National and religious consciousness of the Thracians during the Ottoman

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Εθνική και Θρησκευτική Συνείδηση των Θρακών κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας
National and religious consciousness of the Thracians during the Ottoman

Κομνηνίδου, Δροσιά Γεωργίου

Σκοπός της εργασίας ήταν να προβάλει την συνείδηση και τους αγώνες των Θρακών κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας. Η Θρακική Ιστορία ξεκινά από τα προϊστορικά χρόνια. Οι Οθωμανοί εμφανίστηκαν στη Θράκη την περίοδο 1345-1346, καταλαμβάνοντας την Καλλίπολη το 1354, που αποτελούσε το μεγαλύτερο διαπορθμευτικό κέντρο Ευρώπης- Ασίας. Με τις μεταρρυθμίσεις Χάτι-Σερίφ (1839) και Χάτι-Χουμαγιούν (1856) που επιβλήθηκαν από τις ευρωπαϊκές δυνάμεις άρχισε να βελτιώνεται σταδιακά η κατάσταση για τους Έλληνες.Ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος του 1878 οδήγησε στην υπογραφή της Συνθήκης του Αγίου Στεφάνου. Οι Θράκες λόγιοι συνέβαλλαν τα μέγιστα τόσο στην πνευματική όσο και στην ψυχική προετοιμασία του υπόδουλου Ελληνισμού για την εξέγερσή του εναντίον των Τούρκων κατακτητών. Κατά του πρώτους αιώνες της Τουρκοκρατίας η κατάσταση ήταν δύσκολη λόγω της έλλειψης σχολείων και διδασκάλων αλλά και διαρροής ελληνικών χειρογράφων στη Δύση. Το κενό των διδασκάλων κάλυπταν ιερείς και μοναχοί που δίδασκαν σε κελιά και νάρθηκες εκκλησιών.Η δομή της εκπαίδευσης στη Θράκη ήταν ίδια με τη δομή του εκπαιδευτικού συστήματος του Ελληνικού Κράτους. Κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας εμφανίστηκε στη Θράκη ο θεσμός των συντεχνιών (εσνάφια), των επαγγελματικών δηλαδή συσσωματώσεων, που εκτός από εκτός από τα επαγγελματικά τους συμφέροντα, ενίσχυαν οικονομικά κάθε εθνική αναγκαιότητα (σχολεία, φιλανθρωπικά ιδρύματα, εκκλησίες).Οι προσπάθειες των Βούλγαρων εθνικιστών για την ίδρυση ανεξάρτητης Βουλγαρικής Εκκλησίας, αν και ακόμη δεν υπήρχε αυτόνομο βουλγαρικό κράτος, ξεκίνησαν από το 1830 περίπου.Με την έκρηξη της Ελληνικής Επανάστασης, η Θράκη δοκιμάστηκε σκληρά συμμετέχοντας στον απελευθερωτικό αγώνα του 1821 για την απελευθέρωση του Έθνους. Στην Οδησσό της Ρωσίας, όπου είχαν συγκεντρωθεί πολλοί Θρακιώτες απόδημοι, ιδρύθηκε το 1814 η Φιλική Εταιρεία. Ο εξανδραποδισμός των κατοίκων, ο εξισλαμισμός, το παιδομάζωμα αλλά και η αλλοίωση της εθνολογικής σύστασης του πληθυσμού με τις μετακινήσεις χριστιανών σε οθωμανικές μικρασιατικές περιοχές, είχαν ως συνέπεια την αραίωση του ελληνικού στοιχείου, κυρίως τους πρώτους αιώνες της τουρκοκρατίας. Η κατάσταση στη Θράκη επιδεινώθηκε σε μεγαλύτερο βαθμό εξαιτίας της βαλκανικής κρίσης που ξέσπασε από το 1875 έως το 1878. Οι Έλληνες και οι Βούλγαροι ζούσαν αρμονικά ως το 1850 όταν και ιδρύθηκε το κίνημα του Πανσλαβισμού και άρχισε μία δραματική περίοδος για τη Μακεδονία και τη Θράκη. Μετά το Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1877-1878, η κατάσταση δυσκόλεψε ακόμη περισσότερο για τον υπόδουλο Θρακικό Ελληνισμό, καθώς διαφαινόταν το ρωσικό σχέδιο ιδρύσεως βουλγαρικού κράτους. Στην αρχή της δεκαετίας του 1880, η άμυνα της Θράκης εντασσόταν στα πλαίσια της σλαβικής απειλής. Στα ίδια πλαίσια εντάχθηκαν και οι προσπάθειες του Χαρίλαου Τρικούπη για σύσφιγξη των ελληνοτουρκικών σχέσεων, προς αναστολή του βουλγαρικού επεκτατισμού. Την περίοδο 1891-1906 σημειώθηκαν από τους Βουλγάρους καταλήψεις ναών και μονών των ελληνορθόδοξων κοινοτήτων. Περισσότερα ήταν και τα βουλγαρικά σχολεία εξαιτίας της πλειοψηφίας των μαθητών τους. Με την εξέγερση του Ίλιντεν του 1903 οι Βούλγαροι επιχείρησαν να απαλλαχτούν από οποιαδήποτε Οθωμανική κυριαρχία και να επικρατήσουν στη Μακεδονία. Η επανάσταση αυτή συνέβαλε στην ψυχολογική προετοιμασία των Θρακιωτών και στη συνειδητοποίηση της επιτασσόμενης ανάγκης για ένοπλη αντίσταση, καθώς από το 1904 και έπειτα επαναδραστηριοποιήθηκε η βουλγαρική κίνηση στη θρακική περιοχή την οποία αντιμετώπισαν ενταύθα αντάρτικα σώματα Θρακών Αγωνιστών. Η Συνθήκη των Μουδανιών τον Οκτώβρη του 1922 υποχρέωσε τους Έλληνες της Αν.Θράκης να έρθουν στην Ελλάδα.
