Ανίχνευση ιών των γενών Closterovirus, Foveavirus και Ilarvirus στην κερασιά

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑνίχνευση ιών των γενών Closterovirus, Foveavirus και Ilarvirus στην κερασιά

Κατής, Νικόλαος
Δρούγκας, Ε. Β.
Ευθυμίου, Κωνσταντίνος
Δόβας, Χρυσόστομος
Μαλιόγκα, Βαρβάρα

Η κερασιά είναι ευπαθής σε μ εγάλο αριθ μ ό ιών οι σπουδαιότεροι από τους οποίους ανήκουν στα γένη Ilarvirus, Nepovirus, Closterovirus, Trichovirus και Foveavirus. Για τη μ ελέτη της συχνότητας ε μ φάνισης ιολογικών προσβολών στην κερασιά στην Ελλάδα και την αξιολόγηση μ οριακών μ εθόδων ανίχνευσής τους , συλλέχθηκαν μ ε τυχαίο τρόπο 59 δείγ μ ατα από πέντε νο μ ούς της χώρας . Αρχικά , τα δείγ μ ατα ελέγχθηκαν μ ε γενικές μ εθόδους εστιασ μ ένης RT-PCR για την ανίχνευση ιών -μ ελών των γενών Closterovirus, Foveavirus και Ilarvirus. Ορισ μ ένα από τα δείγ μ ατα που βρέθηκαν θετικά στις γενικές δοκι μ ές RT-PCR αλληλουχήθηκαν και μ ετά από σύγκριση μ ε ήδη δη μ οσιευ μ ένες αλληλουχίες ταυτοποιήθηκαν ως Little cherry virus - 1 (LChV-1), Cherry necrotic rusty mottle virus (CNRMV) και Prune dwarf virus (PDV). Για την εξειδικευ μ ένη ανίχνευση των ιών αυτών καθώς και των Prunus necrotic ring spot virus (PNRSV) και Apple mosaic virus (ApMV) σχεδιάστηκαν εξειδικευ μ ένοι καθοδικοί εκκινητές οι οποίοι χρησι μ οποιήθηκαν σε αντίστοιχες δοκι μ ές εστιασ μ ένης PCR. Τα αποτελέσ μ ατα έδειξαν υψηλότερα ποσοστά ε μ φάνισης του PDV (46,0 %), ενώ ακολουθούσαν οι CNRMV (36,0%), LChV-1 (32,0%) και PNRSV (10,0%). Σε κανένα από τα δείγ μ ατα δεν ανιχνεύτηκε ο ApMV. Ενδιαφέρον ε μ φανίζει το γεγονός ότι σε 9 από τα δείγ μ ατα που ελέγχθηκαν βρέθηκαν clostero- και fovea- ιοί οι οποίοι δεν ταυτοποιήθηκαν ως LChV-1 και CNRMV. Οι απο μ ονώσεις αυτές είναι υπό χαρακτηρισ μ ό .

Conference / Συνέδριο
info:eu-repo/semantics/conferenceObject

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2006
2013-12-17T13:22:44Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας
Αθήνα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Κτηνιατρικής

13ο Πανελλήνιο Φυτοπαθολογικό Συνέδριο, [2006] p.131

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.