Επιλογή τύπου σωληνώσεων για το έργο ‘’αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης σε κρηπιδώματα” της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. με χρηση μεθόδων λήψης αποφάσεων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Επιλογή τύπου σωληνώσεων για το έργο ‘’αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης σε κρηπιδώματα” της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. με χρηση μεθόδων λήψης αποφάσεων

Ασμής, Ιωάννης Νικολάου

Στην παρούσα διπλωματική εργασία ερευνάται η επιλογή τύπου σωληνώσεων στο έργο “αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης σε κρηπιδώματα” της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. προυπολογισμού 340.000,00 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.). Το προηγούμενο δίκτυο αποτελούνταν από χυτοσιδηρές σωληνώσεις οι οποίες παρουσιάσανε μεγάλη φθορά λόγω διάβρωσης. Αυτές αντικαταστάθηκαν από σωληνώσεις υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλαινίου ονομαστικής πίεσης 16atm εξωτερικής διαμμέτρου 125mm και 160mm. Στην παρούσα διπλωματική εξετάστηκαν άλλα δυο υλικά(ο ανοξείδωτος χάλυβας και το ενισχυμένο με ίνες γυαλιού πλαστικό) και έγινε πολυκριτηριακή ανάλυση για την επιλογή του καταλληλότερου υλικού. Τα υλικά επιλέχθηκαν λόγω της ύπαρξης σωληνώσεων με ίσες εξωτερικές διαμμέτρους με το αποξηλωμένο δίκτυο έτσι ώστε να είναι συμβατά με τα ειδικά εξαρτήματα. Τα υλικά εξετάστηκαν ως προς τις μηχανικές ιδιότητες, τα κόστη αγοράς, επιδιόρθωσης βλαβών και τακτικής συντήρησης, την αντοχή τους στη διάβρωση, την ροή τους βάσει της εξίσωσης Hazen-Williams και του χρόνου ζωής τους. Στη συνέχεια οι ιδιότητες τους αυτές οι οποίες αποτελούν και τα κριτήρια επιλογής των υλικών βαθμονομήθηκαν και έγινε κατανομή των βαθμών βαρύτητας στα κριτήρια. Οι μέθοδοι πολυκριτηριακής ανάλυσης που επιλέχθηκαν ήταν η TOPSIS και η PROMETHEE λόγω πλεονεκτημάτων που αφορούσαν στην ευκολία της χρήσης, στην διαφορετικότητα των μεθόδων, στην ύπαρξη βιβλιογραφίας κ.α. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο ανοξείδωτος χάλυβας ήταν το καταλληλότερο υλικό για το έργο σύμφωνα με τους βαθμούς βαρύτητας που αποδώθηκαν.
This thesis investigated the type selection in Thessaloniki’s Port Organization’s piping work "replacement ofwater supply network in platform" budget 340.000,00 Euro (without VAT). The previous system consisted of cast iron pipes which show huge amounts of wear and corrosion. These were replaced by high-density polyethylene pipes with nominal pressure 16atm and external diameter of 125mm and 160mm. In this thesis two other materials were tested (stainless steel and glass-fiber reinforced plastic) and multi-criteria analysis took place in order to select the most suitable material. The materials were chosen due to the existence of pipes with equal outer diammeters with the dismantled network so as to be compatible with the single special fittings. The materials were tested for their mechanical properties, costs of purchase, repair damage and regular maintenance, resistance to corrosion, the material flow under the Hazen-Williams equation and lifetime. Then the properties of the materials which are the criteria for selection of materials were calibrated and were given severity grades. The methods of multi-criteria analysis that were chosen was TOPSIS and PROMETHEE due to advantages relating to ease of use, the diversity of models, existence literature etc. The results show that stainless steel was the best material for the project according to the criteria weights that were given.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

PROMETHEE
Water supply network
TOPSIS
Δίκτυο ύδρευσης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014
info:eu-repo/date/embargoEnd/2017-11-01
2016-09-29T07:29:22Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.