Απόψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αναφορικά με την ανάπτυξη θεμελιωδών επικοινωνιακών δεξιοτήτων στο σχολικό περιβάλλον με αλλοδαπούς μαθητές

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Απόψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αναφορικά με την ανάπτυξη θεμελιωδών επικοινωνιακών δεξιοτήτων στο σχολικό περιβάλλον με αλλοδαπούς μαθητές

Μπιλλήρη, Ευδοκία Αντωνίου

Η παρούσα μελέτη προσεγγίζει ένα θέμα που είναι άξιο θαυμασμού για την ανθρωπότητα, καθώς η επικοινωνία αποτελεί τη δημιουργική αιτία και συγχρόνως το σκοπό ανάπτυξης πολιτισμικών επιτευγμάτων, το μέσο προαγωγής των ανθρώπινων σχέσεων. Αξιοποιώντας ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία η εργασία κινείται σε δύο άξονες. Ο πρώτος άξονας αναφέρεται στην έννοια, στη σημασία, στο σκοπό, στα εμπόδια, στα προβλήματα και στις διαταραχές. Ο δεύτερος άξονας αναφέρεται στις επικοινωνιακές συμπεριφορές, στις στρατηγικές και στις τεχνικές επικοινωνίας. Στη συνέχεια επισημαίνεται το επικοινωνιακό πλαίσιο στην εκπαίδευση και συγκεκριμένα τονίζεται η σχέση σχολείου και οικογένειας. Σίγουρα οι γονείς έχουν συγκεκριμένες προσδοκίες από το εκπαιδευτικό σύστημα και ενδιαφέρονται για το καλό των παιδιών τους. Πολλές φορές οι γονείς των αλλοδαπών μαθητών αντιμετωπίζουν με καχυποψία και φόβο το περιβάλλον του σχολείου. Αποτέλεσμα των συναισθημάτων τους είναι η μη συχνή παρουσία τους στο σχολείο, που ερμηνεύεται ως αδιαφορία για τα παιδιά τους. Επιπρόσθετα γίνεται αναφορά για τη στάση εκπαιδευτικών απέναντι στους αλλοδαπούς μαθητές. Οι δάσκαλοι έχουν χαμηλές προσδοκίες απέναντι σε μαθητές που προέρχονται από χαμηλά στρώματα. Οι δάσκαλοι επηρεάζονται από το επάγγελμα των γονέων και περιμένουν λιγότερα από την επίδοση των μαθητών. Aξίζει να σημειωθεί η ανάλυση της μεθόδου με την οποία εκπονήθηκε η έρευνα και τα αποτελέσματα που προέκυψαν σύμφωνα με τις απαντήσεις που δόθηκαν από τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Θα επιχειρηθεί μια εκτενή συζήτηση με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας και θα εισηγηθώ την εφαρμογή προτάσεων για να αναπτυχθεί ο επικοινωνιακός λόγος των αλλοδαπών παιδιών και να ενσωματωθούν στην εκπαιδευτική κοινότητα. Θα ακολουθήσουν μερικά από τα ερευνητικά ερωτήματα, όπως προέκυψαν από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και τα οποία θα επιχειρήσουμε να μελετήσουμε. Είναι φανερό ότι το επάγγελμα του δασκάλου γίνεται γυναικεία υπόθεση και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι από τους ογδόντα πέντε εκπαιδευτικούς οι εξήντα τέσσερις ήταν γυναίκες. O μέγιστος αριθμός των δασκάλων που πήραν μέρος στην έρευνα είναι μέσης ηλικίας. Διαπιστώθηκε ότι οι περισσότεροι δάσκαλοι δεν γνωρίζουν τη γλώσσα προέλευσης των μαθητών και ότι η πλειοψηφία των μαθητών είναι από την Αλβανία. Επίσης η συμμετοχή τους σε σχολικούς θεσμούς παρακινείται από τους εκπαιδευτικούς και εξετάστηκε για ποιους λόγους απουσιάζουν από τα σχολεία. Στη συνέχεια ρωτήθηκαν για τις σχολικές επιδόσεις των παιδιών και ποια μεθοδολογία χρησιμοποιούν εκείνοι, προκειμένου να βρεθούν τρόποι αντιμετώπισης των αλλοδαπών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Απαντήθηκε η ερώτηση που αφορούσε τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ο αποτελεσματικός εκπαιδευτικός για να βοηθήσει τα παιδιά. Το σύνολο των εκπαιδευτικών που ρωτήθηκαν, δήλωσαν πως η καλύτερη επικοινωνία με μαθητές και γονείς συντελεί στην πρόοδό τους. Η ερευνητική διαδικασία είχε ως κύριο στόχο την εξακρίβωση απόψεων των εκπαιδευτικών σε ζητήματα που αφορούν μαθητές που έχουν αλλοδαπούς γονείς. Πέρα από τις ερωτήσεις του κλειστού τύπου, οι ανοιχτές ερωτήσεις που απαντήθηκαν από τους εκπαιδευτικούς που έλαβαν μέρος στην έρευνα, μας έδωσαν μια σαφή εικόνα, για το τι πιστεύουν.
This study approaches a topic that is worthy of humanity's admiration, as communication is the creative cause and, simultaneously, the purpose of the development of cultural achievements, the means for the promotion of human relationships. Utilizing Greek and international literature, the study moves in two axes. The first axis relates to the concept, the meaning, the purpose, obstacles, problems and disorders of communication. The second axis refers to the communicative behaviors, strategies and communication techniques. Furthermore, the communication framework in education is highlighted and the relationship between school and family is specifically emphasized. Surely parents have certain expectations of the education system and are interested in their children's well-being. Many times the parents of foreign students feel distrust and fear in the school environment. The result of their emotions is their infrequent presence at school, which can be interpreted as indifference towards their children. In addition, reference is made to the attitude of teachers towards foreign students. The teachers have low expectations towards students from low social classes. They are affected by the parents' occupation and expect less from the students' performance. Worth noting is the analysis of the of the process by which the research was undertaken and the results obtained according to the answers given by the teachers of Primary Education. An extensive discussion on the results of the research will be attempted and the implementation of the proposals for the development of the communicative speech of foreign children and their integration with the educational community will be issued. Some of the research questions, as they have emerged from the review of the bibliography, will follow, which we will attempt to answer. It is obvious that the teaching profession is becoming a female case and this is shown by the fact that sixty four teachers out of eighty five were women. The vast majority of teachers participating in the survey are middle-aged. It was found that most teachers do not know which is their students' mother tongue and that most of the students come from Albania. What is more, their participation in school institutions is motivated by their teachers and it was examined why they are absent from their schools. What is more, they were asked about the children's school performance and about which methodology they themselves use in order to find ways to deal with the foreigners in the educational process. The question concerning the characteristics that the effective teacher must have in order to help the children was answered. The sum of the teachers asked reported that better communication with students and parents contributes to the children's progress. The research process was primarily aimed at ascertaining the views of teachers on issues concerning students who have foreign parents. Beyond closed-type questions, the open-type questions answered by teachers who participated in the survey gave us a clear picture of what they believe.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

αναλυτικό πρόγραμμα
λεκτική επικοινωνία
στρατηγικές επικοινωνίας
communication strategies
επικοινωνιακή ικανότητα
education performance
speech communication
curriculum
σχολική επίδοση
communication competence

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014
2016-09-29T09:52:54Z
info:eu-repo/date/embargoEnd/2017-11-01


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης: ένα σχολείο για όλους. Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες της πολυπολιτισμικότητας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.