''Χρήση των Τ.Π.Ε. και των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης ως βοηθητικού μέσου για την παρώθηση των μαθητών στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2014 (EL)
''L'emploi des TIC et des medias sociaux en tant qu'outil secondaire d'enseignement des langues étrangères pour renforcer la motivation des élèves à l'école primaire
''Χρήση των Τ.Π.Ε. και των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης ως βοηθητικού μέσου για την παρώθηση των μαθητών στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Γκουτζήκα, Ελευθερία Βασιλείου

Στην παρούσα μεταπτυχιακή εργασία επιχειρείται να διερευνηθεί η χρήση των Τ.Π.Ε. και των νέων μέσων για την παρώθηση των μαθητών στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Το ερευνητικό ερώτημα που τέθηκε στην αρχή της εργασίας είναι να εξεταστεί εάν υπάρχει άμεση σχέση ανάμεσα στη χρήση Τ.Π.Ε. κατά τη γλωσσική διδασκαλία και στην παρώθηση των μαθητών. Στη συγκεκριμένη έρευνα συμμετείχαν 196 μαθητές και 7 καθηγητές Πρωτοβάθμιας που ανήκουν σε σχολεία της Κατερίνης. Για την επίτευξη των στόχων, τη διερεύνηση και την επαλήθευση των υποθέσεων της παρούσας έρευνας ακολούθησε η βιβλιογραφική ανασκόπηση η οποία πραγματοποιήθηκε στο Α΄ μέρος της εργασίας, καθώς και η μέθοδος του ερωτηματολογίου και της προσωπικής συνέντευξης που συνιστούν το Β΄ μέρος. Σκοπός των συνεντεύξεων που πραγματοποιήθηκαν ήταν να διαπιστωθεί η σχέση και η στάση των εν ενεργεία εκπαιδευτικών με τις Τ.Π.Ε. και η διάθεση για αξιοποίηση τους στην γλωσσική διδασκαλία σε σχολικό πλαίσιο. Η βιβλιογραφική έρευνα επικεντρώθηκε στα παρακάτω επιστημονικά πεδία: την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, την ιστορία και εξέλιξη του διαδικτύου, την εκμάθηση των ξένων γλωσσών μέσω υπολογιστή, τις θεωρίες μάθησης που σχετίζονται με την αναδυόμενη τεχνο-παιδαγωγική μέθοδο και τέλος τις ψυχοπαιδαγωγικές μεθόδους που δημιουργούν το πλαίσιο για την παρώθηση των μαθητών. Το εργαλείο της έρευνας, το ερωτηματολόγιο που μοιράστηκε στους μαθητές, περιλαμβάνει προσωπικές ερωτήσεις, ερωτήσεις για τη συχνή χρήση των Τ.Π.Ε. και τα νέα μέσα, ερευνά τη στάση των μαθητών καθώς και τις συμπεριφορές σχετικά με την πιθανή χρήση των ΤΠΕ στην διδασκαλία. Η στατιστική επεξεργασία και απεικόνιση των δεδομένων που συλλέχθηκαν, πραγματοποιήθηκαν με το στατιστικό εργαλείο Microsoft Excel
The present thesis attempts to investigate the use of ICT and social media in the A grade language teaching process with the intention to motivate students. The principal question of the research is whether there is a direct relation between students’ motivation and the use of ICT in the language teaching process. In the present research, that took part in the city of Katerini, participated 196 students and 7 teachers of foreign languages. The method used to collect information in this topic, were document analysis that consists the first part of this thesis, personal interviews and a questionnaire, elements which form the second part. The personal interviews were conducted in order to collect testimonials and examine teachers’ knowledge and attitudes concerning the use of ICT in education. The document analysis concentrates on the following scientific fields: the integration of ICT in education, the history and evolution of web, the computer-assisted learning process, the learning theories that concern the up-coming techno-pedagogical method and finally the psycho-pedagogical framework regarding students’ motivation. The questionnaire distributed to the students, is composed of personal questions, questions that concern the use of ICT and social media and studies as well students’ attitudes against their possible use in education. The data processing and the depiction of final results were performed with the use of Microsoft Excel program.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Τ.Π.Ε.
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Social media
ICT
Ξένες γλώσσες
Foreign languages

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016-09-29T10:28:40Z
2014
info:eu-repo/date/embargoEnd/2017-11-01


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Κοινό Ελληνογαλλικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Διδακτικές της πολυγλωσσίας και γλωσσικές πολιτικές. Διάδοση των γλωσσών και των πολιτισμών σε πολύγλωσσα περιβάλλοντα

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.