Αντιμετώπιση ειδών μουχρίτσας με μεταφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα της καλλιέργειας του αραβοσίτου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑντιμετώπιση ειδών μουχρίτσας με μεταφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα της καλλιέργειας του αραβοσίτου

Ελευθεροχωρινός, Ηλίας
Δαμαλάς, Χρήστος
Λιθουργίδης, Αναστάσιος

Σε πειράματα σε φυτοδοχεία μελετήθηκε η αποτελεσματ ικότητα των rimsulfuron (1,25 g δ.ο./στρ), nicosulfuron (4 g δ.ο./στρ) και foramsul furon (4,5 g δ.ο./στρ) εναντίον δύο ειδών μουχρίτσας ( Echinochloa oryzoides και Echinochloa phyllopogon ) από μονοκαλλιέργειες ρυζιού στο στάδιο των 3*4 φύλλων. Μελετήθηκε επίσης η επίδραση της προσθήκης ενός εκ των dicamba (28,8 g δ.ο./στρ), MCPA (60 g δ.ο./στρ) , sulcotrione (45 g δ.ο./στρ) ή mesotrione (7,5 g δ.ο./στρ) σε ταυτόχρονη εφαρμογή (ίγα) στην αποτελεσατικότητα των προαναφερθέντων ζιζανιοκτόνων. Η αποτελεσατικό τητα των ζιζανιοκτόνων rimsulfuron, nicosulfuron και foramsulfuron ήταν 81 , 87 και 75%, αντίστοιχα, για το είδος E. oryzoides . Η προσθήκη του dicamba είωσε την αποτελεσατικότ ητα των rimsulfuron και foramsulfuron εναντίον του είδους E. oryzoides κατά 20 και 16%, αντίστοιχα σε σύγκριση ε την απλή εφαρογή ενώ δεν επηρέασε σηα ντικά την αποτελεσατικότητα του nicosulfuron. Οοίως, η προσθήκη του MCPA είωσ ε την αποτελεσατικότητα των rimsulfuron και foramsulfuron εναντίον του είδους E. oryzoides κατά 18 και 13%, αντίστοιχα σε σύγκριση ε την απλή εφαρογή ενώ δεν επηρέασε σηαντικά την αποτελεσατικότητα του nicosulfuron. Η προσθήκη του sulcotrione βελτίωσε την αποτελεσατικότητα των τριών ζιζανιοκτόνων εναντίον του είδους E. oryzoides . Η προσθήκη του mesotrione δεν επηρέασε σηαντικά την αποτελεσατικότητα των rimsulfuron και nicosulfuron αλλά βελτίωσε ελαφρώς την αποτελεσατικότητα του foramsulfuron. Η αποτελεσατικότητα των ζιζανιοκτόν ων rimsulfuron, nicosulfuron και foramsulfuron ήταν 75, 84 και 69%, αντίστοιχα, για το είδος E. phyllopogon . Η προσθήκη του dicamba είωσε την αποτελεσατικότητα των rimsu lfuron, nicosulfuron και foramsulfuron εναντίον του είδους E. phyllopogon κατά 16, 9 και 12%, αντίστοιχα σε σύγκριση ε την απλή εφαρογή. H προσθήκη του MCPA είωσε την αποτελεσατικότητα των rimsulfuron και foramsulfuron εναντίον του είδο υς E. phyllopogon κατά 15 και 8%, αντίστοιχα, σε σύγκριση ε την απλή εφαρογή, ενώ δ εν επηρέασε σηαντικά την αποτελεσατικότητα του nicosulfuron. Η προσθήκη του sulcotrione δεν επηρέασε σηαντικά την αποτελεσατικότητα των rimsulfuron κα ι nicosulfuron εναντίον του είδους E. phyllopogon αλλά βελτίωσε την αποτελεσατικότητα του foramsulf uron κατά 11% σε σύγκριση ε την απλή εφαρογή. Η προσθήκη του mesot rione δεν επηρέασε σηαντικά την αποτελεσατικότητα των rimsulfuron και nicosulf uron εναντίον του είδους E. phyllopogon αλλά βελτίωσε την αποτελεσατικότητα του foramsulf uron κατά 14% σε σύγκριση ε την απλή εφαρογή. Γενικώς, η προσθήκη του mesotrione ή του sulcotrione επιβράδυνε κατά επτά περίπου ημέρες την εκδήλωση τω ν συπτωάτων της δράσης των ζιζανιοκτόνων rimsulfuron, nicosulfuron και foramsu lfuron.

Conference / Συνέδριο
info:eu-repo/semantics/conferenceObject

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008
2013-12-17T13:22:36Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας

15ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Ζιζανιολογικής Εταιρίας. Περιλήψεις Ανακοινώσεων, [2008] p.39

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.