δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Ανάλυση Πολιτικού λόγου

Γιώργος Μαριάς
Σταυρακάκης, Ιωάννης

Το μάθημα επιχειρεί να εκθέσει με σαφήνεια τις συνθήκες εμφάνισης, τις επιστημολογικές και εννοιολογικές προϋποθέσεις και τη μεθοδολογική συγκρότηση ενός σχετικά νεοεμφανιζόμενου αντικειμένου της πολιτικής επιστήμης: της ανάλυσης του πολιτικού λόγου. Παράλληλα, μέσα από την διερεύνηση συγκεκριμένων εμπειρικών παραδειγμάτων αποτιμά την συμβολή της συγκεκριμένης προσέγγισης στην επαρκέστερη ερμηνεία των πολιτικών φαινομένων. Το μάθημα αρθρώνεται σε τρεις διακριτούς άξονες: 1. Από την «ιδεολογία» στον «πολιτικό λόγο». Μετά από μια συνοπτική παρουσίαση του νεωτερικού εγχειρήματος της κριτικής της ιδεολογίας, κεντρικό βάρος θα δοθεί στα αδιέξοδα που αντιμετωπίζει αυτό σήμερα και στον τρόπο με τον οποίο το επιστημονικό παράδειγμα της «κοινωνικής κατασκευής της πραγματικότητας» θέτει στο επίκεντρο των σχετικών κριτικών προσεγγίσεων την έννοια του λόγου (discourse/discours). 2. Επιστημολογικό και εννοιολογικό πλαίσιο μιας πολιτικής θεωρίας του λόγου. Στην ενότητα αυτή γίνεται αναφορά στις κυριότερες παραδόσεις του στοχασμού από τις οποίες αντλεί η θεωρία και η «ανάλυση του λόγου». Ειδικότερα, εξετάζονται συνοπτικά το έργο του Σωσύρ και η δομική γλωσσολογία και η σημειολογική προσέγγιση του Ρολάν Μπαρτ. 3. Μέθοδος και στρατηγικές εμπειρικής ανάλυσης. Με κέντρο βάρους το έργο των Λακλάου και Μουφ, σκιαγραφείται η μεθοδολογία και οι τεχνικές ανάλυσης του πολιτικού λόγου, όπως αναπτύσσονται ιδίως στο πλαίσιο της λεγόμενης «Σχολής του Έσεξ». Κατόπιν, αξιολογείται η αποτελεσματικότητα της προσέγγισης αυτής σε μια σειρά από εμπειρικές αναλύσεις. Ειδικότερα, θα εξεταστούν ο πολιτικός λόγος της οικολογίας, ο λόγος του λαϊκισμού, ο λόγος του εθνικής ταύτισης, κλπ. Τέλος, θα γίνει κριτική αποτίμηση της εν λόγω προσέγγισης.
This course involves a detailed presentation and discussion of the conditions of emergence, the epistemological and conceptual presuppositions, and the methodological innovations associated with the application of discourse analysis in the study of political phenomena. The evaluation of the method’s relevance for political science will be attempted through the analysis of a series of empirical examples and case studies. The course is organized around three separate axes: 1. From ‘ideology’ to ‘political discourse’. After a brief presentation of the modern project of the ‘critique of ideology’, special attention will be given to the difficulties it faces today and to the way constructionist argumentation attempts to resolve them by concentrating on the centrality of the concept of discourse. 2. The epistemological and conceptual framework of a theory of political discourse. In this part of the course we will study the major traditions on which discourse theory and discourse analysis draw in reorienting political study. In particular, we discuss Saussure and structuralist linguistics, Barthes and semiological analysis, Foucault’s contribution, Lacan and the psychoanalytic conception of discourse. 3. Methods and strategies of empirical research. Using as a point of reference the work of Laclau and Mouffe, what is attempted here is a survey of a variety of methodologies and techniques of political discourse analysis as developed in the tradition of the ‘Essex School’. Special emphasis is given to the analysis of a variety of empirical examples: the political discourse of the New Social Movements, populist discourse, nationalist discourse, etc.

info:eu-repo/semantics/lecture
Lecture / Μάθημα

Κοινωνικές Επιστήμες, Πολιτικές Επιστήμες
Social Sciences, Political Science
ideology
critique
language
ταυτότητα
ιδεολογία
κριτική
discourse
γλώσσα
identity
ηγεμονία
λόγος
hegemony

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2015-11-14T12:32:35Z
2014


Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

CC - Παρόμοια Διανομή
CC - Attribution-ShareAlike
This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.