Χαρτογράφηση και συγκριτική αξιολόγηση των εφοδιαστικών αλυσίδων συμβατικών και εξειδικευμένων προϊόντων

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Χαρτογράφηση και συγκριτική αξιολόγηση των εφοδιαστικών αλυσίδων συμβατικών και εξειδικευμένων προϊόντων

Ξένου, Ελπίδα Απόστολου

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την παρουσίαση, ανάλυση και αξιολόγηση της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων ελεύθερων γλουτένης στον τομέα της αρτοποιίας όπως είναι το ψωμί και το αλεύρι. Ο στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι αρχικά καταγραφή των ιδιαιτεροτήτων των προϊόντων ελεύθερων γλουτένης και η συλλογή στοιχείων ζήτησης (ειδικές μερίδες καταναλωτών-τάσεις αγοράς) έπειτα η χαρτογράφηση της εφοδιαστικής αλυσίδας των προϊόντων αρτοποιίας ελεύθερων στην Κεντρική Μακεδονία και τέλος η σύγκρισή της και αξιολόγησή της με την εφοδιαστική αλυσίδα των συμβατικών προϊόντων αρτοποιίας. Συγκεκριμένα, προσεγγίστηκαν τρεις εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην κλάδο αρτοποιίας στην Κεντρική Μακεδονία και παράγουν ή διανέμουν προϊόντα ελεύθερα γλουτένης και τρεις ερευνητές με πολυετή εμπειρία σε θέματα logistics. Η έρευνα διεξήχθη με την μορφή ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων και στόχευε στην καταγραφή πιθανών διαφορών διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας των ειδικών προϊόντων αρτοποιίας έναντι των συμβατικών. Η σύγκριση των αποτελεσμάτων και η αξιολόγηση των συστημάτων επιτεύχθηκε μέσω της μεθόδου πολυκριτηριακής ανάλυσης και πιο συγκεκριμένα την Αναλυτική Ιεραρχική Μέθοδο. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης εντόπισαν πολλά προβλήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας των εξειδικευμένων προϊόντων σε σχέση με τα συμβατικά τα οποία μπορούν να αποτελέσουν την βάση για περαιτέρω έρευνα και πιο εξονυχιστική ανάλυση του αντικειμένου.
This thesis deals with the description, analysis and evaluation of the supply chain of gluten free bakery products such as bread and flour. The aim of the thesis is initially to record the basic properties of gluten free products and data collection of the demand (consumer- market trends) and then the mapping of the supply chain of gluten free bakery products in Central Macedonia. Finally we have a comparison with the conventional supply chain in order to assess the general effectiveness and efficiency of the system.More specifically three companies operating in the bakery industry in Central Macedonia which produce or distribute gluten-free products have been approached and three researchers with extensive experience in logistics. The survey was conducted in the form of questionnaires and interviews and targeted to identify possible differences in the supply chain management of special bakery products over conventional. The comparison of results and assessment of systems were achieved by the use of multicriteria method and more specific with the AHP. The results of the evaluation showed the existence of several problems in the supply chain of specialized products compared to the conventional one which can form the basis for further research and more thorough analysis of the overall subject.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων
Πολυκριτηριακή ανάλυση
Gluten free products
Αναλυτική Ιεραρχική μέθοδος
Multicriteria analysis
Bakery products
AHP
Food Supply chain management
Προϊόντα ελεύθερα γλουτένης
Logistics
Προϊόντα αρτοποιίας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

info:eu-repo/date/embargoEnd/2016-11-01
2016
2016-09-28T11:36:24Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)