Αντιδράσεις 1,3-διπολικής κυκλοπροσθήκης του νιτριλοξειδίου της (6-πιπεριδιν-1-υλ-9Η-υλ)ακεταλδεΰδης με ακόρεστες αλκοόλες και ακόρεστους φωσφορικούς εστέρες και μελέτη της βιολογικής δράσης των προϊό

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2014 (EN)
Αντιδράσεις 1,3-διπολικής κυκλοπροσθήκης του νιτριλοξειδίου της (6-πιπεριδιν-1-υλ-9Η-υλ)ακεταλδεΰδης με ακόρεστες αλκοόλες και ακόρεστους φωσφορικούς εστέρες και μελέτη της βιολογικής δράσης των προϊό

Μπαλαλάς, Θωμάς Δημητρίου

Στην παρούσα εργασία, μελετήθηκε η σύνθεση τροποποιημένων ομο-Ν-νουκλεοζιτικών και νουκλεοτιδικών παραγώγων της πουρίνης, με 2-ισοξαζολίνες και ισοξαζόλια στην θέση του σακχάρου, μέσω της 1,3-διπολικής κυκλοπροσθήκης του νιτριλοξειδίου της (6-πιπεριδιν-1-υλ-9Η-πουριν-9-υλ)ακεταλδεΰδης με ακόρεστες αλκοόλες και ακόρεστους φωσφορικούς αιθυλεστέρες. Ο σχηματισμός του νιτριλοξειδίου πραγματοποιήθηκε in situ, είτε με την χρήση του Ν-χλώρο σουκινιμιδίου (NCS), είτε, σχεδόν ποσοτικά, με την χρήση υπερσθενών αντιδραστηρίων του ιωδίου (PIDA, PIFA). Εν συνεχεία, πραγματοποιήθηκε μία προκαταρτική in vitro βιολογική μελέτη της δράσης αυτών των ενώσεων στην αλληλεπίδραση με την ελεύθερη σταθερή ρίζα DPPH, στην αναστολή του ενζύμου λιποξυγονάση από σόγια και στην αναστολή της λιπιδικής υπεροξείδωσης που επάγεται από το AAPH.
In this study, we synthesized modified homo-N-nucleosides and nucleotides of purine, with 2-isoxazolines and isoxazoles in place of the sugar moiety. This procedure occurred through 1,3-dipolar cycloaddition reaction of the nitriloxide of the (6-piperidin-1-yl-9H-purin-9-yl)acetaldehyde with unsaturated alcohols and unsaturated phosphates. The nitriloxide formation was held in situ through the usage of N-cloro-succinimide (NCS) and, in almost quantitative yield, through the usage of hypervalent iodine reagents (PIDA, PIFA). Thereafter we held a preliminary in vitro study, of those derivatives, for their interaction with the stable free radical DPPH, inhibition of the enzyme lipoxygenase from soybean and inhibition of lipid peroxidation induced by AAPH.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

ισοξαζολίνη-ισοξαζόλιο
τροποποιημένος ομονουκλεοζίτης)
1,3-διπολική κυκλοπροσθήκη
isoxazoline-isoxazole
modified homonucleoside
1,3-dipolar cycloaddition

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2014
2016-09-29T07:19:03Z
info:eu-repo/date/embargoEnd/2017-11-01


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Χημείας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)