Διαδικτυακές πολιτικές έρευνες

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔιαδικτυακές πολιτικές έρευνες

Ανδρεάδης, Ιωάννης

The development of Internet technological tools offers the opportunity to conduct rapid and cost-effective, social and political web-based surveys. The response rate observed in web surveys is comparable to the response rates observed in studies using other methods of data collection. Any problems arising in web surveys concerning the representativeness of the sample can be addressed by weighting and matching techniques. This paper is an attempt to present findings of the "Comparative Candidate Survey" project conducted in Greece in 2009 exclusively through the Internet. This paper also includes data supporting the hypothesis that the web-based survey findings do not differ significantly from the findings of surveys conducted through telephone interviews.
Η αλματώδης ανάπτυξη των τεχνολογικών εργαλείων και η αύξηση της διείσδυσης της χρήσης του Διαδικτύου τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα δίνει τη δυνατότητα διεξαγωγής κοινωνικών και πολιτικών ερευνών βασισμένων αποκλειστικά στο Διαδίκτυο. Τα νέα εργαλεία διευκολύνουν την διεξαγωγή γρήγορων, χαμηλού κόστους ερευνών και μπορούν να βοηθήσουν στην βελτίωση του τρόπου με τον οποίο συλλέγονται τα δεδομένα έτσι ώστε η συνέντευξη να γίνει πιο ελκυστική για τους ερωτώμενους ή έτσι ώστε να βελτιωθεί η ακρίβεια των μετρήσεων. Το ποσοστό απόκρισης που παρατηρείται στις διαδικτυακές έρευνες είναι συγκρίσιμο με τα ποσοστά απόκρισης που παρατηρούνται σε έρευνες που χρησιμοποιούν άλλες μεθόδους συγκέντρωσης δεδομένων, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις τα όποια προβλήματα αντιπροσωπευτικότητας μπορούν να αντιμετωπιστούν με τεχνικές στάθμισης και αντιστοίχισης. Στην παρούσα εργασία γίνεται μία προσπάθεια παρουσίασης και αξιολόγησης της εμπειρίας που αποκτήθηκε από τη διεξαγωγής της Έρευνας Υποψήφιων Βουλευτών 2009 αποκλειστικά μέσω του Διαδικτύου. Επίσης, παρουσιάζονται στοιχεία που ενισχύουν την υπόθεση ότι τα ευρήματα διαδικτυακών ερευνών δεν διαφέρουν σημαντικά από τα ευρήματα ερευνών που διεξάγονται με τη βοήθεια τηλεφωνικών συνεντεύξεων. Από τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία προκύπτει ότι τα διαδικτυακά εργαλεία μπορούν υπό προϋποθέσεις να αποτελέσουν ένα αξιόπιστο εναλλακτικό μέσο για την οργάνωση και διεξαγωγή κοινωνικών και πολιτικών ερευνών.

Conference / Συνέδριο
info:eu-repo/semantics/conferenceObject

Αντιπροσωπευτικότητα δείγματος
Web survey
Διαδικτυακή έρευνα
Πολιτική έρευνα
Political survey
Representative sample

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011
2011-06-04T13:17:18Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Πρακτικά 23oυ Πανελλήνιου Συνέδριου Στατιστικής, [2011] CD [Published Version]

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.