecosystems, purification of municipal, industrial and radioactive wastewaters, sewage sludge treatment, quality protection of surface and underground waters, fishery and fish breeding, malodor control.
Τα ζεολιθοφόρα ηφαιστειοκλαστικά ιζήματα του Βορείου Ξεροβουνίου (Αβδέλλα, Νομός Έβρου) περιέχουν κατά μέσο όρο 54% κ.β. ζεόλιθο τύπου HEU, 5% κ.β. σμεκτίτη, 4% κ.β. μαρμαρυγία (συνολικά 63% κ.β. μικροπορώδη ορυκτά), 16% κ.β. αστρίους, 13% κ.β. χριστοβαλίτη και 8% κ.β. χαλαζία (συνολικά 37% κ.β. μη μικροπορώδη ορυκτά). Η χημική σύσταση αυτών των ιζημάτων είναι: 74,2% κ.β. SiO2, 11,0% κ.β. Al2O3, 1,1% κ.β. Fe2O3t, 1,0% κ.β. MgO, 2,7%κ.β. CaO, 1,1% κ.β. Na2O και 1,5% κ.β. K2O. Τα εξεταζόμενα ιζήματα παρουσιάζουν μέση ικανότητα ανταλλαγής ιόντων (δεσμευτική ικανότητα) 142 meq/100g. Αυτή αποδίδεται κυρίως στο ζεόλιθο τύπου-HEU, ενώ ο σμεκτίτης και ο μαρμαρυγίας συνεισφέρουν σχετικά λιγότερο σε αυτήν. Η ικανότητα ανταλλαγής ιόντων των πέντε δειγμάτων ζεόλιθου έδειξε θετικές συσχετίσεις με την περιεκτικότητά τους σε ζεόλιθο τύπου-HEU όπως και με την περιεκτικότητά τους συνολικά σε μικροπορώδη ορυκτά (ζεόλιθος + σμεκτίτης + μαρμαρυγίας). Τα ορυκτολογικά και φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, καθιστούν το ζεολιθοφόρο πέτρωμα του Βορείου Ξεροβουνίου, κατάλληλο για πιθανές περιβαλλοντικές εφαρμογές όπως: βελτίωση της ποιότητας των υδάτινων οικοσυστημάτων, καθαρισμό αστικών, βιομηχανικών και ραδιενεργών υγρών αποβλήτων, επεξεργασία της λυματολάσπης, προστασία της ποιότητας των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, ιχθυοκαλλιέργειες και έλεγχο της δυσοσμίας.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ion exchange capacity
Municipal wastewaters
Προστασία υδάτινων οικοσυστημάτων
Μικροπορώδη ορυκτά
Αστικά απόβλητα
Microporour minerals
Ικανότητα ανταλλαγής ιόντων
Protection of waters

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2009
2010-01-11T09:19:38Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Γεωλογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)