Έρευνα δηλωμένων προτιμήσεων για την υλοποίηση Ζώνης Χαμηλών Εκπομπών Ρύπων στη Θεσσαλονίκη

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2014 (EN)
Έρευνα δηλωμένων προτιμήσεων για την υλοποίηση Ζώνης Χαμηλών Εκπομπών Ρύπων στη Θεσσαλονίκη

Σφενδόνης, Νικόλαος Ιωάννη

Η παρούσα Διπλωματική Εργασία με θέμα «Έρευνα δηλωμένων προτιμήσεων για την υλοποίηση Ζώνης Χαμηλών Εκπομπών Ρύπων στη Θεσσαλονίκη» αφορά στη διερεύνηση της αποδοχής υλοποίησης μιας Ζώνης Χαμηλών Εκπομπών Ρύπων (Low Emission Zone – LEZ) στην πόλη της Θεσσαλονίκης από την πλευρά των πολιτών, λαμβάνοντας υπόψιν τη διεθνή εμπειρία. Στο 1ο εισαγωγικό κεφάλαιο αναλύεται ο στόχος της Διπλωματικής Εργασίας καθώς και η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε. Το 2ο κεφάλαιο της Διπλωματικής Εργασίας αφορά στην παρουσίαση των Ζωνών Χαμηλών Εκπομπών Ρύπων διεθνώς και στα κύρια χαρακτηριστικά τους. Περιγράφονται αναλυτικά περιπτώσεις που έχουν εφαρμοστεί οι ζώνες αυτές. Ακολουθεί στο 3ο κεφάλαιο η περιγραφή της περιοχής μελέτης υλοποίησης της ζώνης στη Θεσσαλονίκη καθώς και ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της έρευνας ερωτηματολογίου. Συγκεκριμένα, καθορίζεται η περιοχή μελέτης, και παρουσιάζονται τα αφορώντα στον σχεδιασμό του ερωτηματολογίου, στην πιλοτική έρευνα, και στην τελική έρευνα ερωτηματολογίου. Η ανάλυση πραγματοποιείται στο 4ο κεφάλαιο της Διπλωματικής Εργασίας, και τα αποτελέσματα της παρουσιάζονται με τη βοήθεια γραφικών αναπαραστάσεων. Ταυτόχρονα, γίνεται συγκριτική ανάλυση των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας με την αντίστοιχη έρευνα ερωτηματολογίου των Κλαδιά – Κουβάτα για την πόλη του Βόλου, που εκπονήθηκε στο πλαίσιο της Διπλωματικής Εργασίας τους στο Τμήμα Αγρονομων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΑΠ.Θ. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης αξιοποιούνται για την εξαγωγή συμπερασμάτων, στο κεφάλαιο 5, και τη διαμόφωση προτάσεων υλοποίησης μιας Ζώνης Χαμηλών Εκπομπών Ρύπων στη Θεσσαλονίκη.
The present Postgraduate Thesis entitled “Stated preference research for the implementation of a Low Emission Zone in Thessaloniki” concerns the investigation of the level of approval of a LEZ from the citizens’ point of view taking into account the international experience. The 1st chapter includes the analysis of the objective and methodology. The 2nd chapter concerns the presentation of the main characteristics of Low Emission Zones at international level. This chapter also includes the presentation of case studies. The 3rd chapter refers to the presentation of the study area , the design of the questionnaire, the pilot survey a well as the final questionnaire – based survey. Analysis is included in the 4th chapter, where with the aid of graphical representations the results of the analysis are presented. A comparative analysis is also made taking into account the respective results of the research made by Kladias and Kouvatas for the city of Volos which was done in the framework of their Diploma Thesis in the Faculty of Rural and Surveying Engineering of A.U.Th. Finally, the results of the analysis are used for the formation of conclusion and proposals in the 5th chapter.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ζώνη χαμηλών εκπομπών ρύπων
Low emission zone
Έρευνα δηλωμένων προτιμήσεων
Stated preferences

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016-10-03T06:33:47Z
2014
info:eu-repo/date/embargoEnd/2017-12-01


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)