Γνώσεις και αντιλήψεις σχετικά με την υποβάθμιση του περιβάλλοντος σε βιβλία και καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Γνώσεις και αντιλήψεις σχετικά με την υποβάθμιση του περιβάλλοντος σε βιβλία και καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης.

Νάστη, Μαγδαληνή Αθανασίου

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται να εξεταστεί το κοσμοείδωλο της φύσης των καθηγητών/τριων ΠΕ04 (Φυσικοί, Χημικοί, Βιολόγοι, Γεωλόγοι, Φυσιογνώστες) και των σχολικών βιβλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τελική επιδίωξη είναι η σύγκριση των δυο κοσμοειδώλων και η ανάδειξη συμφωνίας ή όχι με τις αρχές της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.Για το σκοπό αυτό αναπτύχθηκε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο διερευνά τις αντιλήψεις, τις γνώσεις καθώς και τις πηγές πληροφόρησης των καθηγητών/τριων ΠΕ04. Επίσης πραγματοποιήθηκε ανάλυση περιεχομένου στα σχολικά βιβλία Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας και Αρχές Περιβαλλοντικών Επιστημών του Λυκείου στα οποία γίνεται αναφορά σε περιβαλλοντικά θέματα. Το κοσμοείδωλο της φύσης διαφοροποιείται στους καθηγητές/τριες. Οι βιολόγοι καθηγητές ανησυχούν για τις αλλαγές του περιβάλλοντος και για αυτό τον λόγο θεωρούν ότι το περιβάλλον πρέπει να προστατευτεί άμεσα. Δεν προσδίδουν χρηστική αξία στη φύση, σε αντίθεση με τους φυσικούς, χημικούς και γεωλόγους, οι οποίοι προσδίδουν στη φύση την αξία του πόρου και του χώρου ζωής, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου. Όλοι θεωρούν ότι η ανθρώπινη παρέμβαση έχει συνέπειες στο περιβάλλον. Η επίλυση του περιβαλλοντικού προβλήματος ανήκει στο κράτος. Ωστόσο τα μέτρα που θα ληφθούν θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να επιτρέπεται η οικονομική ανάπτυξη. Ο διαχωρισμός που παρατηρήθηκε με βάση τα ιδεολογικά στοιχεία αντανακλάται και στο διαχωρισμό με βάση τα γνωστικά στοιχεία. Το ενδιαφέρον τους για το περιβάλλον είναι αρκετά υψηλό. Παρατηρούνται ωστόσο δυο ειδών καθηγητές, αυτοί που το ενδιαφέρον τους για το περιβάλλον επηρεάστηκε από υποχρεωτικές δραστηριότητες (σπουδές) και αυτοί που το ενδιαφέρον τους επηρεάστηκε από εθελοντικές δραστηριότητες (ειδικός τύπος, ΜΚΟ, συνέδρια κ.α.). Στα σχολικά βιβλία το κοσμοείδωλο της φύσης στη Βιολογία Κατεύθυνσης αναδεικνύει την τεχνοκεντρική ιδεολογία, ενώ στη Βιολογία ΓΠ και Αρχές Περιβαλλοντικών Επιστημών την οικοκεντρική. Τα βιβλία Φυσικής και Χημείας προβάλλουν κάποια συγκεκριμένη συμπεριφορά. Τέλος αυτό που θα προσπαθήσουν να μεταδώσουν οι καθηγητές/τριες στους μαθητές τους είναι οι προσωπικές τους θεωρίες με όλες τις αντιφάσεις και ασάφειες που μπορεί να έχουν. Ωστόσο η ίδια η προσωπική θεωρία του καθηγητή δεν διεκδικεί «τον χαρακτήρα της οριστικής και αδιαμφισβήτητης αλήθειας για το μαθητή, αλλά θα πρέπει να παραμένει αντικείμενο συνεχούς προβληματισμού, επανεξέτασης και επαναπροσδιορισμού του περιεχομένου της.
The present study is an attempt to research the view of nature for Physics, Chemistry, Biology, Geology and Naturalism teachers and books in Secondary Education. The ulterior goal is to compare the two views of nature and address whether these agree with the principles of Environmental Education.For this purpose, a questionnaire was created to investigate the perception, knowledge and source of information for the abovementioned teachers. Additionally, content analysis was conducted for Physics, Chemistry, Biology, Geology and Principles of Environmental Sciences of High School books, which make reference to several environmental issues. The view of nature is differentiated between teachers of different expertise. Biologists are worried about environmental changes and thus suggest that the environment should be immediately protected. Moreover, they do not attribute use value to nature. On the contrary, physicists, chemists and geologists consider nature to have a source and spatial value for improvement of humanity’s living quality. All teachers believe that human activity has great influence on the environment and that environmental issues should be solved by governmental authorities. However, implementation of measures for the protection of the environment should allow economical development. Differentiation in relation with ideological data was reflected in differentiation relating cognitive data. Teachers’ interest in the environment was relatively high. Nevertheless, there are two types of teachers regarding the way they gained interest in the environment: through obligatory activities (studies) and through voluntary activities (articles, NGO’s, conferences/meetings etc) As far as school books are concerned, Special Course Biology highlights the view of nature from the technological perspective, whilst General Course Biology and Principles of Environmental Sciences from the ecological aspect. Physics and Chemistry books project a specific behaviour. Last but not least, it was found that teachers will try to learn students their personal theories with all the inconsistencies and obscurities they might have. Nonetheless, students should not consider teacher’s theory as final and unquestionably true. Students should think as an object of continual speculation, examination and specification.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ερωτηματολόγια
View of nature
Questionnaires
Κοσμοείδωλο της φύσης
Ανάλυση περιεχομένου
Content analysis

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010
2010-12-22T08:47:02Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Βιολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.