Ευαισθησία ειδών μουχρίτσας σε μεταφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα της καλλιέργειας του ρυζιού

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Ευαισθησία ειδών μουχρίτσας σε μεταφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα της καλλιέργειας του ρυζιού

Ελευθεροχωρινός, Ηλίας
Δαμαλάς, Χρήστος
Δήμας, Κίτσιος

Σε πειράματα σε φυτοδοχεία μελετήθηκε η αποτελεσματ ικότητα των ζιζανιοκτόνων propanil (595 g δ.ο./στρ), cyhalofop (30 g δ.ο./στρ ), profoxydim (10 g δ.ο./στρ), bispyribac (2,6 g δ.ο./στρ) και penoxsulam (2 g δ.ο./στρ) εναν τίον δώδεκα βιοτύπων τριών ειδών μουχρίτσας ( Echinochloa crus*galli , Echinochloa oryzoides , Echinochloa phyllopogon ) σε δύο στάδια ανάπτυξης (3*4 φύλλα και 5*6 φύλλα). Οι βιότυποι των τριών ειδών ουχρίτσας έδειξαν διαφορετικά επίπεδα ευαισθησίας στα ζιζανιο κτόνα που μελετήθηκαν. Η έση αποτελεσατικότητα του propanil εναντίον όλων των β ιοτύπων ήταν 66% στο στάδιο των 3*4 φύλλων και 53% στο στάδιο των 5*6 φύλλων. Ειδικ ότερα, το propanil στο στάδιο των 3*4 φύλλων αντιετώπισε ικανοποιητικά (84*88%) τους βιοτύπους της οάδας Ε. crus*galli που προέρχονταν από καλλιέργειες ρυζιού, πολύ καλά (94*96%) τους βιοτύπους της οάδας Ε. crus*galli που προέρχονταν από άλλες καλλιέργειες αλλά δεν αντ ιετώπισε επαρκώς τους βιοτύπους των οάδων E. oryzoides (58*66%) και E. phyllopogon (46*48%) που προέρχονταν από ονοκαλλιέργειες ρυζιού. Η έση αποτελεσατικότητα του cyhalofop εναντίον όλων των βιοτύπων ήταν 76% στο σ τάδιο των 3*4 φύλλων και 65% στο στάδιο των 5*6 φύλλων. Ειδικότερα, η αποτελεσατικό τητα του cyhalofop στο στάδιο των 3*4 φύλλων ήταν ικανοποιητική (86*92%) εναντίον των βιοτύπων οάδας Ε. crus*galli που προέρχονταν από ονοκαλλιέργειες ρυζιού, άριστη (98 *99%) εναντίον των βιοτύπων της οάδας Ε. crus*galli που προέρχονταν από άλλες καλλιέργειες αλλά έτρια (76*81%) για τους βιοτύπους της οάδας E. oryzoides και χαηλή (52*58%) για τους βιοτύπους της οάδας E. phyllopogon . Η έση αποτελεσατικότητα του profoxydim εναντίον όλων των βιοτύπων ήταν 95% στο στάδιο των 3*4 φύλλων και 89% στο στάδιο των 5*6 φύλλων. Ειδικότερα, το profoxydim στο στάδιο των 3*4 φύλλων αντιετώπισε άριστα (96*100%) τους βιοτύπους των οάδων Ε. crus*galli και E. oryzoides και πολύ καλά (88*90%) τους βιοτύπους της οάδας E. phyllopogon . Η έση αποτελεσατικότητα του bispyribac εναντίον όλων των βιοτύπων ήταν 85% στο στάδιο των 3*4 φύλλων και 74% στο στάδιο των 5*6 φύλλων. Ειδικότερα, η αποτελεσατικότητα το υ bispyribac στο στάδιο των 3*4 φύλλων ήταν άριστη (95*99%) εναντίον των βιοτύπων τ ης οάδας Ε. crus*galli , ικανοποιητική (81*89%) για τους βιοτύπους της οάδα ς E. oryzoides και ελαφρώς χαηλότερη (72*77%) για τους βιοτύπους της οάδας E. phyllopogon . Το penoxsulam αντιμετώπισε άριστα όλους τους βιοτύπους στο στάδιο των 3*4 φύλλων ε έση αποτελεσατικότητα εγαλύτερη από 98%, ενώ στο στάδ ιο των 5*6 φύλλων η αποτελεσατικότητα του penoxsulam κυάνθηκε από 89 έχρι 100%. Ειδικότερα, όνο οι βιότυποι της οάδας E. phyllopogon έδειξαν ελαφρώς ικρότερη ευαισθησία στο penoxsulam και στα δύο στάδια εφαρογής (3*4 και 5* 6 φύλλα) σε σύγκριση με τους βιοτύπους των άλλων ομάδων.

Conference / Συνέδριο
info:eu-repo/semantics/conferenceObject

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2013-12-17T13:22:36Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας

15ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Ζιζανιολογικής Εταιρίας. Περιλήψεις Ανακοινώσεων., [2008] p.34

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)