Βιολογικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά οκτώ ανθεκτικών και οκτώ ευαίσθητων στο tribenuron πληθυσμών παπαρούνας (Papaver rhoeas L.).

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Βιολογικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά οκτώ ανθεκτικών και οκτώ ευαίσθητων στο tribenuron πληθυσμών παπαρούνας (Papaver rhoeas L.).

Ελευθεροχωρινός, Ηλίας
Καλούμενος, Νικόλαος

Σε πειράατα αγρού ελετήθηκαν ορισένα βιολογικά κ αι ορφολογικά χαρακτηριστικά οκτώ ανθεκτικών (R) και οκτώ ευαίσθητων (S) στο tri benuron πληθυσών παπαρούνας ε διαφορετική γεωγραφική προέλευση (Ν. Θεσσαλονίκης, Ν. Κιλκίς και Ν. Σερρών). Οι S πληθυσοί προέρχονταν από θέσεις (περιθώρια αγρών, ακαλλιέργητες εκτάσεις και άκρες δρόων) που γειτνίαζαν ε τους καλλιεργούενους ε χειερινά σιτηρά αγρούς από όπου συλλέχτηκαν οι αντίστοιχοι R πληθυσοί. Τα φυτά ανα πτύχθηκαν αρχικώς σε φυτοδοχεία και όταν βρίσκονταν στο στάδιο των τεσσάρων φύλλων εταφυτεύτηκαν στον αγρό κατά όρχους (θέσεις) εξαγώνων, οι οποίοι απείχαν εταξύ τους 60 cm. Σε κάθε όρχο εταφυτεύτηκαν δύο φυτά, ενώ σε κάθε επανάληψη του πληθυσού υπήρχαν 25 όρχοι. Το πειραατικό σχέδιο ήταν οι πλήρως τυχαιοποιηένες ο άδες ε πέντε επαναλήψεις για κάθε πληθυσό, ενώ το πείραα επαναλήφθηκε σε δύο δ ιαφορετικούς αγρούς του αγροκτήατος του Α.Π.Θ. Ο ρυθός ανάπτυξης προσδιορ ίστηκε έσω της καταγραφής του χλωρού βάρους για κάθε πληθυσό ε δειγατοληψίες π ου έγιναν 81, 89, 99, 114 και 128 ηέρες από την εγκατάσταση των φυτών στον αγρό. Επί σης, στο τέλος της καλλιεργητικής περιόδου προσδιορίστηκαν ο αριθός καψών ανά όρχο ( δύο φυτά) και η απόδοση σε σπόρο για κάθε πληθυσό. Η ανάλυση της παραλλακτικότητας των δεδοένων έδειξε ότι το χλωρό βάρος, η παραγωγή σπόρου και ο συνολικός αριθ ός καψών ανά φυτό δεν επηρεάστηκε από το χαρακτηριστικό της ανθεκτικότητα ς και από την προέλευση των πληθυσών. Η σχέση εταξύ της εταβολής του χλωρού βάρους και του χρόνου έδειξε ότι περιγράφεται άριστα από την εξίσωση των Poma κ.ά. ( 2004). Τα υπολογισθέντα (από την εξίσωση) έγιστο χλωρό βάρος (AFW max ) και χλωρό βάρος, όταν ο ρυθός ανάπτυξης ήταν στο έγιστο (FW AGRmax ), δεν διέφεραν σηαντικά εταξύ των πληθυσών. Αντ ίθετα, η σύγκριση του έσου ρυθού αύξησης (MGR) και του έγιστου απόλυτου ρυθού αύξησης (AGR max ) έδειξε ότι οι R πληθυσοί των Νοών Θεσσαλονίκης και Σερρών είχαν MGR τιές 1,3 έως 4,3 και AGR max τιές 1,5 έως 7,2 φορές ικρότερες από εκείνες των αντίστοιχων S πληθυσών. Αντίθετα, οι R πληθυσοί τ ου Νοού Κιλκίς είχαν ελαφρώς ικρότερες, παρόοιες ή εγαλύτερες MGR τιές και π αρόοιες ή εγαλύτερες AGR max τιές από τους αντίστοιχους S. H συσχέτιση του MGR και του AGR max ε την ένταση της ανθεκτικότητας των R πληθυσών έδειξε ότι οι πληθυσ οί ε την υψηλότερη ένταση ανθεκτικότητας (λόγος ανθεκτικότητας R/S εγαλύτερο ς από 2400) είχαν χαηλές MGR και AFW max τιές. Αντίθετα, οι R πληθυσοί ε έση ένταση ανθε κτικότητας (λόγος ανθεκτικότητας R/S από 1437 έως 2227) παρουσίασαν υ ψηλές τιές των δύο παραέτρων ρυθού αύξησης.

Conference / Συνέδριο
info:eu-repo/semantics/conferenceObject

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2008
2013-12-17T13:22:39Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας

15ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Ζιζανιολογικής Εταιρίας, [2008] p.43

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)