Καθορισμός της βοτανικής προέλευσης μιγμάτων θυμαρίσιου μελιού με μέλι καστανιάς και ευκαλύπτου βάσει μικροσκοπικών, οργανοληπτικών και φυσικοχημικών χαρακτηριστικών.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Καθορισμός της βοτανικής προέλευσης μιγμάτων θυμαρίσιου μελιού με μέλι καστανιάς και ευκαλύπτου βάσει μικροσκοπικών, οργανοληπτικών και φυσικοχημικών χαρακτηριστικών.

Ροδοπούλου, Μαρία-Αννα Γεωργίου

Η παρούσα μελέτη αφορά την αντιμετώπιση των δυσκολιών που εμφανίζονται κατά το χαρακτηρισμό της βοτανικής προέλευσης του θυμαρίσιου μελιού όταν αυτό βρίσκεται σε μίγματα με μέλι καστανιάς και ευκαλύπτου, τα οποία προέρχονται από φυτά με “υπεράριθμη γύρη”. Σκοπός της μελέτης ήταν η ανάλυση και ο προσδιορισμός μικροσκοπικών, φυσικοχημικών και οργανοληπτικών χαρακτηριστικών μιγμάτων μελιών θυμαρίσιου μελιού με μέλια καστανιάς και ευκαλύπτου, καθώς επίσης και η εύρεση του σημείου μέχρι το οποίο το μίγμα μπορεί να θεωρείται ως «αμιγές θυμαρίσιο μέλι» με βάση το συνδυασμό των χαρακτηριστικών αυτών. Θυμαρίσια μέλια με διαφορετική περιεκτικότητα σε γυρεόκοκκους θυμαριού αναμίχθηκαν με μέλι καστανιάς και ευκαλύπτου σε διαφορετικές αναλογίες. Τα μίγματα που προέκυψαν αναλύθηκαν για τον προσδιορισμό των γυρεοσκοπικών και των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών, των φυσικοχημικών παραμέτρων υγρασία, ηλεκτρική αγωγιμότητα, χρώμα, καθώς και των πτητικών συστατικών των μιγμάτων. Ακολούθησε επεξεργασία των αποτελεσμάτων και εντοπίστηκαν οι παράμετροι που επιδέχονται την μεγαλύτερη επίδραση κατά την ανάμιξη.
The identification of the botanical origin of honey results from the combination of microscopic, organoleptic and physicochemical parameters. This work describes the problems that may appear in the identification of the botanical origin of thyme honeys, when they are mixed with chestnut and eucalyptus honeys, which come from plants with over-represented pollen. The scope of this study was to investigate the microscopic, organoleptic and some physicochemical parameters that are affected after the mix of honey with over-represented pollen in different analogies with thyme honey; and to define according to these parameters of the mixtures, the analogy until which the blend could be characterized as unifloral thyme honey. In particular, thyme honeys with different percentages of thyme pollen grains were mixed with chestnut and eucalyptus honeys in different ratios. The microscopic parameters, the organoleptic characteristics and the physicochemical parameters moisture, electrical conductivity, colour as well as the volatile organic compounds of chestnut and eucalyptus honeys of the blends were analysed. The process of the results and the determination of the parameters that are more influenced after the mixing were followed

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Θυμαρίσιο μέλι
Αμιγή μέλια
Unifloral honeys
Βοτανική προέλευση
Botanical origin
Thyme honey

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016-09-29T10:35:09Z
2014


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.