Χρόνος και διάρκεια στον Henri Bergson: Τα άμεσα δεδομένα της συνείδησης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Χρόνος και διάρκεια στον Henri Bergson: Τα άμεσα δεδομένα της συνείδησης

Παπαθανασίου, Δήμητρα Ιωάννη

The concious states of human experience are in coherence with space and time. Bergson based on this principle, develops his analysis in attempt to provide us with a deeper and broader concept of time. The later is a significant factor of life and mind, a value under analysis; the roots of human evolution, as it is in constant flow. We need to comprehend time and distinct its variations. Bergson with his work contibutes to the approach of this difficult concept, as well as to the realisation of its critical meaning for life and creation. Bergson clarifies the meaning of diversity, in broader sense. His thought processes from the differences in nature found on general living beings to his main goal which is human life in its inner status. Bergson's points out the multiplicity of concious states. He combines the experience of time with various aspects in human life in effort to highlight the beauty of life itself which consists of many elements of beauty in harmony. Analysing the mixtures by which human life develops, he goes through each substance seperately while suggesting his respect in diversities found in all species and each form. From human life as mixture of different substances and the miltiplicity of concious states, Bergson embraces the broader miltiplicity and multi-colority which rules the whole world! By the recognition and the acceptence that we all are mixture of variable elements, substances and senses, subsequently we accept and respect the diversities binding the world we live in; humanity in whole. His theory in total, is in praise of human creativity and mind leading and living in state of freedom. In conclusion, Bergson theory is a praise of human mind and its unlimited possibilities of evolution. In this aspect, mind is potentially free from the restraints of rationalism and the mechanocracy of philosophical thought. We compehend by experiencing and perceiving inner time a range of substantial and primordial values of humanity, such as mind freedom, the significance of emotion and soul, the role of intuition and the multiplicity of concious states. All these concepts are not considered in (dualistic) material aspect. These concepts deepened, leads us far from materialism and closer to human nature. In other words, the messages of this thesis are humanistic and and we can improve ourselves if we focus to our inner life and the depths of human psyche and conciousness.
Οι συνειδησιακές καταστάσεις που βιώνει ο άνθρωπος είναι αλληλένδετες με το χώρο και το χρόνο. Εδώ υπεισέρχεται η φιλοσοφική ανάλυση του Bergson που αποπειράται να μας δώσει μία ευρύτερη και βαθύτερη έννοια του χρόνου. Πρόκειται για ένα σημαντικό παράγοντα της ζωής και της ανθρώπινης σκέψης, για ένα μέγεθος που χρήζει ανάλυσης και συντελεί στην εξέλιξη του ανθρώπου, καθώς ρέει αδιάκοπα. Είναι ο χρόνος που καλούμαστε να κατανοήσουμε και να διακρίνουμε τις κυμάνσεις του. Ο Bergson με το έργο του, συμβάλλει στην προσέγγιση της δύσκολης αυτής έννοιας, καθώς και στην αναγνώριση της καθοριστικής σημασίας της, για τη ζωή και τη δημιουργία. Ο Bergson μέσα από τη φιλοσοφία του, καθιστά σαφές το νόημα της διαφορετικότητας με την ευρεία έννοια. Εκκινεί το συλλογισμό του από τις διαφορές φύσεως που υπάρχουν γενικά στα έμβια όντα και καταλήγει στο κύριο ζητούμενο που είναι ο άνθρωπος και οι εσωτερικές του λειτουργίες. Κάνει λόγο για πολλαπλότητα συνειδησιακών καταστάσεων και συνδυάζει το βίωμα του χρόνου και συνδυάζει το βίωμα του χρόνου με την ανάλυση των διαφορετικών καταστάσεων που βιώνει ο άνθρωπος σε μια προσπάθεια να αναδείξει την ομορφιά της ίδιας της ζωής που αποτελείται από πολλές διαφορές που συνυπάρχουν αρμονικά. Αναλύοντας τα μείγματα από τα οποία αποτελείται ο άνθρωπος, εμβαθύνει στην κάθε ουσία ξεχωριστά, ενώ ταυτόχρονα υποδηλώνει το σεβασμό του στη διαφορετικότητα κάθε είδους και κάθε μορφής. Με αφετηρία τη φύση του ανθρώπου που αποτελείται από μείγματα διαφορετικών ουσιών, αλλά και την πολλαπλότητα των συνειδησιακών καταστάσεων, προχωρά στη γενικότερη πολλαπλότητα και πολυχρωμία που διέπει τον κόσμο ολόκληρο! Με την αναγνώριση της δικής μας φύσεως και την αποδοχή ότι όλοι είμαστε μείγματα διαφορετικών στοιχείων, ουσιών και εννοιών, ακολούθως και κατά συνέπεια αποδεχόμαστε και σεβόμαστε κάθε διαφορετικότητα που συναπαρτίζει τον κόσμο που ζούμε και σύνολη την ανθρωπότητα. Σύνολη η θεωρία του φιλοσόφου, αποτελεί έναν ύμνο στην ανθρώπινη δημιουργικότητα και στο πνεύμα που μπορεί να κατακτήσει την ελευθερία. Συμπερασματικά λοιπόν, εξυμνείται η άκρατη δυνατότητα εξέλιξης του ανθρώπινου πνεύματος που δυνητικά γίνεται ένα ελεύθερο πνεύμα που δεν είναι δέσμιο της νοησιαρχίας και του μηχανοκρατικού τρόπου σκέψης. Μέσα από το βίωμα και τη σύλληψη του εσωτερικού χρόνου, κατακτούμε μία σειρά από ουσιώδεις και βασικές έννοιες για την ανθρωπότητα. Τέτοιες είναι η ελευθερία του πνεύματος, η αξία του συναισθήματος, η ανάδειξη της ψυχής, η συμβολή του ενστίκτου και η πολλαπλότητα των συνειδησιακών καταστάσεων. Όλα αυτά μαζί με τη μνήμη και την αντίληψη δεν είναι υλικά αγαθά ούτε χειροπιαστά. Η εμβάθυνση στις έννοιες αυτές μας απομακρύνει από τον υλισμό και μας πηγαίνει πιο κοντά στην ανθρώπινη υπόσταση. Με άλλα λόγια, είναι ανθρωπιστικά τα μηνύματα αυτής της εργασίας και μπορούμε να βελτιωθούμε ως άνθρωποι αν εστιάσουμε την προσοχή μας στην εσωτερικότητα και στο βάθος του ψυχισμού και της συνειδητότητάς μας.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Μπερξόν-Διαφορετικότητα
consciousness
Χρόνος-Διάρκεια
Time-Duration
Bergson-

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-09-26T10:43:21Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.