The purpose of this study was to raise consciousness and struggles of the Thracians during the Turkish occupation. The Thracian history begins in prehistoric times. The Ottomans appeared in Thrace in the period 1345-1346, capturing Gallipoli in 1354, which was the largest center of Europe and Asia. The reforms Chati-Sheriff (1839) and Chati-Humayun (1856) imposed by the European powers began to gradually improve the situation for Greeks.The Russian tyrkish War of 1878 led to the signing of the Treaty of San Stefano. The Thracians scholars contributed greatly both to the spiritual and mental preparation of the enslaved Greeks to revolt against the Turkish conquerors. During the first centuries of Ottoman rule, the situation was difficult because of the lack of schools and teachers and leakage Greek manuscripts in the West. The vacuum cover teacher priests and monks who teach and splints in cells of churches. The structure of education in Thrace was the same as the structure of the educational system of the Greek state. During the Ottoman rule appeared in Thrace, the institution of guilds, which apart from other than their professional interests, reinforce each national economic necessity (schools, charities, churches). The efforts of Bulgarian nationalists establishing an independent Bulgarian Church, even though there was an autonomous Bulgarian state started in 1830.Me the outbreak of the Greek Revolution, Thrace was severely tested by participating in the liberation struggle in 1821 for the liberation of the nation. In Odessa, Russia, where they had gathered many emigrants from Thrace, founded in 1814 by the Society of Friends. The enslavement of the people, the islamization, the mass kidnapping of children and altering the ethnic composition of population movements Christians in Ottoman Asia Minor area, have resulted in dilution of the Greek population, especially the first centuries of Ottoman domination. The situation worsened in Thrace to a greater extent because of the Balkan crisis that erupted from 1875 to 1878. The Greeks and Bulgarians lived in harmony until 1850 when the movement of Panslavisms appeared and began a dramatic period for Macedonia and Thrace. After the Russo-Turkish war of 1877-1878, the situation is much harder for the enslaved Thracian Hellenism, dispelling the Russian plan establishing the Bulgarian state. In early 1880, defense of Thrace was part of the Slavic threat. The same approach also joined the efforts of Harilaos Trikoupis for tightening of Greek-Turkish relations, with inhibition of Bulgarian expansionism. The period 1891-1906 was marked by the Bulgarians occupying temples and monasteries of the Greek Orthodox communities. More were the Bulgarian schools because the majority of their students. With the Ilinden uprising of 1903 the Bulgarians tried to get rid of any Ottoman rule and prevail in Macedonia.This revolution has contributed to the psychological preparation of the Thracians and awareness of the requirements arising need for armed resistance, as from 1904 and then reactivated the Bulgarian movement in the Thracian region which experienced guerrilla forces herein Thracians Fighters. The Treaty of Moudania in October 1922 forced the Greeks of East Thrace to come to Greece.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Thrace
Τουρκοκρατία
Θράκη
Ottoman

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012-02-08T10:46:08Z
2011


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.