Συμβολή της τρισδιάστατης εκτύπωσης στην κατασκευή χειρουργικών υλικών με αντιβακτηριακές ιδιότητες

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Συμβολή της τρισδιάστατης εκτύπωσης στην κατασκευή χειρουργικών υλικών με αντιβακτηριακές ιδιότητες

Μπαγγέας, Πέτρος Ιωάννη

Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής ήταν η κατασκευή χειρουργικών εργαλείων (χειρουργικά άγκιστρα) με την τεχνολογίας της τρισδιάστατης εκτύπωσης. Η κατασκευή έγινε με τον © MakerBot Replicator 2. Η κατασκευή των χειρουργικών αγκίστρων έγινε από πολυ-λακτικό οξύ (Poly-lactic acid) αφού πρώτα τα προς ανάπτυξη χειρουργικά άγκιστρα σχεδιάστηκαν με το υπολογιστικό πρόγραμμα ©Solidworks 2015. Οι διαστάσεις του αγκίστρου ήταν 17cm × 1.5cm × 4mm. Τα χειρουργικά άγκιστρα αφού κατασκευάστηκαν αποστειρώθηκαν με πρότυπες συνθήκες στο πλάσμα (FDA). Στην επιφάνεια του αγκίστρου δημιουργήθηκε ένα λεπτό υμένιο νανοσωματιδίων αργύρου στα πλαίσια των γνωστών από τη Ιπποκρατική ακόμη περίοδο, αντιμικροβιακών ιδιοτήτων του αργύρου. Στην συνέχεια έγιναν μελέτες χαρακτηρισμού του λεπτού υμενίου ως προς το μέγεθος την ομοιομορφία και την μορφολογία των νανοσωματιδίων αργύρου. Τα υλικά χαρακτηρίστηκαν και προσδιορίστηκαν οι αντιμικροβιακότητες των βελτιωμένων αγκίστρων. Τέλος ακολούθησε ανάλυση κόστους. Συμπερασματικά, η κατασκευή χειρουργικών εργαλείων με την τεχνολογία της τρισδιάστατης εκτύπωσης είναι ευχερής, ενώ με την δυνατότητα τροποποίησης της επιφάνειας των εκτυπωμένων υλικών είχαμε εργαλεία με αντιμικροβιακές ιδιότητες. Η μέθοδος έχει σαφώς χαμηλότερο κόστος έναντι των κλασικών μεθόδων κατασκευής και προμήθειας υλικού. Επίσης δίνεται η δυνατότητα κατασκευής υλικών σε διαστάσεις ανάλογες με τις απαιτήσεις των Χειρουργών. Η δυνατότητα αυτή ανοίγει έναν ορίζοντα «έξυπνων» χειρουργικών εργαλείων με πρόσθετες ιδιότητες.
Aim of the present thesis was the construction of surgical tools (surgical hooks) with 3D printing technology. The construction has been performed with ©MakerBot Replicator 2. Surgical retractors were firstly designed by computing program ©Solidworks.2015, followed by their construction from poly-lactic acid. The dimensions of the retractors was 17cm x 1,5 cm x 4mm. After being constructed, the surgical retractor where sterilized at standard conditions in plasma (FDA protocol). On the surface of the retractor a thin layer of Silver nanoparticles was developed. An antimicrobial property of Silver was known ever since the times of Hippocrates antimicrobial properties of silver. Subsequently studies have been conducted in order to characterize the thin layer as far as the size, the homogeneity and the morphology of the nanoparticles of silver is concerned. The materials were characterized and the andimicrobialities of the improved retractors were identified. Finally, analysis of the cost followed. To conclude, the construction of surgical tools with the technology of 3D printing is fluent, while thanks to the ability of modifying the surface of the printed materials, we created tools with antimicrobial properties. The method has with no doubt lower cost in comparison with the classic methods of construction and supply of the material. Moreover, it is given the ability to construct tools in dimensions according to the demand of the Surgeons. This ability opens new horizons to create “smart” surgical tools with further properties.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

3D Printing
Poly-lactic acid
Πολύ-γαλακτικό οξύ
Αντιβακτηριακές ιδιότητες
Antibacterial properties
Τρισδιάστατη εκτύπωση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016-09-23T08:16:34Z
2016


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.