Η επιλογή Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Headmaster’s selection in Primary and Secondary Education in Greece
Η επιλογή Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα

Σπυροπούλου, Ευθυμία-Ιωάννα Γεωργίου

Η έρευνα έχει ως θέμα της τη διερεύνηση των απόψεων είκοσι διευθυντών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα αναφορικά με τη διαδικασία και τα θεσπισμένα βάσει νόμου κριτήρια επιλογής τους, σύμφωνα με τα οποία κρίθηκαν και αξιολογήθηκαν ως κατάλληλοι για να αναλάβουν τη θέση του διευθυντή στα σχολεία του δείγματός μας. Στο ερευνητικό μέρος της εργασίας μας θέσαμε ως στόχο, να διερευνήσουμε τη γνώμη δέκα διευθυντών δημοτικών σχολείων, πέντε διευθυντών γυμνασίων και πέντε διευθυντών ενιαίων λυκείων του νομού Αχαϊας για το πώς κρίνουν το θεσμικό πλαίσιο επιλογής τους για την ανάληψη της προαναφερόμενης θέσης του διευθυντή. Ειδικότερα, οι επιμέρους στόχοι της έρευνας ήταν: α) να εξεταστεί η γνώμη των διευθυντών για την μοριοδότηση των κριτηρίων επιλογής, β) να διερευνηθεί η γνώμη τους για την αποτελεσματικότητα της προφορικής συνέντευξης, γ) να διερευνηθεί η γνώμη τους για το Συμβούλιο επιλογής ως προς το θεσμικό του ρόλο, δ) να διερευνηθεί η άποψή τους για το τρέχον ζήτημα της θητείας ή της μονιμοποίησής, ε) να εξεταστούν οι απόψεις τους για άλλο σύστημα επιλογής, στ) να εξεταστεί η γνώμη τους για το προφίλ του αποτελεσματικού διευθυντή και τέλος ζ) να διαπιστωθεί σύμφωνα με τους ιδίους αν η συγκεκριμένη διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής τους συμβάλλουν στην επιλογή του αποτελεσματικού διευθυντή για τα ελληνικά σχολεία.
The subject of the research is the investigation of the opinions of twenty headmasters from school institutions of primary and secondary education in Greece regarding the procedure and the adopted criteria of their selection pursuant to the law, according to which were judged and evaluated as qualified in order to assume the position of headmaster at the schools of our sample. At the investigation part of our project we set as a target, to investigate the opinion of ten primary school headmasters, five secondary school headmasters and five high school headmasters of the prefecture of Achaia on how do they consider the institutional framework of their selection for the taking up of the aforementioned position of headmaster. More specifically, the individual targets of the research were: a) to investigate the opinion of the headmasters regarding the credits award added to the selection criteria b) to investigate their opinion for the effectiveness of the oral interview, c) to investigate their opinion for the selection Committee in terms of its institutional role, d) to investigate their opinion for the current issue of the term of office or permanency, e) to investigate their views for an other selection system, f) to investigate their opinion for the profile of the effective headmaster and finally g) to find out, according to the headmasters’ views, whether the specific procedure and their selection criteria contribute to the selection of the effective headmaster for Greek schools.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα
Primary and Secondary Education
Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Διευθυντής Σχολικής Μονάδας
Selection Criteria
Κριτήρια επιλογής
Headmaster of school institution
Legislative frame in Greece

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010-12-24T10:52:38Z
2010


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.