Αφηγήσεις γυναικών από την κοινότητα των Ρομά γύρω από ζητήματα γλώσσας, ταυτότητας, ένταξης.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2014 (EN)
Αφηγήσεις γυναικών από την κοινότητα των Ρομά γύρω από ζητήματα γλώσσας, ταυτότητας, ένταξης.

Παναγιωτίδου, Χρυσάνθη Ιωάννη

This study discusses the female individual destinies and the way which they unfold originating from the common basis of gendered and “racial” demands. In particular the study aims to research the narratives of women of the Roma community regarding to issues of language, identity and inclusion. Through the narratives of Roma women, the reasons establishing their subjectivity, as well as the ways in which their multiple identities are constructed and being managed through their interactions, are being detected. Τhe ways Roma women use to defend or conceal these identities while moving in two worlds in the community of Roma’s group and the dominant social context of “Balamos" are being detected. The choice of the biographical approach at the present paper gives voice to the subjects, putting the "self" as the subject and the object of research, while narrators and researcher continually co- construct the meaning of the narrative.
Το παρόν πόνημα πραγματεύεται τα γυναικεία ατομικά πεπρωμένα και τον τρόπο με τον οποίο ξετυλίγονται στο λόγο, εκκινώντας από την κοινή βάση έμφυλων και «φυλετικών» επιταγών. Ειδικότερα, κεντρικό ζητούμενο αποτέλεσε η διερεύνηση των αφηγήσεων γυναικών από την κοινότητα των Ρομά γύρω από ζητήματα γλώσσας, ταυτότητας και ένταξης. Γύρω από τις αφηγήσεις της Ρόμισσας, ανιχνεύονται οι λόγοι μέσα από τους οποίους συγκροτεί την υποκειμενικότητά της, οι τρόποι με τους οποίους κατασκευάζει τις πολλαπλές της ταυτότητες και τις διαχειρίζεται κατά τις διαδράσεις. Ανιχνεύονται οι τρόποι με τους οποίους υπερασπίζεται ή αποκρύπτει αυτές τις ταυτότητες κινούμενη σε δύο κόσμους στην κοινότητα της Ρομικής ομάδας και στο κυρίαρχο κοινωνικό πλαίσιο των “Μπαλαμών”. Η επιλογή της βιογραφικής προσέγγισης στην παρούσα εργασία δίνει το λόγο στα υποκείμενα, θέτοντας τον «εαυτό» ως υποκείμενο και αντικείμενο της έρευνας, ενώ αφηγήτριες και ερευνήτρια συν- κατασκευάζουν συνεχώς το νόημα της αφήγησης.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

γλώσσα
ένταξη- αποκλεισμός
gendered identity
inclusion- exclusion
έμφυλη ταυτότητα
Roma woman
Ρόμισσα
φυλετική ταυτότητα
language
racial identity

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2014
2016-09-28T11:45:41Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παιδαγωγική Σχολή, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)