Ο θρησκευτικός πλουραλισμός στη σύγχρονη Σερβία

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Ο θρησκευτικός πλουραλισμός στη σύγχρονη Σερβία

Νikolic, Ivan Cedomir (Νίκολιτς, Ιβαν)

The purpose of the present study was to investigate the religious pluralism prevailing in modern Serbia with emphasis on dialogue and tolerance due to the coexistence of many different religions in the same state. The first part of this study specifies the terms "multiculturalism", "interculturalism", "religious pluralism" and "inter-religious respect." The second part of the study attempted a retrospect to issues related to national and religious identity of the Serbs and the relationship of church and state in the once united Yugoslavia and in modern Serbia. Furthermore, the religion in the constitutional and legislative history of Serbia was presented. In the third part of the study was made an analysis of the composition of the population according to the last two censuses (2002, 2012) in total and by region, and were presented the United Nations statistics for existing religions and confessions represented in the country. Furthermore, all religions and confessional communities that existed on the territory of the former Yugoslavia and all communities in contemporary Serbia were enumerated in detail. All these elements are reflected in charts and maps. In the fourth part of this work was studied the inter-religious dialogue in modern Serbia in recent years. Positions, statements and actions associated with the image of the 'other' from the world of Orthodoxy, Islam and Roman Catholicism were presented and commented.
Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε ο θρησκευτικός πλουραλισμός που επικρατεί στη σύγχρονη Σερβία με έμφαση στο διάλογο και την ανεκτικότητα που συνεπάγεται η συνύπαρξη πολλών και διαφορετικών θρησκειών στο ίδιο κράτος. Στο πρώτο μέρος της εργασίας διευκρινίζονται οι όροι «πολυπολιτισμικότητα», «διαπολιτισμικότητα», «θρησκευτικός πλουραλισμός» και «διαθρησκειακός σεβασμός». Στο δεύτερο μέρος της εργασίας επιχειρήθηκε μια ιστορική αναδρομή σε θέματα σχετικά με την εθνική και θρησκευτική ταυτότητα των Σέρβων και τη σχέση εκκλησίας και κράτους στην άλλοτε ενωμένη Γιουγκοσλαβία και στη σημερινή Σερβία. Παράλληλα παρουσιάστηκε η θρησκεία στη συνταγματική και νομοθετική ιστορία της Σερβίας. Στο τρίτο μέρος της εργασίας δόθηκε μια ανάλυση της σύνθεσης του πληθυσμού βάσει των δύο τελευταίων απογραφών (2002, 2012) συνολικά και κατά περιοχή, ενώ παρουσιάστηκαν και τα στατιστικά στοιχεία του ΟΗΕ για τις υπάρχουσες θρησκείες και ομολογίες που εκπροσωπούνται στη χώρα. Επίσης απαριθμήθηκαν αναλυτικά όλα τα θρησκεύματα και οι ομολογιακές κοινότητες που υπήρχαν στην επικράτεια της πρώην Γιουγκοσλαβίας και όλες οι κοινότητες στη σύγχρονη Σερβία. Όλα τα παραπάνω στοιχεία αποτυπώθηκαν σε διαγράμματα και χάρτες. Στο τέταρτο μέρος της εργασίας μελετήθηκε ο διαθρησκειακός διάλογος στη σύγχρονη Σερβία των τελευταίων ετών. Παρουσιάστηκαν και σχολιάστηκαν θέσεις, δηλώσεις και ενέργειες που σχετίζονται με την εικόνα του «άλλου» και προέρχονται από τον χώρο της Ορθοδοξίας, του Ισλάμ και του Ρωμαιοκαθολικισμού.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Religious tolerance
Serbia
Σερβία-Θρησκευτικός πλουραλισμός
Θρησκευτική ανεκτικότητα
Religious pluralism

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016-09-27T11:43:58Z
2014


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, Τμήμα Θεολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.