Διερεύνηση της ανθεκτικότητας οκτώ βιοτύπων ήρας (Lolium rigidum L.) στα ζιζανιοκτόνα mesosulfuron + iodosulfuron, diclofop-methyl, clodinafop propargyl και glyphosate

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Διερεύνηση της ανθεκτικότητας οκτώ βιοτύπων ήρας (Lolium rigidum L.) στα ζιζανιοκτόνα mesosulfuron + iodosulfuron, diclofop-methyl, clodinafop propargyl και glyphosate

Ελευθεροχωρινός, Ηλίας
Καλούμενος, Νικόλαος
Ευθυμιάδης, Θεόδωρος

Σε πειράματα φυτοδοχείων αξιολογήθηκαν (ακροσκοπικ ή εκτίηση και προσδιορισός χλωρού βάρους) οκτώ βιότυποι ήρας ( L. rigidum L.) από καλλιέργειες χειερινών σιτηρών της βορείου Ελλάδος για την πιθανότητα ανάπτυξης αν θεκτικότητας στα ζιζανιοκτόνα mesosulfuron + iodosulfuron, diclofop*methyl, clodi nafop propargyl και glyphosate. Η συνιστώενη δόση του ίγατος mesosulfuron + iodosu lfuron (0,75 + 0,75 g δ.ο./στρ) είωσε το χλωρό βάρος των πέντε βιοτύπων κατά 85*10 0% σε σύγκριση ε τον αψέκαστο άρτυρα (ευαίσθητοι βιότυποι, S), ενώ η εφαρογή τη ς τετραπλάσιας δόσης του (3,0 + 3,0 g δ.ο./στρ) είωσε το χλωρό βάρος των τριών βιοτύπω ν κατά 20*70% (ανθεκτικοί βιότυποι, R). Η εφαρογή της συνιστώενης δόσης του diclofop* methyl (71 g δ.ο./στρ) είωσε το χλωρό βάρος των επτά βιοτύπων κατά 83*100% (ευαίσθη τοι βιότυποι, S) σε σύγκριση ε τον αψέκαστο άρτυρα, ενώ η τετραπλάσια δόση του (2 84 g δ.ο./στρ) είωσε το χλωρό βάρος ενός βιοτύπου κατά 67% και η οκταπλάσια δόση του (568 g δ.ο./στρ) κατά 69% (ανθεκτικός βιότυπος, R). Η εφαρογή της τετραπλάσι ας από τη συνιστώενη δόση του clodinafop propargyl (26 g δ.ο./στρ) είωσε το χλωρ ό βάρος δύο βιοτύπων κατά 37*51% (ανθεκτικοί βιότυποι, R) σε σύγκριση ε τον αψέκαστ ο άρτυρα, ενώ η συνιστώενη δόση του (6,5 g δ.ο./στρ) είωσε το χλωρό βάρος τριών βι οτύπων κατά 72*100% (ευαίσθητοι βιότυποι, S) και το χλωρό βάρος άλλων τριών βιοτύπω ν κατά 38*65% (βιότυποι ε φυσική αντοχή ή εξελισσόενη ανθεκτικότητα). Η εφαρογή τη ς συνιστώενης δόσης του glyphosate (63 g δ.ο./στρ) είωσε το χλωρό βάρος κα ι των οκτώ βιοτύπων κατά 98*100% (ευαίσθητοι βιότυποι, S). Η ακροσκοπική αξιολόγηση της αποτελεσατικότητας των προαναφερθεισών επεβάσεων έδειξε παρόοια αποτελέσ ατα ε εκείνα του χλωρού βάρους. Τα πειράατα των τριβλίων petri, όπου προσδ ιορίστηκε η αντίδραση της ρίζας των σποροφύτων των βιοτύπων του ζιζανίου ήρα σε διάφορε ς συγκεντρώσεις του ίγατος mesosulfuron + iodosulfuron και η αντίδραση του βλα στού σε διάφορες συγκεντρώσεις των diclofop*methyl και clodinafop propargyl, έδειξ αν ότι η log*logistic εξίσωση περιέγραψε καλύτερα τη σχέση εταξύ ήκους ρίζας ή βλαστού και συγκέντρωσης κάθε ζιζανιοκτόνου. Οι υπολογισθείσες από τις εξισώσεις συεταβολής GI 50 τιές (mg ζιζανιοκτόνου/L για είωση του ήκους της ρίζας ή του βλαστού κατά 50%) έδειξαν ότι για τους ανθεκτικούς βιότυπους η GI 50 τιή κυάνθηκε από 0,19 έχρι 0,62 mg mesosulfuron + iodosulfuron/L, ενώ η αντίστοιχη τιή για τον ευαίσ θητο βιότυπο του αγροκτήατος ήταν 0,02 mg/L. Η GI 50 τιή του diclofop*methyl για τον ανθεκτικό και ευα ίσθητο βιότυπο ήταν 6,26 και 0,48 mg/L αντίστοιχα, ενώ η GI 50 τιή του clodinafop propargyl κυάνθηκε από 1,4 έως 2,64 mg clodinafop/L για τους ανθεκτικούς β ιότυπους και 0,11 mg/L για τον ευαίσθητο βιότυπο. Τα αποτελέσατα αυτά δείχνουν ότ ι τρεις βιότυποι ήρας ανέπτυξαν ανθεκτικότητα στο mesosulfuron + iodosulfuron, ενώ ένας από αυτούς ανέπτυξε πολλαπλή ανθεκτικότητα στο clodinafop propargyl. Τέλος ένας βιότυπος ανέπτυξε σταυρανθεκτικότητα (διασταυρωτή ανθεκτικότητα) στα ζιζανιοκτόνα diclofop*methyl και clodinafop propargyl.

Conference / Συνέδριο
info:eu-repo/semantics/conferenceObject

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2013-12-17T13:22:38Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας

15ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Ζιζανιολογικής Εταιρίας.Περιλήψεις Ανακοινώσεων, [2008] p.49

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)