Διερεύνηση εννέα Papaver rhoeas L. πληθυσμών για ανάπτυξη σταυρανθεκτικότητας σε ζιζανιοκτόνα αναστολείς του ενζύμου οξικογαλακτική συνθάση (ALS)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Cross resistance to ALS inhibitors herbicides of nine corn poppy populations
Διερεύνηση εννέα Papaver rhoeas L. πληθυσμών για ανάπτυξη σταυρανθεκτικότητας σε ζιζανιοκτόνα αναστολείς του ενζύμου οξικογαλακτική συνθάση (ALS)

Αδαμούλη, Βασιλική Νικολάου

Σε πειράματα φυτοδοχείων αξιολογήθηκαν εννέα πληθυσμοί παπαρούνας (Papaver rhoeas L.) για την πιθανότητα ανάπτυξης σταυρανθεκτικότητας σε ζιζανιοκτόνα που δρουν ως αναστολείς του ενζύμου οξικογαλακτική συνθάση (ένζυμο ALS ή AHAS). Οι πληθυσμοί προέρχονταν από καλλιέργειες σιτηρών της βορείου Ελλάδας (Σέρρες, Κιλκίς και Θεσσαλονίκη), ενώ τα ζιζανιοκτόνα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν mesosulfuron + iodosulfuron, chlorsulfuron, triasulfuron, tribenuron (σουλφονυλουρίες), imazamox (ιμιδαζολινόνη), pyrithiobac (πυριμιδινυλθειοβενζοϊκά) και florasulam (τριαζολοπυριμιδίνες). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η εφαρμογή της τετραπλάσιας από τη συνιστώμενη δόσης των ζιζανιοκτόνων mesosulfuron + iodosulfuron και chlorsulfuron δεν μείωσε την ανάπτυξη των φυτών τεσσάρων πληθυσμών (χαρακτηρίστηκαν ανθεκτικοί), ενώ η συνιστώμενη δόση μείωσε σημαντικά την ανάπτυξη των φυτών τεσσάρων πληθυσμών (ευαίσθητοι) και μερικώς την ανάπτυξη των φυτών ενός πληθυσμού (πιθανώς αναπτυσσόμενη ανθεκτικότητα). Η τετραπλάσια της συνιστώμενης δόση του ζιζανιοκτόνου triasulfuron δεν μείωσε την ανάπτυξη των φυτών έξι πληθυσμών (ανθεκτικοί), ενώ η συνιστώμενη δόση μείωσε σημαντικά την ανάπτυξη των φυτών δύο πληθυσμών (ευαίσθητοι) και μερικώς την ανάπτυξη ενός πληθυσμού (πιθανώς αναπτυσσόμενη ανθεκτικότητα). Η εφαρμογή της τετραπλάσιας της συνιστώμενης δόσης του tribenuron δεν μείωσε την ανάπτυξη των φυτών πέντε πληθυσμών, ενώ η συνιστώμενη δόση μείωσε σημαντικά την ανάπτυξη των φυτών τριών πληθυσμών (ευαίσθητοι) και μερικώς την ανάπτυξη των φυτών ενός πληθυσμού (πιθανώς αναπτυσσόμενη ανθεκτικότητα). Η εφαρμογή της τετραπλάσιας και οκταπλάσιας της συνιστώμενης δόσης του imazamox δεν μείωσε την ανάπτυξη των φυτών ενός πληθυσμού (18 φορές πιο ανθεκτικός από τον ευαίσθητο πληθυσμό Αγρόκτημα Α.Π.Θ. Th02M). Επίσης, η τετραπλάσια δόση του pyrithiobac δεν επηρέασε σημαντικά την ανάπτυξη των φυτών τεσσάρων πληθυσμών (R/S=6-77), ενώ η συνιστώμενη δόση του δεν επηρέασε σημαντικά την ανάπτυξη των φυτών ενός πληθυσμού (R/S=3). Η τετραπλάσια δόση του florasulam δεν επηρέασε σημαντικά την ανάπτυξη των φυτών τριών πληθυσμών (R/S=5-10), ενώ η συνιστώμενη δόση του δεν επηρέασε σημαντικά την ανάπτυξη των φυτών ενός πληθυσμού (R/S=4). Όλοι οι πληθυσμοί που εξετάστηκαν ήταν ευαίσθητοι στα 2,4-D και bromoxynil, γεγονός που σημαίνει όυτι τα ζιζανιοκτόνα αυτά αποτελούν εναλλακτική λύση στην αντιμετώπιση των ανθεκτικών πληθυσμών παπαρούνας στα ζιζανιοκτόνα αναστολείς της δράσης του ALS ενζύμου.
Νine corn poppy populations (Papaver rhoeas L.) from wheat fields of northern Greece (Serres, Kilkis and Thessaloniki) were evaluated in pot experiments for the potential evolution of cross-resistance to ALS inhibiting herbicides mesosulfuron + iodosulfuron, chlorsulfuron, triasulfuron, tribenuron (sulfonylureas), imazamox (imidazolinone), pyrithiobac (pirimidinylthiobenzoates) and florasulam (triazolopirimidines). Also, the GR50 rate (herbicide dose required to reduce growth by 50%) and the level of resistance (R/S, where R is the the GR50 rate of the resistant population and S is the the GR50 rate of the susceptible population ‘University Farm Th02M’) were determined for the herbicides imazamox, pyrithiobac and florasulam. The results showed that application of mesosulfuron + iodosulfuron and chlorsulfuron at four times higher than the recommended rate did not decrease the growth of four populations (resistant), while the application of the recommended rate caused significant reduction of growth of the four populations (susceptible) and partial growth reduction of one population (probably evolving resistance). Also, the dose that was four times higher than the recommended rate of triasulfuron did not decrease the growth of six populations (resistant), while the application of the recommended rate caused significant reduction of growth of the two populations (susceptible) and partial growth reduction of one population (probably evolving resistance). Furthermore, the application of tribenuron at four times higher than the recommended rate did not decrease the growth of five populations (resistant), while the application of the recommended rate caused significant reduction of growth of three populations (susceptible) and partial growth reduction of one population (probably evolving resistance). The application of imazamox at four and eight times higher than the recommended rate did not decrease the growth of one population (resistant), which was 18 times more resistant than the susceptible population of the University Farm. Also, pyrithiobac applied at four and eight times higher than the recommended rate did not decrease the growth of four populations (resistant, R/S=6-77), while the application of the recommended rate caused partial reduction of growth of one population (probably evolving resistance, R/S=3). In addition, florasulam applied at four and eight times higher than the recommended rate did not decrease the growth of three populations (R/S=5-10), while the application of the recommended rate caused partial reduction of growth of one population (probably evolving resistance, R/S=3). All populations examined were susceptible to 2,4-D and bromoxynil, suggesting that these herbicides could be used as alternative chemical means to control the resistant populations to ALS inhibiting herbicides.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Παπαρούνα (Papaver rhoeas L.)
Corn poppy (Papaver rhoeas L.)
Οξικογαλακτική συνθάση (ένζυμο ALS)
Acetolactate synthase (ALS enzyme)
Σταυρανθεκτικότητα
Cross resistance

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011-01-03T10:08:44Z
2010


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γεωπονική Σχολή

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.