Ευαισθησία ειδών μουχρίτσας σε μεταφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα της καλλιέργειας του ρυζιού

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕυαισθησία ειδών μουχρίτσας σε μεταφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα της καλλιέργειας του ρυζιού

Ελευθεροχωρινός, Ηλίας
Δαμαλάς, Χρήστος
Δήμας, Κίτσιος

Σε πειράματα σε φυτοδοχεία μελετήθηκε η αποτελεσματ ικότητα των ζιζανιοκτόνων propanil (595 g δ.ο./στρ), cyhalofop (30 g δ.ο./στρ ), profoxydim (10 g δ.ο./στρ), bispyribac (2,6 g δ.ο./στρ) και penoxsulam (2 g δ.ο./στρ) εναν τίον δώδεκα βιοτύπων τριών ειδών μουχρίτσας ( Echinochloa crus*galli , Echinochloa oryzoides , Echinochloa phyllopogon ) σε δύο στάδια ανάπτυξης (3*4 φύλλα και 5*6 φύλλα). Οι βιότυποι των τριών ειδών ουχρίτσας έδειξαν διαφορετικά επίπεδα ευαισθησίας στα ζιζανιο κτόνα που μελετήθηκαν. Η έση αποτελεσατικότητα του propanil εναντίον όλων των β ιοτύπων ήταν 66% στο στάδιο των 3*4 φύλλων και 53% στο στάδιο των 5*6 φύλλων. Ειδικ ότερα, το propanil στο στάδιο των 3*4 φύλλων αντιετώπισε ικανοποιητικά (84*88%) τους βιοτύπους της οάδας Ε. crus*galli που προέρχονταν από καλλιέργειες ρυζιού, πολύ καλά (94*96%) τους βιοτύπους της οάδας Ε. crus*galli που προέρχονταν από άλλες καλλιέργειες αλλά δεν αντ ιετώπισε επαρκώς τους βιοτύπους των οάδων E. oryzoides (58*66%) και E. phyllopogon (46*48%) που προέρχονταν από ονοκαλλιέργειες ρυζιού. Η έση αποτελεσατικότητα του cyhalofop εναντίον όλων των βιοτύπων ήταν 76% στο σ τάδιο των 3*4 φύλλων και 65% στο στάδιο των 5*6 φύλλων. Ειδικότερα, η αποτελεσατικό τητα του cyhalofop στο στάδιο των 3*4 φύλλων ήταν ικανοποιητική (86*92%) εναντίον των βιοτύπων οάδας Ε. crus*galli που προέρχονταν από ονοκαλλιέργειες ρυζιού, άριστη (98 *99%) εναντίον των βιοτύπων της οάδας Ε. crus*galli που προέρχονταν από άλλες καλλιέργειες αλλά έτρια (76*81%) για τους βιοτύπους της οάδας E. oryzoides και χαηλή (52*58%) για τους βιοτύπους της οάδας E. phyllopogon . Η έση αποτελεσατικότητα του profoxydim εναντίον όλων των βιοτύπων ήταν 95% στο στάδιο των 3*4 φύλλων και 89% στο στάδιο των 5*6 φύλλων. Ειδικότερα, το profoxydim στο στάδιο των 3*4 φύλλων αντιετώπισε άριστα (96*100%) τους βιοτύπους των οάδων Ε. crus*galli και E. oryzoides και πολύ καλά (88*90%) τους βιοτύπους της οάδας E. phyllopogon . Η έση αποτελεσατικότητα του bispyribac εναντίον όλων των βιοτύπων ήταν 85% στο στάδιο των 3*4 φύλλων και 74% στο στάδιο των 5*6 φύλλων. Ειδικότερα, η αποτελεσατικότητα το υ bispyribac στο στάδιο των 3*4 φύλλων ήταν άριστη (95*99%) εναντίον των βιοτύπων τ ης οάδας Ε. crus*galli , ικανοποιητική (81*89%) για τους βιοτύπους της οάδα ς E. oryzoides και ελαφρώς χαηλότερη (72*77%) για τους βιοτύπους της οάδας E. phyllopogon . Το penoxsulam αντιμετώπισε άριστα όλους τους βιοτύπους στο στάδιο των 3*4 φύλλων ε έση αποτελεσατικότητα εγαλύτερη από 98%, ενώ στο στάδ ιο των 5*6 φύλλων η αποτελεσατικότητα του penoxsulam κυάνθηκε από 89 έχρι 100%. Ειδικότερα, όνο οι βιότυποι της οάδας E. phyllopogon έδειξαν ελαφρώς ικρότερη ευαισθησία στο penoxsulam και στα δύο στάδια εφαρογής (3*4 και 5* 6 φύλλα) σε σύγκριση με τους βιοτύπους των άλλων ομάδων.

Conference / Συνέδριο
info:eu-repo/semantics/conferenceObject

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008
2013-12-17T13:22:36Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας

15ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Ζιζανιολογικής Εταιρίας. Περιλήψεις Ανακοινώσεων., [2008] p.34

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.