Παρουσία των ACLSV και ASPV σε καλλιεργούμενα, καλλωπιστικά και αυτοφυή είδη Rosaceae στην Ελλάδα.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2006 (EN)
Παρουσία των ACLSV και ASPV σε καλλιεργούμενα, καλλωπιστικά και αυτοφυή είδη Rosaceae στην Ελλάδα.

Κατής, Νικόλαος
Μαθιουδάκης, Ματθαίος Μ.
Μαλιόγκα, Βαρβάρα

Κατά τη διάρκεια του 2005, πραγ μ ατοποιήθηκε επισκόπηση για την παρουσία των Apple chlorotic ring spot virus (ACLSV) και Apple stem pitting virus (ASPV) σε καλλιέργειες αχλαδιάς και μ ηλιάς , συ μ περιλα μ βάνοντας επίσης δείγ μ ατα από καλλωπιστικά και άγρια είδη της οικογένειας Rosaceae . Συλλέχθηκαν συνολικά μ ε τυχαίο τρόπο 256 δείγ μ ατα [96 αχλαδιάς , 110 μ ηλιάς , 40 Cydonia japonica , 7 Pyrus amygdaliformis , 1 Pyrus calleryana και 2 υποκεί μ ενα μ ηλιάς ( ΕΜ 9, ΜΜ 106)], από 19 νο μ ούς της χώρας . Η ανίχνευση των ACLSV και ASPV βασίστηκε σε ήδη γνωστές μ οριακές τεχνικές διάγνωσης μ ε τη χρησι μ οποίηση εξειδικευ μ ένων και εκφυλισ μ ένων εκκινητών . Τα αποτελέσ μ ατα έδειξαν υψηλή συχνότητα ε μ φάνισης των ACLSV στα καλλιεργού μ ενα είδη ( αχλαδιά 16,0%, μ ηλιά 74,0%) και ASPV ( αχλαδιά 50,0%, μ ηλιά 98,0%), ενώ οι ιοί ανιχνεύτηκαν επίσης στα καλλωπιστικά και άγρια είδη . Μικτές μ ολύνσεις και μ ε τους δυο ιούς ήταν στο 9,4% και 62,7% για τις αχλαδιές και μ ηλιές , αντίστοιχα . Η ευρεία διάδοση των ACLSV και ASPV σε φυτείες γιγαρτοκάρπων αναδεικνύουν την αναγκαιότητα εφαρ μ ογής προγρα μμ άτων παραγωγής και διακίνησης πιστοποιη μ ένου πολλαπλασιαστικού υλικού , καθώς είναι η πιο αποτελεσ μ ατική μ έθοδος αντι μ ετώπισης ιολογικών ασθενειών σε οπωροφόρα δένδρα . Ενδιαφέρουσα είναι η παρουσία και των δυο ιών στα καλλωπιστικά και άγρια είδη ενώ ο πιθανός τους ρόλος ως δεξα μ ενές ιικού μ ολύσ μ ατος στη φύση θα διερευνηθεί μ ελλοντικά . Αυτή είναι η πρώτη σχετικά εκτετα μ ένη επισκόπηση για την συχνότητα ε μ φάνισης του ASPV σε διαφορετικά φυτικά είδη στη χώρα μ ας .

Conference / Συνέδριο
info:eu-repo/semantics/conferenceObject

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2006
2013-12-17T13:22:44Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας
Αθήνα

13ο Πανελλήνιο Φυτοπαθολογικό Συνέδριο, [2006] p.130

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)