Ολοκληρωμένη διαχείριση δημοτικών στερεών αποβλήτων στο δήμο Λευκάδας

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2014 (EN)
Ολοκληρωμένη διαχείριση δημοτικών στερεών αποβλήτων στο δήμο Λευκάδας

Λογοθέτης, Διονύσιος Ιωάννη

Η παρούσα μελέτη αφορά στη δημιουργία ενός σχεδίου διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Λευκάδας στην περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Αρχικά, μελετήθηκε η υπάρχουσα κατάσταση στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη όσον αφορά τη διαχείριση των ΑΣΑ. Εξετάστηκε η σχετική Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία, και αναφέρθηκαν όλοι οι εναλλακτικοί τρόποι διαχείρισης των ΑΣΑ, οι οποίοι έχουν ως γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος. Για την εκπόνηση της μελέτης συλλέχθηκαν πληροφορίες για το Δήμο Λευκάδας, ώστε να μπορούν να αποτυπωθούν τα δημογραφικά, κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του αλλά και πληροφορίες για τους παραγωγικούς τομείς του. Στη συνέχεια έγινε αναλυτική περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων στο δήμο, έγινε προσπάθεια να αποτυπωθούν όλες οι πτυχές της συγκεκριμένης διαχείρισης ανεξαρτήτου του ποιοτικού επιπέδου τους. Παράλληλα με την περιγραφή της υπάρχουσας κατάστασης έγινε και μια ανάλυση του μελλοντικού σχεδιασμού του δήμου με τον οποίο στοχεύει στην διόρθωση των κακώς κείμενων και στην εξορθολόγιση της διαχείρισης αποβλήτων. Στο τέλος της εργασίας και αφού έχει γίνει περιγραφή των κινήσεων του δήμου σε παρών και μέλλον για τη βελτίωση της κατάστασης, γίνονται συγκεκριμένες προτάσεις βάσει των οποίων ο δήμος οφείλει να κινηθεί προς την κατεύθυνση της πρόληψης της παραγωγής των ΑΣΑ και της επαναχρησιμοποίησης τους. Οι προτάσεις αναλύονται και όσον αφορά το οικονομοτεχνικό του κομμάτι διαρθρώνοντας ουσιαστικά εναλλακτικά σενάρια για τη διαχείριση των αποβλήτων του δήμου. Το κριτήριο που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των σεναρίων είναι αυτό της Καθαρής Παρούσας Αξίας (ΚΠΑ) των ανάλογων επενδύσεων. Στο τελευταίο σενάριο, προτείνεται μια πιλοτική εφαρμογή μέσω της οποίας ο δήμος μπορεί να δοκιμάσει μια εναλλακτική μορφή τιμολόγησης ως προς τη χρέωση των δημοτικών τελών καθαριότητας. Η εργασία ολοκληρώνεται με την παράθεση των σημαντικότερων συμπερασμάτων που προέκυψαν κατά τη συγγραφή της.
The present study aims to the creation of a management project, concerning MSW, in the municipality of Lefkada which is located in the region of the Ionian Islands. Initially, the existing MSW management situation was studied, concerning Greece and the European Union (EU). Greek and European waste legislation was examined and all the main categories of the alternative waste management practices were mentioned. During the study information were collected in the municipality of Lefkada, in order properly reflect its demographic, social and economic characteristics, information were also presented for the productive sectors of the municipality. Afterwards, a detailed description of the current situation regarding waste management in the municipality was made, together with an attempt to describe all the aspects of this management regardless of the achieved quality level. Along with the description of the current situation, an analysis was made concerning the future planning of the municipality waste management which aims to address all the mistakes and rationalize the waste management. At the end of this work and after having described all the present and future movements of the municipality in order to improve the situation, specific proposals were compiled, based on which, the municipality will be able to move towards the prevention of the MSW production and their reuse. The proposals were analyzed in terms of economical aspect by structuring alternative scenarios for the waste management in the municipality. The criterion used for the assessment of this scenarios was the Net Present Value (NPV) of the investments suggested. In the latter scenario, a pilot application is proposed through which the municipality can try an alternative pricing model for the cleaning fees of the municipality. The study ends with a summary of the main conclusions.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων
Δήμος Λευκάδας
Integrated waste management
Municipality of Lefkada
Municipal Solid waste
Δημοτικά στερεά απόβλητα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016-09-27T11:49:15Z
2014


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)