Αντιμετώπιση ασθενειών μηλιάς και ροδακινιάς με τη χρήση του θειασβεστίου σε προγράμματα βιολογικής γεωργίας.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑντιμετώπιση ασθενειών μηλιάς και ροδακινιάς με τη χρήση του θειασβεστίου σε προγράμματα βιολογικής γεωργίας.

Τζαβέλλα - Κλωνάρη, Κατίνα
Βασιλικιώτης, Χ.
Μπάρδας, Γ. Α.
Παντόπουλος, Π.

Η επίδραση του θειασβεστίου μ όνου ή σε συνδυασ μ ό μ ε βορδιγάλειο πολτό για την αντι μ ετώπιση των ασθενειών Φουζικλάδιο της μ ηλιάς και Εξώασκο της ροδακινιάς μ ελετήθηκε σε ε μ πορικούς οπωρώνες των περιοχών Πέλλας και Κοζάνης , που είναι ενταγ μ ένοι σε προγρά μμ ατα βιολογικής καλλιέργειας . Τα πειρά μ ατα έγιναν την περίοδο χει μ ώνας – άνοιξη 2005. Το πρόγρα μμ α ψεκασ μ ών περιελά μ βανε τρεις υψηλής πυκνότητας χει μ ερινούς ψεκασ μ ούς ( δύο μ όνο μ ε θειασβέστιο και ένα μ ε θειασβέστιο και χαλκό ) και συνεχιζόταν μ ε χα μ ηλής πυκνότητας θερινούς ψεκασ μ ούς ανά δεκαπενθή μ ερο . Η αποτελεσ μ ατικότητα στην αντι μ ετώπιση του Φουζικλαδίου της μ ηλιάς , ανάλογα μ ε την πίεση μ ολύσ μ ατος στις διάφορες περιοχές , έφθασε σε ποσοστό 97,8% (3% προσβολή έναντι 100% του αψέκαστου μ άρτυρα ) από μ ετρήσεις στον αριθ μ ό των προσβεβλη μ ένων φύλλων . Από τις μ εταχειρίσεις που εφαρ μ όσθηκαν , η πλέον αποτελεσ μ ατική ήταν αυτή μ ε ποσοστό θειασβεστίου 8,5% σε συνδυασ μ ό μ ε βορδιγάλειο πολτό σε χει μ ερινό ψεκασ μ ό . Στην περίπτωση του Εξώασκου της ροδακινιάς , οι επε μ βάσεις περιόρισαν το ποσοστό των προσβεβλη μ ένων φύλλων από 5,5% έως 15% ενώ η προσβολή του μ άρτυρα κυ μ άνθηκε από 36,3 έως 95,8%. Το ίδιο πρόγρα μμ α ψεκασ μ ών συνεχίζεται και για τα έτη 2006 και 2007 για να μ ελετηθεί η επίδραση του θειασβεστίου στην αντι μ ετώπιση ασθενειών , στην απόδοση και σε άλλα χαρακτηριστικά των καλλιεργειών μ ηλιάς και ροδακινιάς .

Conference / Συνέδριο
info:eu-repo/semantics/conferenceObject

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013-12-17T13:22:47Z
2006


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας
Αθήνα

13ο Πανελλήνιο Φυτοπαθολογικό Συνέδριο, [2006], σελ. 139

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.