δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Το θεϊκό συμβούλιο στην Παλαιοδιαθηκική γραμματεία
The Divine Council in Old Testament

Παύλου, Νικόλαος Αντ.

Η διδακτορική διατριβή είχε ως στόχο να αναδείξει τη διαβούλευση του Κυρίου -όπως αυτή καταγράφεται στην Παλαιά Διαθήκη- με άλλα όντα,. Σε αυτά περιλαμβάνονται η ουράνια αυλή (άγγελοι, στρατιά του ουρανού, γιοι του Θεού, σεραφίμ, χερουβίμ) και άνθρωποι (προφήτες, Αβραάμ, Μωυσής). Μέσω αυτών των περιγραφών οι συντάκτες των αφηγήσεων τόνιζαν πως ο Θεός του Ισραήλ είναι ο απόλυτος κυρίαρχος της θεϊκής συνδιάσκεψης, τα ουράνια όντα που συμμετέχουν στο συμβούλιο έχουν ως αποστολή τους να δοξολογούν το Θεό, να υπακούουν στις εντολές του και να κάνουν εισηγήσεις. Οι άνθρωποι που μετέχουν στο θεϊκό συμβούλιο υπακούουν στο θεϊκό θέλημα. Μπορούν όμως να εκφράσουν τις απόψεις και τις θέσεις τους. Τέλος, ο θεϊκό συμβούλιο δεν είναι μία ανιστορική παράσταση, αλλά συνδέεται με συγκεκριμένες ιστορικές στιγμές του βιβλικού Ισραήλ.
The aim of the doctoral thesis is to distinguish the consultation of God with other beings as it recorded in the Old Testament. Among them the celestial courtyard (angels, army of the sky, sons of God, serafim, herouvim) and persons (prophets, Abraham, Moses) are included. Through these descriptions the authors of narrations stressed that the God of Israel is the absolute sovereign of the divine conference, the celestial beings that participate in the council have the mission to hymn God listen to his commands and make proposals. Persons who participate in the divine council follow the divine wish. They can however express their opinions and their attitudes. Finally, the divine council is not a non historical representation but it is connected to specific historical moments of biblical Israel.

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Abraham
Celestial courtyard
Μωυσής
Θεϊκό συμβούλιο
Divine Council
Ουράνια αυλή
Moses
Αβραάμ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010
2010-12-22T12:10:49Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, Τμήμα Θεολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.