Ενοποίηση των Μεθοδολογιών του Επιχειρηματικού Σχεδίου, του Στρατηγικού Σχεδιασμού της Ολικής Ποιότητας και της Δραστικής Αναδιάρθρωσης

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2014 (EN)
Ενοποίηση των Μεθοδολογιών του Επιχειρηματικού Σχεδίου, του Στρατηγικού Σχεδιασμού της Ολικής Ποιότητας και της Δραστικής Αναδιάρθρωσης

Τσιαλκατούρα, Νίκη Ηλία

Το επιχειρηματικό σχέδιο, ο στρατηγικός σχεδιασμός, η διαχείριση ολικής ποιότητας και η δραστική αναδιάρθρωση χρησιμοποιούνται χρόνια τώρα από τους οργανισμούς ώστε να αυξήσουν τα κέρδη τους. Πλήθος μελετών έχει διεξαχθεί για την βελτίωση αυτών των μεθόδων. Μέχρι σήμερα η φιλοσοφία κάθε μεθοδολογίας έχει ακολουθήσει συγκεκριμένη εξέλιξη και έχει καθιερωθεί ένας συγκεκριμένος τρόπος εφαρμογής. Αν και αντιμετωπίζονται μεμονωμένα, όλες οι μεθοδολογίες έχουν κοινά στοιχεία τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να μεγιστοποιηθεί το όφελος των οργανισμών. Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει σκοπό να αναδείξει όλες τις πιθανές αλληλοεπιδράσεις και τα κοινά σημεία μεταξύ των παραπάνω μεθόδων. Αρχικά γίνεται σύγκριση των μεθόδων, καθορίζονται οι ομοιότητες, οι διαφορές και οι αλληλεπιδράσεις των εφαρμογών. Έτσι προκύπτει η ανάγκη δημιουργίας μιας ενοποιημένης μεθοδολογίας: στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας έχει γίνει μια απόπειρα για την δημιουργία μιας ενοποιημένης μεθοδολογίας για υπάρχουσες και νέες επιχειρήσεις. Η παραπάνω μεθοδολογία εφαρμόστηκε σε δύο μελέτες περιπτώσεων εφαρμογής για υποθετικές νέες επιχειρήσεις. Αν και η αξία της μεθοδολογίας έχει αναδειχθεί πιστεύεται ότι η εφαρμογή της σε αληθινό οικονομικό περιβάλλον και ο έλεγχος του αντίστοιχου οργανισμού για συγκεκριμένη χρονική περίοδο είναι απαραίτητη για την πλήρη επιβεβαίωση της.
Business Plan, Strategic Planning, Total Quality Management and Reengineering have been used for years by organizations in order to improve management and to produce greater profit. Many studies have been conducted towards improving these methods. So far, each method has followed its own evolution and a specific way of implementation has been introduced to each one of them. Despite the fact that these methods are being studied separately, there are common elements that can be used to maximize organization’s profits. This study aims to identify all possible interactions and common elements between the above methods. Firstly, a comparison of these methods has been conducted, defining similarities, differences and interactions of applications. Thereby, it becomes clear that there is a need for a combined planning methodology; an attempt is made in this thesis to create a combined methodology for existing companies and startups. The above methodology has been implemented in two case studies for hypothetical startups. Although, the value of the methodology became clear, it is believed that it is application to a real world environment and the monitoring of the relevant organization for a certain period of time is necessary for a complete validation.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ολική Ποιότητα
Total Quality Management
Επιχειρηματικό Σχέδιο
Business Plan
Strategic Planning
Στρατηγικός Σχεδιασμός

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2014
2016-10-03T07:49:57Z
info:eu-repo/date/embargoEnd/2017-12-01


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)