Ισοδυναμία της μέτρησης στη συγκριτική ψυχολογική έρευνα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΙσοδυναμία της μέτρησης στη συγκριτική ψυχολογική έρευνα

Βλαχόπουλος, Σ.Π.

Important questions that need to be addressed in comparative psychological research include whether participants from different groups interpret the same scale items in a conceptually similar manner and whether ethnic, gender, or other individual differences preclude responding to instruments in similar ways. The present article addresses the topic of measurement invariance within a confirmatory factor analysis framework and its application in psychological research. Specifically, (a) the reason is discussed why evaluation of measurement invariance across populations is critical in psychological research, (b) the process of measurement invariance evaluation is described, (c) theoretical interpretations are provided and practical applications of various degrees of measurement invariance are discussed, and (d) an example of measurement invariance evaluation in psychological research is provided.
Σημαντικά ερωτήματα τα οποία γεννιούνται στη συγκριτική ψυχολογική έρευνα περιλαμβάνουν το εάν συμμετέχοντες από διάφορες ομάδες που αντιπροσωπεύουν διαφορετικούς πληθυσμούς ερμηνεύουν τις ερωτήσεις των ερωτηματολογίων με τον ίδιο τρόπο και, επίσης, εάν ατομικές διαφορές λόγω διαφορετικής εθνικότητας ή φύλου ή άλλης κατηγοριοποίησης αποκλείουν την παρόμοια ερμηνεία των τιμών στα ερωτηματολόγια. Σε αυτό το άρθρο παρουσιάζεται το θέμα της ισοδυναμίας της μέτρησης στο πλαίσιο της επιβεβαιωτικής παραγοντικής ανάλυσης και η εφαρμογή του στην ψυχολογική έρευνα. Συγκεκριμένα, (α) συζητείται γιατί η αξιολόγηση της ισοδυναμίας της μέτρησης σε διαφορετικούς πληθυσμούς είναι σημαντική στην ψυχολογική έρευνα, (β) περιγράφεται η διαδικασία της αξιολόγησης της ισοδυναμίας της μέτρησης, (γ) συζητούνται θεωρητικές ερμηνείες και πρακτικές εφαρμογές των διάφορων βαθμών της ισοδυναμίας της μέτρησης, και (δ) παρουσιάζεται ένα παράδειγμα της αξιολόγησης της ισοδυναμίας της μέτρησης από την ψυχολογική έρευνα.

Article / Άρθρο
info:eu-repo/semantics/article

Δι-ομαδική σύγκριση
Cross-cultural validity
Cross-group comparison
Επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση πολλαπλών ομάδων, Διαπολιτισμική εγκυρότητα
Multi-group confirmatory factor analysis

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011-11-01T06:30:55Z
2010


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες)

Επιστημονική Επετηρίδα της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, vol.8 [2010] p.37-67 [Published Version]

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.