Γενική ανίχνευση, διαφοροποίηση ειδών και οριοθέτηση του γένους Ιlarvirus με τη χρησιμοποίηση μιας γενικής εστιασμένης RT-PCR με σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας θερμοκυκλοποίησης στο στάδιο σύνδεσης των εκκινητών με το εκμαγείο

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΓενική ανίχνευση, διαφοροποίηση ειδών και οριοθέτηση του γένους Ιlarvirus με τη χρησιμοποίηση μιας γενικής εστιασμένης RT-PCR με σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας θερμοκυκλοποίησης στο στάδιο σύνδεσης των εκκινητών με το εκμαγείο

Κατής, Νικόλαος
Δόβας, Χρυσόστομος
Μαλιόγκα, Βαρβάρα

Στην εργασία αυτή αναπτύχθηκε μ ια γενική εστιασ μ ένη RT-PCR, η οποία επιτρέπει την ταυτόχρονη ανίχνευση και το χαρακτηρισ μ ό ιών -μ ελών του γένους Ilarvirus. Η μ έθοδος περιλα μ βάνει αρχικά RT-PCR σε ένα μ ικροσωλήνα , στην οποία ένα ζεύγος εκφυλισ μ ένων εκκινητών πολλαπλασιάζουν τ μ ή μ α μ ήκους 381 ζευγών βάσεων ( ζβ ) από το γονίδιο της πολυ μ εράσης των Ilar- ιών , ενώ ακολουθεί μ ια εστιασ μ ένη PCR που αυξάνει την ευαισθησία ανίχνευσης . Η ευαισθησία και η εξειδίκευση της μ εθόδου αυξήθηκαν περαιτέρω μ ε την εφαρ μ ογή σταδιακής πτώσης της θερ μ οκρασίας θερ μ οκυκλοποίησης στο στάδιο σύνδεσης των εκκινητών μ ε το εκ μ αγείο , τόσο στην πρώτη RT-PCR όσο και στην εστιασ μ ένη . Το προϊόν των 371 ζβ της εστιασ μ ένης PCR, μ πορεί να αλληλουχηθεί απευθείας , χωρίς κλωνοποίηση , για τη λήψη αρχικών πληροφοριών σχετικά μ ε το γονίδιο της πολυ μ εράσης (RdRp) ιών του γένους Ilarvirus , ή να υποστεί πέψη μ ε ένζυ μ α περιορισ μ ού για τη γρήγορη αναγνώριση ήδη γνωστών ιών . Με τη χρησι μ οποίηση ο μ όλογων δη μ οσιευ μ ένων αλληλουχιών α μ ινοξέων που αντιστοιχούν στο εστιασ μ ένο προϊόν 371 ζβ δη μ ιουργήθηκαν φυλογενετικά δέντρα Ένωσης γειτόνων ( Ν eighbour–joining) και Μέγιστης φειδωλότητας ( Μ aximum parsimony) και προσδιορίστηκαν οι ταξινο μ ικές σχέσεις μ εταξύ των ιών -μ ελών του γένους Ilarvirus και των γενών της οικογένειας Bromoviridae. Η συγκεκρι μ ένη γονιδιακή περιοχή του τ μ ή μ ατος της RdRp των Ilar- ιών , παρά το μ ικρό της μ έγεθος , δίνει ση μ αντικές πληροφορίες για τις φυλογενετικές σχέσεις τους , διαχωρίζοντας τα διαφορετικά γένη της οικογένειας Bromoviridae. Η μ έθοδος εφαρ μ όστηκε επιτυχώς σε οχτώ διαφορετικά είδη του γένους Ilarvirus που απαντώνται στην Ευρώπη

Conference / Συνέδριο
info:eu-repo/semantics/conferenceObject

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2006
2013-12-17T13:22:44Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας
Αθήνα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Κτηνιατρικής

13ο Πανελλήνιο Φυτοπαθολογικό Συνέδριο, [2006] p.68

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.