Επισκόπηση της ιολογικής κατάστασης αμπελώνων στη ζώνη VQPR της Κορινθίας και της Αργολίδας

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2006 (EN)
Επισκόπηση της ιολογικής κατάστασης αμπελώνων στη ζώνη VQPR της Κορινθίας και της Αργολίδας

Κατής, Νικόλαος
Χαρού, Α. Θ.
Λώτος, Λεωνίδας
Δήμου, Δ.
Δόβας, Χρυσόστομος
Σαΐνης, Π. Α.
Μαλιόγκα, Βαρβάρα

Την ά μ πελο προσβάλλουν περισσότεροι από 55 ιοί που ανήκουν σε 20 γένη , εκ των οποίων οι πιο ση μ αντικοί ανήκουν στα γένη Nepovirus , Closterovirus , Foveavirus και Vitivirus . Στη χώρα μ ας , και πιο ειδικά στη ζώνη VQPRD των νο μ ών Κορινθίας ( περιλα μ βάνει 12 περιοχές του ∆ή μ ου Νε μ έας ) και Αργολίδας (2 περιοχές ) που ε μ φανίζει μ εγάλο α μ πελουργικό ενδιαφέρον , οι πληροφορίες για την φυτοϋγιεινή κατάσταση των α μ πελώνων είναι σχετικά περιορισ μ ένες . Για το λόγο αυτό το φθινόπωρο του 2005 έγινε εκτετα μ ένη δειγ μ ατοληψία σε α μ πελώνες της περιοχής . Συνολικά συλλέχθηκαν 150 δείγ μ ατα από 13 καλλιεργού μ ενες ποικιλίες (44 αγροτε μ άχια ), που έφεραν χαρακτηριστικά συ μ πτώ μ ατα ιολογικών προσβολών όπως συστροφή των φύλλων , κοκκίνισ μ α ή / και μ εσονεύρια χλώρωση , βραχυγονατώσεις και διχαλώσεις . Τα δείγ μ ατα ελέγχθηκαν μ ε ορολογικές (ELISA) και μ οριακές τεχνικές (RT-PCR) για την παρουσία ήδη γνωστών ιών (GVA, GVB, GFLV, GFKV, GLRaV-1, GLRaV-2, GLRaV-3, GLRaV- 4, GLRaV-5, GLRaV-6, GLRaV-7) καθώς και για δύο πιθανώς νέους ιούς (GLRaV-10Gr, GLRaV-11Gr) που απο μ ονώθηκαν πρόσφατα από Ελληνικές ποικιλίες α μ πέλου και φαίνεται να σχετίζονται μ ε την ασθένεια συστροφής των φύλλων . Τα αποτελέσ μ ατα των ιολογικών ελέγχων έδειξαν υψηλά ποσοστά παρουσίας των ιών GVA (88,6%), GFKV (53,3%) και GLRaV-3 (40,6%) ενώ α μ έσως μ ετά ακολουθούσαν προσβολές από τους GLRaV-1 (16,6%), GLRaV-4 (12,67%), GLRaV-2 (9,30%), GLRaV-5 (8,67%), GLRaV-7 (8,0%), GLRaV-11Gr (6,66%), GLRa V-10Gr (4,0%), GLRaV-6 (2,0%), GFLV (1,4%), ενώ δεν ανιχνεύτηκε ο GVB (0%). Στις περισσότερες περιπτώσεις διαπιστώθηκαν μ εικτές προσβολές των πρέ μ νων που περιελά μ βαναν δύο (35,4% στο σύνολο των πρέ μ νων ) έως και 8 (2,0%) διαφορετικούς ιούς

Conference / Συνέδριο
info:eu-repo/semantics/conferenceObject

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2006
2013-12-17T13:22:44Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας
Αθήνα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Κτηνιατρικής

13ο Πανελλήνιο Φυτοπαθολογικό Συνέδριο, [2006] p.61

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)