Ιοί του γένους Αmpelovirus που συγγενεύουν φυλογενετικά με τον GLRaV-5: Γενετική συγγένεια και ανίχνευση

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2006 (EN)
Ιοί του γένους Αmpelovirus που συγγενεύουν φυλογενετικά με τον GLRaV-5: Γενετική συγγένεια και ανίχνευση

Κατής, Νικόλαος
Δόβας, Χρυσόστομος
Μαλιόγκα, Βαρβάρα

Η συστροφή των φύλλων της α μ πέλου είναι μ ια από τις ση μ αντικότερες ε μ βόλιο - μ εταδιδό μ ενες ασθένειες της καλλιέργειας . Πρόκειται για ένα σύνδρο μ ο σύνθετης αιτιολογίας μ ε το οποίο σχετίζονται εννέα ιοί της οικογένειας Closteroviridae (GLRaV-1, έως -9) που διαφέρουν ορολογικά . Ένα από τα γένη της οικογένειας Closteroviridae, το γένος Ampelovirus περιλα μ βάνει προς το παρόν , τους GLRaV-1,- 3 και -5, ενώ οι GLRaV-4 και -6 είναι προσωρινά μ έλη . Στην παρούσα εργασία προσδιορίστηκαν νουκλεοτιδικές αλληλουχίες που κωδικοποιούν μ έρος της HSP70 πρωτεΐνης , γνωστών (GLRaV-4,-5,-6) και νέων (GLRaV-10Gr και GLRaV-11Gr, Ελληνικές απο μ ονώσεις ) ιών - ειδών της οικογένειας Closteroviridae . Φυλογενετική ανάλυση βασισ μ ένη στη μ έθοδο Ένωσης γειτόνων ( Ν eighbour–joining) ο μ αδοποίησε σε ένα κλάδο τους GLRaV-4,-5,-6,-9, -10Gr και -11Gr, οι οποίοι παρουσίασαν ση μ αντικά μ ικρότερη γενετική απόκλιση σε σχέση μ ε άλλους ampelo- ιούς (GLRaV-1 και -3). Τα μ έλη της υποο μ άδας αυτής φαίνεται πως μ οιράζονται κοινή εξελικτική πορεία που πιθανώς σχετίζεται α ) μ ε τη γενετική ποικιλο μ ορφία που παρατηρείται σε έναν πληθυσ μ ό παραλλαγών ενός RNA ιού (quasispecies) όταν αυτός βρίσκεται σε ένα πολυετή ξενιστή , β ) την αποτελεσ μ ατική μ ετάδοση του συνόλου των παραλλαγών μ έσω του αγενούς πολλαπλασιασ μ ού της α μ πέλου και γ ) την απουσία ισχυρού παράγοντα επιλογής π . χ . έλλειψη αποτελεσ μ ατικού εντό μ ου - φορέα . Στην υποο μ άδα αυτή περιλα μ βάνονται όλοι οι νέοι ιοί της οικογένειας Closteroviridae που έχουν εντοπιστεί τα τελευταία χρόνια στην ά μ πελο . Για τις ανάγκες ανίχνευσης και περαιτέρω μ ελέτης της γενετικής συγγένειας των γνωστών αλλά και άγνωστων ιών που ανήκουν σε αυτήν την υποο μ άδα , αναπτύχθηκε μ ια μ έθοδος που περιλα μ βάνει μ ια RT-PCR για τη γενική ανίχνευση ειδών της οικογένειας Closteroviridae μ ε τη χρησι μ οποίηση εκκινητών που δεσ μ εύονται στο γονίδιο της HSP70. Ακολουθεί μ ια εστιασ μ ένη PCR για τη γενική ανίχνευση όλων των μ ελών της υποο μ άδας των φυλογενετικά συγγενών του GLRaV-5 ampelo- ιών , ενισχύοντας ένα τ μ ή μ α 490 ζευγών βάσεων . Η μ έθοδος εφαρ μ όστηκε για τον προσδιορισ μ ό ο μ όλογων νουκλεοτιδικών αλληλουχιών διαφόρων στελεχών της υποο μ άδας αυτής . Με βάση τις αλληλουχίες αυτές σχεδιάστηκαν νέοι εστιασ μ ένοι εκκινητές που χρησι μ οποιήθηκαν για την εξειδικευ μ ένη ανίχνευση των GLRaV-4, -5, -6, -10Gr και -11Gr σε αντίστοιχες δοκι μ ές PCR

Conference / Συνέδριο
info:eu-repo/semantics/conferenceObject

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2006
2013-12-17T13:22:44Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας
Αθήνα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Κτηνιατρικής

13ο Πανελλήνιο Φυτοπαθολογικό Συνέδριο, [2006] p.58

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)