Φυλογένεια και γενετική παραλλακτικότητας του ιού της βοθρίωσης του ξύλου της μηλιάς (Apple stem pitting foveavirus, ASPV)

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2006 (EN)
Φυλογένεια και γενετική παραλλακτικότητας του ιού της βοθρίωσης του ξύλου της μηλιάς (Apple stem pitting foveavirus, ASPV)

Κατής, Νικόλαος
Μαθιουδάκης, Ματθαίος Μ.
Δόβας, Χρυσόστομος

Μελετήθηκε η γενετική παραλλακτικότητα του γονιδίου της καψιδιακής πρωτεΐνης ( ΚΠ ) απο μ ονώσεων του ASPV, που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια επισκόπησης για τον έλεγχο της φυτοϋγειονο μ ικής κατάστασης γιγαρτοκάρπων στην Ελλάδα . Για το σκοπό αυτό , σχεδιάστηκαν διάφοροι εξειδικευ μ ένοι εκκινητές για την ενίσχυση του γονιδίου της ΚΠ και μ έρος της μ η κωδικοποιούσας περιοχής στο 3 ́ άκρο του γονιδιώ μ ατος διαφόρων απο μ ονώσεων του ASPV. Τα εξειδικευ μ ένα προϊόντα της PCR κυ μ αίνονταν από 1214-1374 ζεύγη βάσεων , ανάλογα μ ε την απο μ όνωση και το ζεύγος εκκινητών που χρησι μ οποιήθηκε . Ένας προκαταρκτικός έλεγχος για την ύπαρξη γενετικής παραλλακτικότητας και την επιλογή διαφορετικών απο μ ονώσεων πραγ μ ατοποιήθηκε μ ε RFLP ανάλυση μ ε τη χρησι μ οποίηση τριών περιοριστικών ενζύ μ ων , ενώ για τη φυλογενετική ανάλυση τα προϊόντα κλωνοποιήθηκαν και αλληλουχήθηκαν . Το γονίδιο της ΚΠ πολλαπλασιάστηκε σε 104 από τις 164 απο μ ονώσεις που ελέγχθηκαν , ενώ 14 απο μ ονώσεις από διαφορετικούς ξενιστές και γεωγραφικές περιοχές , που ε μ φάνιζαν διαφορετικά μ οτίβα κλασ μ άτων κατά την RFLP ανάλυση επιλέχθηκαν για αλληλούχηση . Η στοίχιση αλληλουχιών α μ ινοξέων , έδειξε υψηλά ποσοστά παραλλακτικότητας στο γονίδιο της ΚΠ . Η φυλογενετική ανάλυση , που προήλθε από τις νουκλεοτιδικές αλληλουχίες του γονιδίου της ΚΠ και βασισ μ ένη στη μ έθοδο Μέγιστης πιθανοφάνειας (Maximum likehood), έδειξε ότι οι απο μ ονώσεις μ ηλιάς ο μ αδοποιήθηκαν σε καθαρές μ ονοφυλετικές ο μ άδες , ενώ οι απο μ ονώσεις αχλαδιάς και κυδωνιάς ήταν ο μ αδοποιη μ ένες σε μ ια μ εγάλη μ ικτή ο μ άδα . Η στενή φυλογενετική σχέση απο μ ονώσεων αχλαδιάς και κυδωνιάς πιθανώς οφείλεται στο γεγονός ότι η κυδωνιά χρησι μ οποιείται ως υποκεί μ ενο της αχλαδιάς και έτσι η μ ετάδοση απο μ ονώσεων του ASPV μ εταξύ των δυο ξενιστών είναι εύκολο να ε μ φανιστεί . ∆εν υπήρχε κα μ ία συσχέτιση μ εταξύ γεωγραφικής προέλευσης των απο μ ονώσεων και της φυλογενετικής τους ο μ αδοποίησης .

Conference / Συνέδριο
info:eu-repo/semantics/conferenceObject

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2006
2013-12-17T13:22:44Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας
Αθήνα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Κτηνιατρικής

13ο Πανελλήνιο Φυτοπαθολογικό Συνέδριο, [2006] p.69

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)