Ανάπτυξη και σύγκριση μεθοδολογιών νευροφυσιολογικής αξιολόγησης νοητικής και φυσικής άσκησης ηλικιωμένων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Ανάπτυξη και σύγκριση μεθοδολογιών νευροφυσιολογικής αξιολόγησης νοητικής και φυσικής άσκησης ηλικιωμένων

Ζηλίδου, Βασιλική Ιωάννη

The last decades there is a growing interest to investigate whether or not the negative effects of aging can be improved, or even delayed, using cognitive and physical activities. In this thesis, our aim was to evaluate the intervention of dance as a physical activity through EEG and to compare with other innovations that took place in the intervention program Long Lasting Memories -LLM, in which other interventions focused on the cognitive, or on physical or on a combination of these activities. We focused on this study to investigate whether or not the brain rhythms could be a warning for possible occurrence of mild cognitive impairment or mild dementia and to see if the results show a transition from one stage to another. We studied two markers, theta / gamma and alfa3 / alpha2, which were calculated by recording EEG. This recording is an objective and non-intrusive way and provides an evaluation for direct assessment of brain function. The electro-brain signals obtained during this thesis of 14 people before and after the intervention of traditional dance (Dance). These data were compared respectively by data base LLM separated as follows: 17 people who attended cognitive and physical training (LLM), 11 people attended cognitive training (CTC), 13 people attended physical training (PTC), 16 people attended different cognitive training (Active) and finally, 14 people were used as controls (Passive). The analysis of the recordings was made at the EEG with eyes closed. For the pre-processing of data the tool of Matlab was used, EEGLab, which is an environmental toolbox of Matlab, used for signal processing. By analyzing the data, we found that the decline in the ratio theta / gamma, can be an indication that the participants of the intervention LLM, do not present any conversion to mild cognitive impairment, compared with participants of interventions Active and Passive. In addition, we observed that the physical activity (PTC), the combination of physical and cognitive training (LLM), and the intervention of dance (Dance), were found more effective in the use of the ratio alfa3 / alpha2 on the possible occurrence of mild dementia compared by the intervention of Active. The previous findings, and the findings we identified in this thesis, indicate that physical exercise helps, cognitive exercise has positive effects, but the combination of these two is more efficient. Generally, the sufficiently physical preservation, and functional ability, lead elderly in independent living and quality, while reducing the risk of some diseases. Finally, future extensions of this thesis based on others physiological studies were proposed.
Τις τελευταίες δεκαετίες υπάρχει ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον στο να διερευνηθεί κατά πόσο οι αρνητικές επιπτώσεις της γήρανσης του πληθυσμού μπορούν να βελτιωθούν, ή ακόμα και να επέλθει μια καθυστέρηση στην εμφάνιση αυτών με τη χρησιμοποίηση νοητικών και σωματικών δραστηριοτήτων. Στην παρούσα διπλωματική εργασία, σκοπός μας ήταν να αξιολογήσουμε την παρέμβαση του παραδοσιακού χορού ως μια σωματική δραστηριότητα μέσω ηλεκτροεγκεφαλογραφημάτων και να την συγκρίνουμε με άλλες καινοτόμες που πραγματοποιήθηκαν, αυτές του παρεμβατικού προγράμματος Long Lasting Memories –LLM, που άλλες εστιάζουν στη νοητική, άλλες στη σωματική και άλλη στο συνδυασμό αυτών των δραστηριοτήτων. Αυτό που θέλαμε να μελετήσουμε ήταν αν οι εγκεφαλικοί ρυθμοί θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια προειδοποίηση για πιθανή εμφάνιση της Ήπιας Νοητικής Διαταραχής ή της Ήπιας Άνοιας καθώς και να δούμε αν στα αποτελέσματα εμφανίζεται μετάπτωση από το ένα στάδιο στο άλλο. Μελετήθηκαν δύο δείκτες, θήτα/γάμμα και άλφα3/άλφα2, όπου υπολογίστηκαν μέσω της καταγραφής των ηλεκτροεγκεφαλογραφημάτων. Η καταγραφή αυτή αποτελεί έναν αντικειμενικό και μη παρεμβατικό τρόπο αξιολόγησης και προσφέρει ένα απευθείας παράθυρο για την εκτίμηση της εγκεφαλικής λειτουργίας. Τα ήλεκτρο-εγκεφαλικά σήματα ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της διπλωματικής αυτής εργασίας από 14 άτομα, πριν και μετά την παρέμβαση του παραδοσιακού χορού (Dance). Τα δεδομένα αυτά συγκρίθηκαν αντίστοιχα με τα δεδομένα της βάσης του LLM διαχωρισμένα ως εξής: με 17 άτομα που παρακολούθησαν παρέμβαση νοητικής και φυσικής άσκησης (LLM), με 11 άτομα που παρακολούθησαν παρέμβαση νοητικής άσκησης (CTC), με 13 άτομα που παρακολούθησαν παρέμβαση φυσικής άσκησης (PTC), με 16 άτομα που παρακολούθησαν παρέμβαση διαφορετικής νοητικής άσκησης (Active) και τέλος με 14 άτομα που αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου (Passive) και δεν έκαναν καμία παρέμβαση. Η ανάλυση των καταγραφών έγινε στο στάδιο του ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος με τα μάτια κλειστά. Για την προ-επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο του Matlab, EEGLab, το οποίο αποτελεί ένα toolbox του περιβάλλοντος του Matlab, που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία σημάτων. Κατά την ανάλυση των δεδομένων βρέθηκε πως η μείωση του λόγου θήτα/γάμμα, αποτελεί ένδειξη πως οι συμμετέχοντες της παρέμβασης του LLM, με το συνδυασμό της νοητικής και σωματικής άσκησης, δεν παρουσιάζουν τυχόν μετατροπή σε Ήπια Νοητική Διαταραχή, σε σύγκριση με τους συμμετέχοντες των παρεμβάσεων Active και Passive. Επίσης, παρατηρήθηκε πως οι παρεμβάσεις της σωματικής άσκησης (PTC), του συνδυασμού σωματικής και νοητικής άσκησης (LLM), καθώς και της παρέμβασης του χορού (Dance), βρέθηκαν αποτελεσματικότερες ως προς την αξιοποίηση του λόγου άλφα3/αλφα2 σχετικά με την πιθανή εμφάνιση της Ήπιας Άνοιας σε σύγκριση με την παρέμβαση των Active. Τα προγενέστερα ευρήματα, αλλά και τα ευρήματα που εντοπίσαμε στην παρούσα διπλωματική εργασία, αναφέρουν ότι η φυσική άσκηση βοηθάει, η νοητική άσκηση έχει επίσης θετικά αποτελέσματα, αλλά ο συνδυασμός αυτών των δύο είναι αποδοτικότερος. Γενικότερα, η διατήρηση της φυσικής, αλλά και λειτουργικής ικανότητας επαρκώς, οδηγεί τους ηλικιωμένους σε ποιοτική και ανεξάρτητη διαβίωση, παράλληλα μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης κάποιων παθήσεων. Τέλος, προτείνονται μελλοντικές επεκτάσεις αυτής της εργασίας με βάση φυσιολογικές άλλες μελέτες.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Τρίτη ηλικία
Non- pharmacological interventions
EEG
ΗΕΓ
Μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις
Elderly

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016-09-27T11:53:41Z
2014


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.