Μοριακή παραλλακτικότητα απομονώσεων του ιού της βοθρίωσης του ξύλου της μηλιάς (Apple stem pitting virus, ASPV) από καλλωπιστικά, άγρια και καλλιεργούμενα είδη ξενιστών.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Μοριακή παραλλακτικότητα απομονώσεων του ιού της βοθρίωσης του ξύλου της μηλιάς (Apple stem pitting virus, ASPV) από καλλωπιστικά, άγρια και καλλιεργούμενα είδη ξενιστών.

Ragozzino, A.
Κατής, Νικόλαος
Candresse, T.
Barone, M.
Μαθιουδάκης, Ματθαίος Μ.
Μαλιόγκα, Βαρβάρα

Ο ASPV είναι ιός των γιγαρτόκαρπων με παγκόσμια εξάπλωση . Προκαλεί σημαντικές ασθένειες όπως παραμόρφωση των καρπών της κυδωνιάς , επιναστία του Spy 227, λιθίαση της αχλαδιάς και κιτρίνισμα των νεύρων της αχλαδιάς . Κατά τη διάρκεια επισκόπησης στην Ελλάδα , o ASPV ανιχνεύτηκε στους ξενιστές Cydonia japonica ( καλλωπιστική Ιαπωνική κυδωνιά ), Pyrus caleriana ( καλλωπιστική αχλαδιά ) και Pyrus amygdaliformis . Για τη μελέτη της παραλλακτικότητας και φυλογενετικών σχέσεων μεταξύ απομονώ σεων του ASPV από διάφορους ξενιστές , ενισχύθηκαν με PCR τμήματα του γονιδίου της RdRp 12 απομονώσεων του ιού από την Ελλάδα και την Ιταλία . Συγκριτική ανάλυση των αλληλουχιών που αποκτήθηκαν έδειξε υψηλά επίπεδα παραλλακτικότητας με μέσο όρο νουκλεοτιδικής απόκλισης μεταξύ των απομονώσεων 21,3% ( μέγιστη παραλλακτικότητα 28,0%). Η φυλογενετική ανάλυση που έγινε με τις αλληλουχίες αμινοξέων επιβεβαίωσε τη στενή συγγένεια της ομάδας απομονώ σεων του λανθάνοντα ιού της βερικοκιάς (ALV) με αυτή του ASPV. Με τη χρησιμοποίηση των αλληλουχιών αυτών δεν κατέστη δυνατή η διακριτή ομαδοποίηση των απομονώσεων του ASPV ως προς τη γεωγραφική προέλευση ή τον ξενιστή . Αυτή η πρώτη αναφορά τμήματος του γονιδιώματος απομονώσεων του ASPV από καλλωπιστικά και άγρια είδη ξενιστών αναδεικνύει , σε αντιστοιχία με άλλα μέλη της οικογένειας Flexiviridae , ένα υψ ηλό επίπεδο παραλλακτικότητας του ASPV. Περαιτέρω αλληλούχηση μεγαλύτερων τμημάτων του γονιδιώματος θα επιτρέψει την καλύτερη κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη δομή των πληθυσμών του ASPV.

Conference / Συνέδριο
info:eu-repo/semantics/conferenceObject

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2008
2013-12-17T13:22:44Z


Ναύπλιο
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας

14ο Πανελλήνιο Φυτοπαθολογικό Συνέδριο, [2008] p.154

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)