Το περιβαλλοντικό αστικό τοπίο μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια της γλώσσας για την Ε’ και ΣΤ’ τάξη του δημοτικού

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Το περιβαλλοντικό αστικό τοπίο μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια της γλώσσας για την Ε’ και ΣΤ’ τάξη του δημοτικού

Αλεξόγλου, Κυριακή Παναγιώτη

This research aims to record the presentation of the urban environment through the textbooks of Greek Language, which is provided to the students of the fifth and sixth grade of primary school. Component of urban centers, such as city planning, urban environmental pollution, urban transportation, the management of energy resources of an urban core, sustainable city and green parks in it, were searched for at the particular textbooks of Greek Language. The methodology used for this work is the Content Analysis. The research tool was a checklist, in which categories and subcategories were formulated. The collected results were quantified by graphic representation and were analysed for their qualitative characteristics in order the final conclusions of the research to be written. The image of urban centers seems like past decades cities. Environmental pollution issues, the issue of energy crisis of modern urban centers, the presence of green areas, and the vision for sustainable city, are barely presented. On the other hand, a modern urban environment that tries to solve the traffic problem and bring its citizens into contact with Culture and Arts, is a remarkable sample of reports of the studied texts.
Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί να καταγράψει τον τρόπο παρουσίασης του αστικού περιβάλλοντος μέσα από τα κείμενα των σχολικών εγχειριδίων της Γλώσσας για την Ε’ και Στ’ Τάξη του Δημοτικού. Συνιστώσες που αφορούν τα αστικά κέντρα, όπως ο αστικός σχεδιασμός, η αστική περιβαλλοντική ρύπανση, το κυκλοφοριακό ζήτημα, η διαχείριση των ενεργειακών πόρων ενός αστικού πυρήνα, η αειφόρος πόλη και οι χώροι πρασίνου μέσα σ’ αυτήν, αναζητήθηκαν στα σχολικά βιβλία της Γλώσσας των δύο τελευταίων τάξεων του Δημοτικού. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την εκπόνηση της εργασίας είναι η Ανάλυση Περιεχομένου (Content Analysis). Ερευνητικό εργαλείο αποτέλεσε η λίστα ελέγχου, στις κατηγορίες της οποίας, προστέθηκαν υποκατηγορίες. Η επεξεργασία των αποτελεσμάτων έγινε ποσοτικά με τη γραφική τους αναπαράσταση, αλλά και ποιοτικά για τη διεξαγωγή των τελικών συμπερασμάτων της έρευνας. Η εικόνα των αστικών κέντρων μοιάζει περισσότερο με πόλεις περασμένων δεκαετιών. Περιβαλλοντικά ζητήματα ρύπανσης, το θέμα της ενεργειακής κρίσης των σύγχρονων αστικών κέντρων, η παρουσία χώρων πρασίνου, και το όραμα για μία αειφόρο πόλη, πραγματεύονται ελάχιστα στα προς μελέτη κείμενα. Από την άλλη πλευρά, ένα σύγχρονο αστικό περιβάλλον το οποίο προσπαθεί να επιλύσει το κυκλοφοριακό ζήτημα και να φέρει τους πολίτες σε επαφή με τον Πολιτισμό και τις Τέχνες, αποτελεί ένα αξιοσημείωτο, ποιοτικά, δείγμα αναφορών στα προς μελέτη κείμενα.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Αστικό περιβάλλον
Urban environment
Sustainable city
Αειφόρος πόλη
Σχολικά εγχειρίδια
School textbooks

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016-09-23T10:33:29Z
2016


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)