Συσχέτιση της έλλειψης του εξονίου 3 του γονιδίου του υποδοχέα της αυξητικής ορμόνης με τη θεραπεία υποκατάστασης σε παιδιά με μεμονωμένη ανεπάρκεια αυξητικής ορμόνης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Correlation of d3 polymorphism of growth hormone receptor with the response to recombinant human growth hormone therapy in children with isolated growth hormone deficiency
Συσχέτιση της έλλειψης του εξονίου 3 του γονιδίου του υποδοχέα της αυξητικής ορμόνης με τη θεραπεία υποκατάστασης σε παιδιά με μεμονωμένη ανεπάρκεια αυξητικής ορμόνης

Βασιλείου, Γεωργία Θ.

Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής ήταν να μελετήσει σe παιδιά με μεμονωμένη ανεπάρκεια αυξητικής, τη συσχέτιση της ανταπόκρισης στον πρώτο και δεύτερο χρόνο της hGH θεραπείας, με α) την παρουσία του fl/d3 πολυμορφισμού και β) τα επίπεδα έκφρασης του GHR mRNA στους fl-ομόζυγους ασθενείς. Μελετήθηκαν 195 παιδιά Ελληνικής καταγωγής και προεφηβικής ηλικίας (121 μάρτυρες και 74 ασθενείς με τιμές GH πλάσματος μετά από δυο δοκιμασίες διέγερσης <10 ng/ml). Στους ασθενείς χορηγήθηκε θεραπεία με εξωγενή hGH, σε μέση δόση 28,8 μg/kg.d. Οι μέθοδοι πολλαπλή PCR και φωλιασμένη RT-PCR χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό του fl/d3 πολυμορφισμού σε όλα τα παιδιά και των επιπέδων έκφρασης σε 30 fl-ομόζυγους ασθενείς αντίστοιχα. Οι ποσοτικές παράμετροι που χρησιμοποιήθηκαν για να αξιολογήσουν έμμεσα την ανταπόκριση στη θεραπεία ήταν το ύψος (SDS), το κέρδος σε ύψος (SDS) και ο ρυθμός αύξησης σε SDS και εκ/χρόνο. Σύμφωνα με τα αποτελέσματά μας, το d3-αλληλόμορφο φαίνεται να συσχετίζεται με τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της hGH θεραπείας υποκατάστασης, τουλάχιστον όσον αφορά τoν πρώτο χρόνο. Από τη μελέτη της έκφρασης του mRNA των fl-ομόζυγων ασθενών προέκυψαν δυο διαφορετικά πρότυπα: Ένα πρότυπο υψηλής έκφρασης και ένα χαμηλής. Τα χαμηλά επίπεδα έκφρασης του mRNA των fl/fl-ομόζυγων ασθενών δείχνουν να σχετίζονται με τη μεγαλύτερη ευαισθησία στη hGH θεραπεία, όχι μόνο κατά τον πρώτο, αλλά και το δεύτερο χρόνο της θεραπείας. Συνεπώς στις περιπτώσεις που το fl-αλληλόμορφο είτε δεν εκφράζεται, είτε δείχνει χαμηλό πρότυπο έκφρασης, παρατηρείται καλύτερη έκβαση της θεραπείας υποκατάστασης.
This is a 3-year retrospective thesis which evaluates the association of the first and second year response to hGH therapy in isolated growth hormone deficient children with a) fl/d3 polymorphism and b) expression levels of GHR mRNA of fl-homozygous patients. Α total number of 195 prepubertal Greek children were studied (121 controls and 74 patients with GH peak<10 ng/ml). Patients with deficiency were treated with exogenous hGH at a mean dose of 28.8 μg/kg.d. Multiplex PCR was used to genotype all children for fl/d3 polymorphism. The expression levels of mRNA of 30 fl-homozygous patients with IGHD examined using nested RT-PCR method. In the statistical analysis the main parameters which were used to assess the association of GHR-genotype and mRNA profile with the response to hGH replacement were height standard deviation score (SDS), height gain SDS and growth velocity expressed as cm/year and SDS. Our results revealed that d3-polymorphism seems to be associated with a higher efficacy to hGH replacement, at least at the beginning of the treatment. Furthermore the expression of fl-homozygous patients followed two different profiles: The high expression and the low expression profile. Low mRNA expression profile of GHR-fl/fl patients seems to be associated with a better response to hGH therapy not only in the first, but in second year of treatment too. In conclusion, when there is no expression of fl-allele or it shows low expression levels of mRNA, there is an increase in the sensitivity of hGH therapy.

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Επίπεδα έκφρασης
Ανεπάρκεια αυξητικής ορμόνης
Υποδοχέας της αυξητικής ορμόνης
Pituitary Hormones
Pediatric endocrinology
Ανάπτυξη, Διαταραχές της
Παιδιατρική ενδοκρινολογία
Growth disorders
Somatotropin
Υποφυσιακές ορμόνες
Growth hormone receptor
Growth hormone deficiency
Σωματοτροπίνη
Expression levels
d3-polymorphism

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011-04-13T05:15:54Z
2011


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ιατρική Σχολή

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.