Διερεύνηση του βαθμού υιοθέτησης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στη γεωργία: η περίπτωση των αγροτών του Νομού Πάλλας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔιερεύνηση του βαθμού υιοθέτησης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στη γεωργία: η περίπτωση των αγροτών του Νομού Πάλλας

Μιχαηλίδης, Α.
Μαραντίδου, Α.
Παπαδάκη-Κλαυδιανού, Α.

Prefecture of Pella, as a typical Greek rural area, is facing a lot of structural problems for many years. Recently, the new Common Agricultural Policy has caused particular concern as it has highlighted the lack of information on new crops and modern production methods. However, agriculture, livestock and agro-tourism are still referred to as sectors with more growth opportunities. Undoubtedly, the gradual transformation of the agricultural sector in a more modern form of business by adopting and implementing innovative educational activities would constitute an important factor in boosting economic and social activity in the are and will contribute decisively in resolving many problems. In this article, a survey was carried out, using 300 questionnaires. The main objectives of this article are the categorization of farmers, into discrete clusters and the investigation of possible relationships between characteristics of the farmer's clusters and the farmer's intention to adopt information and communication technologies. The method chosen as the most suitable in order to achieve the above objectives is the two step cluster analysis combined with the categorical regression model. According to the statistical analysis only 12% and 37% of the respondents can be characterized as innovators and laggards respectively. In addition, the main determinative characteristics in the cluster of innovators are area, sex, education and marital status. On the other hand, the main determinative characteristics in the cluster of laggards are farm income, age and area. .
Ο αγροτικός τομέας του νομού Πέλλας , επί σειρά ετών , αντιμετωπίζει σημαντικά διαρ - θρωτικά προβλήματα . Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια , η εφαρμογή της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής έχει προκαλέσει ιδιαίτερες ανησυχίες καθώς έχει αναδείξει το έλλειμμα ενημέ - ρωσης για τις νέες καλλιέργειες και τους σύγχρονους τρόπους παραγωγής και γενικότερα υπάρχει διάχυτος προβληματισμός και αβεβαιότητα . Ωστόσο , μεταξύ των κλάδων με τις περισσότερες ευκαιρίες ανάπτυξης εξακολουθούν να αναφέρονται η γεωργία , η κτηνοτροφία και ο αγροτουρισμός . Αναμφίβολα , η σταδιακή μετατροπή γεωργικού τομέα του νομού σε μία σύγχρονη και περισσότερο επιχειρηματική μορφή , με την υιοθέτηση καινοτομιών και την υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων , θα συνιστούσε μία σπουδαία παράμετρο τόνωσης της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας της περιοχής και παράλληλα θα συνέβαλε αποφασιστικά στην επίλυση σημαντικών προβλημάτων . Ωστόσο , η υιοθέτηση καινοτομιών από τους γεωργούς της περιοχής δεν είναι πάντα δεδομένη . Για τον σκοπό αυτό , με δειγματοληπτική έρευνα και χρήση 300 περίπου κατάλληλα διαμορφωμένων ερωτη - ματολογίων , έγινε προσπάθεια στατιστικής διερεύνησης των ατομικών χαρακτηριστικών και στάσεων - απόψεων των γεωργών του νομού Πέλλας ως προς τον βαθμό υιοθέτησης τεχνολο - γιών πληροφόρησης και επικοινωνίας στις γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις , με παράλληλη τμηματοποίηση αυτών σε δεδομένες διακριτές ομάδες ( συστάδες ). Χρησιμοποιώντας την τεχνική της διβηματικής ανάλυσης σε συστάδες (two-step cluster analysis) εκτιμήθηκε ότι μόλις το 12% των γεωργών του νομού Πέλλας μπορούν να χαρακτηρισθούν ως καινοτόμοι και το 37% περίπου μπορούν να χαρακτηρισθούν ως ουραγοί . Ειδικότερα , η ανάλυση κατηγορικής παλινδρόμησης (categorical regression) προσδιόρισε τα κύρια χαρακτηριστικά της συστάδας των καινοτόμων γεωργών ( περιοχή , φύλλο , μορφωτικό επίπεδο και οικογε - νειακή κατάσταση ) και της συστάδας των ουραγών γεωργών ( γεωργικό εισόδημα , ηλικία και περιοχή ).

Conference / Συνέδριο
info:eu-repo/semantics/conferenceObject

Agricultural Extension, Survey, Innovations, Information and Communication Technologies, Multivariate analysis
Γεωργικές Εφαρμογές , Δειγματοληπτική έρευνα , Καινοτομίες , Τεχνολογίες πληροφορικής - επικοινωνιών , Πολυμεταβλητή ανάλυση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010
2013-12-17T13:22:45Z


Γράφημα, Θεσσαλονίκη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας

Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας: Ανταγωνιστικότητα, Περιβάλλον, Ποιότητα ζωής και Αγροτική ανάπτυξη, [2010] p.425-438
info:doi/Επιμ. : Σιάρδος, Γ. και Μιχαηλίδης, Αναστάσιος

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.