Τηλεπισκοπικές μέθοδοι σε θέματα περιβαλλοντικής γεωγραφίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Τηλεπισκοπικές μέθοδοι σε θέματα περιβαλλοντικής γεωγραφίας

Σαββαΐδου, Ισμήνη-Αναστασία Παρασκευά

The environment is a dynamic system, which is continuously degrading due to natural and anthropogenic processes. Continuous monitoring of the development of interactions and possible changes, as well as knowledge of all the characteristics and properties of the individual parts that compose it, is necessary so as to ensure the integrated management. In particular, the Environmental Geography describes the spatial aspects of interactions between people and society with their natural environment. The changes observed on the environment are perceived through the study of land cover. Rapid technological development leads to changes in land cover, such as expansion of the urban land, reduction of the arable land and forests. There are many challenges that arise. The burden of the landscape, the waste of natural resources and the destruction of the environment are now undeniable. These problems must be addressed, in order to achieve the smooth functioning of the natural environment, and sustainable development. For this reason, it is vital to monitor, record and study areas, which show sharp changes. Today, science and technology offer the opportunity to easily collect data. These data can be used so as to study in depth all the aspects of land cover. An important tool is the science of Remote Sensing. All offered possibilities can be used by researchers and scientists to improve people's living conditions, upgrade sites and provide disaster response measures through continuous data recording and processing. The remote sensing sensors, described in this dissertation, record data of Earth's surface, which are interpreted and exploited using various methods and techniques, in order to study environmental issues, such as land cover, geological mapping, the assessment of dynamic wetlands, the way to identify areas that are at risk of floods, the measurement of consumption of irrigation water, finding seismically vulnerable areas, etc. At the end of the thesis, there is an example of finding land cover on a specific region. The satellite image that was used has medium spatial resolution and digital image processing was applied by using supervised and unsupervised classification techniques of land cover. The creation of updated land cover maps can firmly contribute to making rational decisions at local, regional, and national level. Such decisions could have been the preservation of natural resources and / or monitoring changes due to either natural disasters or anthropogenic effects. The development of society and the needs of humanity have lead to various problems concerning the environment. As a result, continuous monitoring is advised. The key of solving easier, faster and more effectively all the problems mentioned above, is the use of the appropriate sensor and method of Remote Sensing.
Το περιβάλλον αποτελεί ένα δυναμικό σύστημα, που λόγω φυσικών και ανθρωπογενών διεργασιών, υποβαθμίζεται συνεχώς. Για τη διασφάλιση της ολοκληρωμένης διαχείρισής του απαιτούνται η συνεχής παρακολούθηση της ανάπτυξης, των αλληλεπιδράσεων και των πιθανών μεταβολών του, όπως και γνώσεις για όλα τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των επιμέρους τμημάτων που το απαρτίζουν. Ειδικότερα, η Περιβαλλοντική Γεωγραφία περιγράφει τις χωρικές πτυχές των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των ανθρώπων ή της κοινωνίας με το φυσικό τους περιβάλλον. Οι μεταβολές που παρατηρούνται σε αυτό, γίνονται αντιληπτές, μεταξύ άλλων και με τη μελέτη των καλύψεων Γης. Η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη οδηγεί σε μεταβολές των καλύψεων Γης, όπως επέκταση της αστικής γης και περιορισμός των καλλιεργήσιμων και δασικών εκτάσεων. Οι προκλήσεις που προκύπτουν είναι πολλές. Η επιβάρυνση του φυσικού τοπίου, η κατασπατάληση των φυσικών πόρων και η καταστροφή του περιβάλλοντος είναι πλέον αναμφισβήτητες. Τα προβλήματα αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν, ώστε να επιτευχθεί η ομαλή λειτουργία του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και η βιώσιμη ανάπτυξή του. Για το σκοπό αυτό, είναι απαραίτητη η παρακολούθηση, η καταγραφή και η μελέτη των εκτάσεων, οι οποίες παρουσιάζουν έντονες μεταβολές. Σήμερα, η επιστήμη και η τεχνολογία προσφέρουν τη δυνατότητα συλλογής δεδομένων για την επιφάνεια του εδάφους, μέσω των οποίων μπορούν να μελετηθούν ενδελεχώς όλα τα ζητήματα των καλύψεων Γης. Σημαντικό εργαλείο αποτελεί η επιστήμη της Τηλεπισκόπησης. Οι δυνατότητες που προσφέρει αξιοποιούνται από ερευνητές και επιστήμονες, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες ζωής των ανθρώπων, να αναβαθμιστούν περιοχές και να ληφθούν μέτρα αντιμετώπισης καταστροφών, μέσω της συνεχούς καταγραφής δεδομένων και της επεξεργασίας τους. Οι τηλεπισκοπικοί αισθητήρες, που περιγράφονται στην εργασία αυτή, καταγράφουν δεδομένα της επιφάνειας της Γης, τα οποία ερμηνεύονται και αξιοποιούνται με τη χρήση διάφορων μεθόδων και τεχνικών, έτσι ώστε να μελετηθούν θέματα Περιβαλλοντικής Γεωγραφίας, όπως οι καλύψεις Γης, η γεωλογική χαρτογράφηση, η εκτίμηση της δυναμικής υδροβιοτόπων, ο εντοπισμός περιοχών που κινδυνεύουν από πλημμυρικά φαινόμενα, η μέτρηση της κατανάλωσης του αρδευτικού νερού, η εύρεση ευάλωτων σεισμικά περιοχών κ.ά. Η εργασία ολοκληρώνεται με μία σχετική εφαρμογή. Χρησιμοποιείται δορυφορική εικόνα μέσης διακριτικής ικανότητας, στην οποία εφαρμόζονται τεχνικές ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας και ειδικότερα εποπτευόμενη και μη εποπτευόμενη ταξινόμηση καλύψεων Γης. Η δημιουργία ενημερωμένων χαρτών κάλυψης Γης μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά στη λήψη ορθολογικών αποφάσεων τόσο σε τοπικό, περιφερειακό, όσο και σε εθνικό επίπεδο. Τέτοιες αποφάσεις θα μπορούσαν να αφορούν τη διατήρηση των φυσικών αποθεμάτων ή/και την παρακολούθηση των αλλαγών που οφείλονται είτε σε φυσικές καταστροφές, είτε σε ανθρωπογενείς επιδράσεις. Με την εξέλιξη των κοινωνιών και των αναγκών της ανθρωπότητας, το περιβάλλον παρουσιάζει συνεχώς μεταβολές, άρα απαιτείται η συνεχής παρακολούθησή του. Κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται με την επιλογή του κατάλληλου αισθητήρα και της μεθόδου της Τηλεπισκόπησης ανάλογα με τις απαιτήσεις της κάθε εφαρμογής.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Περιβαλλοντική Γεωγραφία
Καλύψεις Γης
Τηλεπισκόπηση
Environmental Geography
Land cover
Remote sensing

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014
2016-09-29T09:46:55Z
info:eu-repo/date/embargoEnd/2017-11-01


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.