Διερεύνηση της ανταγωνιστικής-αλληλοπαθητικής ικανότητας πενήντα ποικιλιών κριθαριού.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔιερεύνηση της ανταγωνιστικής-αλληλοπαθητικής ικανότητας πενήντα ποικιλιών κριθαριού.

Ελευθεροχωρινός, Ηλίας
Βασιλάκογλου, Iωάννης
Γάτσης, Θωμάς
Λιθουργίδης, Αναστάσιος
Δήμας, Κίτσιος

Σε πειράατα αγρού και ελεγχόενων συνθηκών (βιοδοκ ιές) διερευνήθηκε η ανταγωνιστική ικανότητα και η αλληλοπαθητική δράση (φυτοτοξικότητα) πενήντα ποικιλιών κριθαριού. Το πειράατα πραγατοποιήθηκαν κατά τις καλλιεργητικές περίόδους 2005*2006 και 2006*2007 στο Αγρόκτηα του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού και Εκπαιδευτικού Ιδρύατος Θεσσαλονίκης και στο Τεχνολ ογικό και Εκπαιδευτικό Ίδρυα Λάρισας. Ειδικότερα, στα πειράατα αγρού αξιολογήθη κε η ανταγωνιστική ικανότητα των ποικιλιών αυτών εναντίον των χειερινών ζιζανίων αγ ριοβρώη ( Avena sterilis L.), και ασπερούγκο ( Asperugo procumbens L.), ενώ ε βιοδοκιές διερευνήθηκε η αλληλοπαθητική δράση των εκχυλισάτων τους στο φύτρ ωα και στην ανάπτυξη της ουχρίτσας ( Echinochloa crus*galli ) καθώς επίσης και των χειερινών ζιζανίων, αγριοβρώη, φάλαρη ( Phalaris paradoxa L.), αλεπονουρά ( Alopecurus myosuroides Huds.) και άγριο σινάπι ( Sinapis arvensis L.). Tα αποτελέσατα των πειραάτων αγρού έδειξαν ότι το συνολικό ξηρό βάρος της αγριοβρώης και του ασπερούγκο που αναπτύχθηκαν σε συνθήκες ανταγωνισού ε τις εξάστι χες ποικιλίες ‘Pistacho (2B*1Y* 1B)’, Paico’s’, ‘Lignee 640, “Malebo’ και τις δίστι χες ποικιλίες ‘Mata’, ‘Teran 78’, ‘Goldmarker’, ‘Arupo’, ‘Shanon’ ήταν 79 έως 87% και 65 έως 79%, αντίστοιχα ικρότερο από ότι στις λιγότερο ανταγωνιστικές ποικιλίες ‘Baw man’ και ‘Guanajuato’. Η ικανότητα να αντέξουν τον ανταγωνισό (ΙΑΑ) των ζιζανίων αγρι οβρώη και ασπερούγκο για τις εξάστιχες και δίστιχες ποικιλίες κυαίνετε από 34 έ ως 78% και 27 έως 69%, αντίστοιχα ε είωση της απόδοσης που κυαίνεται από 24 έως 68% κ αι 30 έως 75%, ενώ η ικανότητα να ανταγωνιστούν (ΙΑ) κυαίνεται 23 έως 65% και 21 έως 59%, αντίστοιχα. Tα αποτελέσατα των βιοδοκιών έδειξαν ότι τα εκχυλίσ ατα των ποικιλιών κριθαριού επηρέασαν ε διαφορετικό τρόπο τη φυτρωτική ικανότη τα, το ήκος ρίζας και το συνολικό νωπό βάρος της ουχρίτσας και των χειερινών ζιζανί ων. Γενικά, το ήκος ρίζας και το συνολικό νωπό βάρος της ουχρίτσας επηρεάστηκαν περ ισσότερο από ότι η φυτρωτική ικανότητα. Ωστόσο, δεν παρατηρήθηκαν διαφορές εταξ ύ δίστιχων και εξάστιχων ποικιλιών ως προς την αλληλοπαθητική τους δράση. Tα εκχυλίσατα της ποικιλίας Αθηναΐδα προκάλεσαν τη εγαλύτερη αναστολή στην ανά πτυξη της ουχρίτσας και των χειερινών ζιζανίων. Ειδικότερα, τα εκχυλίσατα της ποικιλίας Αθηναΐδα επηρέασαν περισσότερο την ανάπτυξη της φάλαρης και αλεπονουρ άς (ο δείκτης αναστολής κυαίνεται από 81 έως 87%) συγκριτικά ε την αγριοβ ρώη και το άγριο σινάπι όπου ο δείκτης αναστολής κυαίνεται από 43 έως 80%). Τα απ οτελέσατα της έρευνας αυτής έδειξαν ότι η ανταγωνιστική*αλληλοπαθητική δράση το υ κριθαριού διαφέρει μεταξύ των ποικιλιών και ότι η επιλογή ποικιλιών με μεγάλη αντ αγωνιστική*αλληλοπαθητική ικανότητα μπορεί να περιορίσει τη χρήση των ζιζανιο κτόνων.

Conference / Συνέδριο
info:eu-repo/semantics/conferenceObject

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008
2013-12-17T13:22:36Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας

15ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Ζιζανιολογικής Εταιρίας. Περιλήψεις Ανακοινώσεων, [2008] p.26

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.