Οι χρηματικές κυρώσεις σε βάρος κρατών μελών από το ΔΕΚ κατά το άρθρο 228 ΣΕΚ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Financial penalties against member states by the ecj under article 229 tec
Οι χρηματικές κυρώσεις σε βάρος κρατών μελών από το ΔΕΚ κατά το άρθρο 228 ΣΕΚ

Μυλωνάς, Αστέριος Ιωάννη

The procedure of imposing financial penalties by the european court of justice when a member state does not comply with an earlier, judgement. The situation before Maastricht treaty article 1228 tec and the two types of financail penalties lump sum and penalty payments. The european commisions approach and the judgement of the european court of justice. Future developments after Lisbon treaty
Η διαδικασία επιβολής χρηματικών κυρώσεων από το δικαστήριο των ευρωπαϊκών κοινοτήτων όταν ένα κράτος μέλος δεν εκτελεί προγενεστέρη αποφασή του. Η κατάσταση πριν τη Συνθήκη του Μάαστριχτ. Το άρθρο 228 ΣΕΚ και οι δύο τύποι χρηματικής κύρωσης, το κατ'αποκοπήν ποσό και η χρηματική ποινή. Η προσέγγιση της ευρωπαϊκής επιτροπής και οι αποφάσεις του δικαστηρίου των ευρωπαϊκών κοινοτήτων. Μελλοντικές εξελίξεις μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Κατ' αποκοπήν ποσό
Compliance
Penalty payment
Financial penalties
Συμμόρφωση
Χρηματική ποινή
European court of justice
Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Χρηματικές κυρώσεις
Cumpsum

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009
2010-01-11T12:19:08Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.