Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός

Τσουμάκας, Γρηγόριος
Ρήγας Εμμανουήλ

The aim of this course is to help the students to familiarize themselves with the concepts of the object-oriented programming (OOP), and to teach them the Java language. In more detail, the students will learn the basic concepts of OOP such as the objects and the classes, but they will also learn more advanced concepts such as the abstraction, the polymorphism, the graphical user interfaces, the management of streams and files and the debugging of the code. Moreover, the students will obtain practical experience in the application of the aforementioned concepts through a number of practical sessions and a practical assignment, using the Java language.
Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις έννοιες του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού, και η εκμάθηση της γλώσσας Java. Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές θα γνωρίσουν βασικές έννοιες όπως είναι τα αντικείμενα και οι κλάσεις, αλλά και πιο προχωρημένες έννοιες όπως η αφαίρεση, ο πολυμορφισμός, οι γραφικές διεπαφές χρήστη, η διαχείριση ρευμάτων και αρχείων και η αποσφαλμάτωση του κώδικα. Επίσης, οι φοιτητές θα αποκτήσουν πρακτική εμπειρία στην χρήση των παραπάνω εννοιών μέσα από την ενασχόλησή τους με την γλώσσα προγραμματισμού Java, τόσο μέσα από μια σειρά εργαστηριακών μαθημάτων, όσο και μέσα από μια προγραμματιστική εργασία.

info:eu-repo/semantics/lecture
Lecture / Μάθημα

αφαίρεση
χειρισμός σφαλμάτων
Θετικές και Φυσικές Επιστήμες, Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών
graphical user interface
concurrent programming
αποσφαλμάτωση
abstraction
inheritance
γραφική διεπαφή χρήστη
Object-oriented programming
Natural Sciences, Computer Science, Information Technology, Telecommunications
java.
αντικείμενο
java
κληρονομικότητα
ταυτόχρονος προγραμματισμός
debugging
Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός
κλάση
class
error handling
object

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014
2015-11-14T12:32:37Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής
Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
CC - Attribution-NonCommercial-ShareAlike
CC - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.