Η Κοινωνική Συμπεριφορά και η Κατανόηση των Συναισθημάτων στην Προσχολική Ηλικία

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Η Κοινωνική Συμπεριφορά και η Κατανόηση των Συναισθημάτων στην Προσχολική Ηλικία

Σόντρα, Μαρία Ιωάννη

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ερευνητική κοινότητα για τη μελέτη των τρόπων με τους οποίους η συμπεριφορά των γονέων διαμορφώνει τη συναισθηματική και την κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών. Ο τρόπος που οι γονείς ανταποκρίνονται και αντιμετωπίζουν τα αρνητικά συναισθήματα των παιδιών σημειώνεται ως σημαντικός προβλεπτικός παράγοντας για την καλλιέργεια της ικανότητας κατανόηση των συναισθημάτων και τη Θετική κοινωνική συμπεριφορά. Η παρούσα έρευνα εστιάζει στη διερεύνηση των σχέσεων ανάμεσα στις διαστάσεις των γονεϊκών συμπεριφορών (θετικές/αρνητικές), στην ικανότητα κατανόησης των συναισθημάτων των παιδιών και στη κοινωνική τους συμπεριφορά. Παράλληλα, εξετάστηκε η σημασία των δημογραφικών παραγόντων στις παραπάνω σχέσεις, όπως η ηλικία των γονέων και των παιδιών, η εκπαίδευση των γονέων, το φύλο των παιδιών και η ύπαρξη αδερφών στην οικογένεια. Στην έρευνα συμμετείχαν 77 παιδιά (Μ.Ο.: 3 ετών και 5 μηνών/ 33-54 μήνες), 77 μητέρες και 10 νηπιαγωγοί. Όσον αφορά τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια τα οποία μελετούσαν την ικανότητα κατανόηση των συναισθημάτων των παιδιών, τον τρόπο που οι γονείς διαχειρίζονται τα αρνητικά συναισθήματα των παιδιών, την κοινωνική συμπεριφορά των παιδιών και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά. Τα αποτελέσματα ανέδειξαν ότι η θετική γονεϊκή συμπεριφορά Εστίαση στη διαχείριση του προβλήματος προβλέπει αρνητικά την εκδήλωση εσωτερικευμένων και εξωτερικευμένων προβλημάτων, καθώς και δυσκολίες στις φιλικές σχέσεις των παιδιών. Οι αρνητικές γονεϊκές συμπεριφορές Άρνηση, Τιμωρία και Υποτίμηση του συναισθήματος προβλέπουν θετικά τις συγκρούσεις των παιδιών στις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Ωστόσο, δεν παρατηρήθηκε καμία σύνδεση ανάμεσα στην ικανότητα κατανόησης των συναισθημάτων, στη Θετική κοινωνική συμπεριφορά και στα προβλήματα της κοινωνικής συμπεριφοράς. Αντίθετα, η ηλικία των παιδιών και το μορφωτικό επίπεδο του πατέρα σχετίζονται θετικά με την ικανότητα κατανόησης των συναισθημάτων. Η Θετική κοινωνική συμπεριφορά συσχετίζεται με την ύπαρξη αδερφών στην οικογένεια. Το φύλο δεν παρουσιάζει καμία σύνδεση με τη συναισθηματική και την κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών. Παράλληλα, η ηλικία των παιδιών και της μητέρας σχετίζεται αρνητικά με την εμφάνιση Συναισθηματικών προβλημάτων στα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Ενώ, αναδείχθηκε ότι το μορφωτικό επίπεδο του πατέρα συνδέεται θετικά με τη γονεϊκή συμπεριφορά Ενθάρρυνση για έκφραση. Στον επίλογο, γίνεται η συζήτηση των ευρημάτων της έρευνας με βάση τη βιβλιογραφική ανασκόπηση και διατυπώνονται προτάσεις και περιορισμοί για μελλοντική έρευνα.
The research community is interested to study the ways in which the parental behavior forms the emotional and social development of children. The way in which the parents respond and face the negative emotions of children noted as an important predictor for the cultivation of emotional understanding and positive social behavior of children. This research focuses on exploring the relationships between the dimensions of parenting behavior (positive / negative) and the ability of children's emotional understanding and social behavior. At the same time, it is examined the importance of demographic factors in the above formulas, including the age of parents and children, the education of parents, the gender of the children and the existence of siblings in the family. The research involved 77 children (average: 3 years and 5 months / 33-54 months), 77 mothers and 10 kindergarteners. Regarding the data collection used questionnaires studying the ability understanding of children's emotional understanding, the way in which parents manage negative emotions of children, the social behavior of children and the demographic characteristics. The results revealed that the positive parental behavior, Focus on managing the problem, negatively provides the appearance of internalized and externalised problems and difficulties in children’s friend relationships. The negative parenting behaviors Refusal, Punishment and Devaluation of emotion, positively provide children's conflicts in friend relationships. However, there is no connection between the emotional understanding, the positive social behavior and the problems of social behavior. In contrast, the children's age and the fathers’ educational level are positively correlated with the emotional understanding. The Positive social behavior associated with the existence of siblings in the family. The gender shows no connection with the emotional and social development of children. At the same time, the age of the child and the mother negatively correlated with the appearance of Emotional problems in preschool children. Furthermore, it is emerged that the fathers’ educational level is positively related with the parental behavior Encourage expression. In the epilogue of research, there is the discussion of the research findings based on the literature review and the recommendations and the limitations for future research.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Κοινωνική Συμπεριφορά
Κατανόηση των Συναισθημάτων
Emotional Understanding
θετικές και αρνητικές γονεϊκές αντιδράσεις
Social Understanding
positive and negative parental reactions

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016
2016-09-27T11:35:22Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ψυχολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)