Τοπική Εκπαιδευτική Ιστορία: Το παράδειγμα των σχολείων της Θεσσαλονίκης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Τοπική Εκπαιδευτική Ιστορία: Το παράδειγμα των σχολείων της Θεσσαλονίκης

Φούκας, Βασίλειος
Μενέλαος Τζιφόπουλος

Seminar’s aim for the participants is to acquaint the Local History both in a theoretical and practical level. The seminar has five basic sections: A’ Section: Local History- Historical Overview: a) Main subject of this field is the rising of the scientific interest and development. b) Local History as science: Problems of acceptance, epistemological problems-approaches. c) The need and the expediency of the study of the Local History. d) The research of the Local History in other countries. e) The Primary Education and the Local History in Greece. f) The Secondary Education and the Local History in Greece. g) The research of the Local History in Greek University. h) The Local History today: Definition- subject (locus and people). B’ Section: Teaching Local History. C’ Section: Issues of the Local Educational History: a) The Local History in education. b) The history of Thessaloniki’s schools: Methodology and research data, sources’ commentary. D’ Section: Presentation of students’ reports - Visits to local authorities: The interest will be concentrated to cases of the Local History of Thessaloniki. During the seminar the students will visit local authorities of Thessaloniki that keep historical and educational sources (Historical Archive of Macedonia, Center of History of Thessaloniki, Society of Macedonian Studies, Library of Municipality of Thessaloniki, Historical Records of Greek Refugees, and Institute of Balkan Studies). E’ Section: Teamwork or individual work. Research in micro scale (project). Design on paper a lesson, utilizing their knowledge concerning the Local History.
Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες να γνωρίσουν την Τοπική Ιστορία, τόσο σε θεωρητικό πλαίσιο (θεωρητικές παραδοχές, μεθοδολογικές προσεγγίσεις, καθιέρωση και εξέλιξη) όσο και σε επίπεδο εφαρμογών (διδακτική, εφαρμογές σε συγκεκριμένες διδακτικές ενότητες). Το σεμινάριο διαρθρώνεται σε πέντε βασικές ενότητες: Α΄ ενότητα. Θεωρητικό πλαίσιο: Η Τοπική Ιστορία – Ιστορική Επισκόπηση: α) Αντικείμενο μελέτης, εμφάνιση ενδιαφέροντος και εξέλιξη. β) Η Τοπική Ιστορία ως επιστήμη: Προβλήματα αποδοχής, επιστημολογικά προβλήματα – προσεγγίσεις. γ) Η αναγκαιότητα και η σκοπιμότητα μελέτης της Τοπικής Ιστορίας. δ) Η έρευνα για την Τοπική Ιστορία στο εξωτερικό. ε) Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και Τοπική Ιστορία στην Ελλάδα. στ) Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και Τοπική Ιστορία στην Ελλάδα. ζ) Η έρευνα για την Τοπική Ιστορία στο ελληνικό Πανεπιστήμιο. η) Η Τοπική Ιστορία σήμερα: Ορισμός – αντικείμενο (τόπος και άνθρωποι). Β΄ ενότητα. Διδακτική της Τοπικής Ιστορίας. Γ΄ ενότητα: Θέματα Τοπικής Εκπαιδευτικής Ιστορίας: Το ‘παράδειγμα’ των σχολείων της Θεσσαλονίκης – Σχολεία και Εκπαιδευτικοί της Θεσσαλονίκης: - η Τοπική Ιστορία στην εκπαίδευση, - ιστορία των σχολείων της Θεσσαλονίκης: μεθοδολογικά ζητήματα, δεδομένα ερευνών, αναζήτηση πηγών - σχολιασμός πηγών. Δ΄ ενότητα. Επισκέψεις σε εκπαιδευτικούς φορείς και Ιστορικά Αρχεία: Το ενδιαφέρον θα επικεντρωθεί σε ‘παραδείγματα’ από την Ιστορία της Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο του σεμιναρίου αυτού οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα επισκεφτούν φορείς της Θεσσαλονίκης, που διαθέτουν ιστορικό υλικό (Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, Κέντρο Ιστορίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Βιβλιοθήκη Δήμου Θεσσαλονίκης, Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου Αίμου, Εβραϊκό Μουσείο, Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα, Μουσείο Λευκού Πύργου, Ελληνικό Ιστορικό και Λογοτεχνικό Αρχείο). Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που θα συμμετέχουν στο σεμινάριο θα παρουσιάσουν πρωτόκολλο από την επίσκεψή τους. Ε΄ ενότητα. Ατομικές ή/και ομαδικές εργασίες. Μικρής κλίμακας έρευνα (project) από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες και σχεδιασμός επί χάρτου μίας διδακτικής ενότητας, αξιοποιώντας τις γνώσεις τους αναφορικά με την Τοπική Ιστορία.

info:eu-repo/semantics/lecture
Lecture / Μάθημα

Humanities and Arts, Pedagogy
Τοπική ιστορία
Εκπαιδευτικοί της Θεσσαλονίκης
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες, Παιδαγωγική
Σχολεία της Θεσσαλονίκης
History
Thessalonikis’ schools
Thessalonikis’ teachers

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2015-11-14T12:32:36Z
2014


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
CC - Attribution-NonCommercial-ShareAlike
CC - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.