Ten times measure, one time cut: Methodological and Political Issues of Collecting Data on the Music Industries

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοTen times measure, one time cut: Methodological and Political Issues of Collecting Data on the Music Industries

Baltzis, Alexandros

The paper explores the complexities of collecting statistical data on the music industries. It is based on the generally accepted assumption about the contribution of culture to the development - the so-called "cultural turn" realized on a global level during the last decades of the twentieth century. This turn has been expressed both in theory and practice through - on the one hand - the shift from the notion about the cultural to the concept about the creative industries, and on the other, through decisions made, policies developed and institutions created about the creative economy and the creative industries. However, analysis shows that the Greek case seems to contradict and lag behind these developments due to several reasons. Hence, there is a rather problematic situation concerning the collecting, processing and distributing data on the complex set of music-related activities, goods and services. Two main interrelated issues - a political and a methodological one - are discussed on this basis:- On the one hand, data is needed for developing appropriate policies to support the growth of a music sector able to contribute to the development of the country. On the other hand, investment in infrastructure, technical support, and expertise development in this field, are impossible under the dominant political mindset for horizontal cuts regardless of consequences and future costs. The paper discusses this paradox.- Secondly, it analyses – on this background – the complex methodological issues raised by the current nomenclatures and classifications of products, services and economic activities from the perspective of the data needed on the music industries for research and policy making.If there is something positive in the Greek case concerning the lag behind the developments, this may be the opportunity to elaborate and improve the methodology for collecting, processing and distributing data on the music industries (and other sectors of the cultural production as well). The paper concludes with a suggestion to resolve both issues mentioned above.
Η ανακοίνωση εξετάζει την πολυπλοκότητα που διακρίνει τη συλλογή στατιστικών δεδομένων για τις βιομηχανίες μουσικής. Βασίζεται σε μία γενικά αποδεκτή παραδοχή για τη συμβολή του πολιτισμού στην ανάπτυξη, δηλαδή στη λεγόμενη "πολιτισμική στροφή" που πραγματοποιήθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο τις τελευταίες δεκαετίες του εικοστού αιώνα. Η στροφή αυτή έχει εκφραστεί τόσο στη θεωρία όσο και στην πρακτική, αφενός μέσω της μετάβασης από την αντίληψη για τις πολιτιστικές, στην έννοια για τις δημιουργικές βιομηχανίες, και αφετέρου μέσω μέτρων που αποφασίστηκαν, πολιτικών που αναπτύχθηκαν και θεσμών που συγκροτήθηκαν για τη δημιουργική οικονομία και τις δημιουργικές βιομηχανίες. Ωστόσο, η ανάλυση δείχνει ότι για διάφορους λόγους, η ελληνική περίπτωση φαίνεται ότι αντιφάσκει και υστερεί σε σχέση με αυτές τις παγκόσμιες και ευρωπαϊκές εξελίξεις. Ως εκ τούτου, υπάρχει μια μάλλον προβληματική κατάσταση όσον αφορά τη συλλογή, την επεξεργασία και τη διάδοση στατιστικών δεδομένων για το σύνθετο σύνολο των δραστηριοτήτων, αγαθών και υπηρεσιών που σχετίζονται με τη μουσική.Δύο κύρια, καίρια και αλληλένδετα ζητήματα αναλύονται σε αυτήν τη βάση, ένα πολιτικό και ένα μεθοδολογικό:- Από τη μία πλευρά, απαιτούνται δεδομένα για την ανάπτυξη κατάλληλων πολιτικών οι οποίες στηρίζουν την ανάπτυξη του συνολικού τομέα της μουσικής με τρόπο που να καθίσταται ικανός να συμβάλει στην ανάπτυξη της χώρας. Από την άλλη πλευρά, οι επενδύσεις σε υποδομές, τεχνική υποστήριξη, και ανάπτυξη τεχνογνωσίας στον τομέα αυτό, είναι αδύνατες στις συνθήκες που έχει δημιουργήσει η κυρίαρχη πολιτική νοοτροπία για οριζόντιες περικοπές, ανεξάρτητα από τη σοβαρότητα των συνεπειών και το ύψος του μελλοντικού κόστους. Η ανακοίνωση εξετάζει αυτό το παράδοξο.- Δεύτερο, αναλύει - σε αυτό το πλαίσιο - τα σύνθετα μεθοδολογικά ζητήματα που προκύπτουν από τις ισχύουσες ονοματολογίες και ταξινομήσεις αγαθών, υπηρεσιών και οικονομικών δραστηριοτήτων από τη σκοπιά των στατιστικών δεδομένων που απαιτούνται για τις βιομηχανίες της μουσικής και για τις ανάγκες της έρευνας, αλλά και της χάραξης πολιτικής. Εάν υπάρχει κάτι θετικό στην ελληνική περίπτωση σχετικά με την υστέρησή της ως προς τις διεθνείς εξελίξεις, αυτό μπορεί να είναι η ευκαιρία να αναπτυχθεί περαιτέρω και να βελτιωθεί η μεθοδολογία συλλογής, επεξεργασίας και διάχυσης στατιστικών δεδομένων για τις μουσικές βιομηχανίες (και ενδεχομένως και για άλλους τομείς της παραγωγής πολιτισμού). Με αυτό το σκεπτικό, η ανακοίνωση καταλήγει σε μια πρόταση για την αντιμετώπιση των δύο παραπάνω ζητημάτων.

Conference / Συνέδριο
info:eu-repo/semantics/conferenceObject

Music policy
Μουσική πολιτική στην Ελλάδα
Music policy in Greece
Στατιστικές για τη μουσική
Πολιτική για τη μουσική
Statistics on music
Μουσικές βιομηχανίες
Music industries

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Αγγλική γλώσσα

2012-08-22T09:45:34Z
2012


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.