Ανάπτυξη μεθόδου για την λήψη απόφασης ακύρωσης έργου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Ανάπτυξη μεθόδου για την λήψη απόφασης ακύρωσης έργου

Μυλωνάς, Χρυσόστομος Ιωάννη

Κατά τη διάρκεια της σύλληψης, του σχεδιασμού, της υλοποίησης ή της περαίωσης ενός έργου, συχνά, προκύπτουν προβλήματα που θέτουν σε αμφισβήτηση την ίδια την σκοπιμότητα της ύπαρξής του.Σε αυτές τις περιπτώσεις ένας διαχειριστής έργου καλείται να λάβει την απόφαση για την συνέχιση, την αναστολή ή ακόμα και την ακύρωση ενός έργου, αποσκοπώντας στην αποφυγή δυσμενέστερων μελλοντικών καταστάσεων. Η λήψη αυτής της απόφασης αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα, λαμβάνοντας υπόψη το πλήθος, τη μεταβλητότητα και την πολλαπλότητα προέλευσης των παραμέτρων που υπεισέρχονται στο σύστημα, καθώς και τη μοναδικότητα του κάθε έργου, οργανισμού και περιβάλλοντος υλοποίησης.Η διεθνής επιστημονική κοινότητα έχει απασχοληθεί κατά καιρούς με ανάλογα ζητήματα και ένας σημαντικός αριθμός μελετών έχει λάβει χώρα σχετικά με την ανεύρεση των αιτιών που οδηγούν τα έργα σε μη επιθυμητές καταστάσεις (καθυστερήσεις, υπερβάσεις προϋπολογισμού κλπ), καθώς και τον καθορισμό των κρισίμων παραγόντων επιτυχίας και των κυρίων δεικτών επίδοσης. Ωστόσο, έχει διαπιστωθεί δυσανάλογη έλλειψη ολοκληρωμένων μεθοδολογικών προσεγγίσεων λήψης μιας τέτοιας απόφασης.Δύο, ακόμα, σημαντικά ζητήματα που περιπλέκουν το πρόβλημα, είναι η συνύπαρξη σε αυτό ποσοτικοποιήσιμων και μη ποσοτικοποιήσιμων παραμέτρων και οι μεταξύ τους αλληλεξαρτήσεις.Έναυσμα αυτής της μελέτης αποτελεί μια προγενέστερη εργασία (Στρογγύλης, 2012) σχετικά με τον καθορισμό των κρισίμων παραγόντων για την λήψη απόφαση ακύρωσης έργου με συνεκτίμηση της επίδοσής του. Η θεώρηση τεσσάρων επιπέδων για τις διάφορες παραμέτρους (Τεχνική, Τακτική, Στρατηγική και Ταυτότητα) διατηρείται και για τον καθορισμό των σχετικών βαρών, με συνεκτίμηση των αλληλεξαρτήσεων, γίνεται η χρήση της Αναλυτικής Διεργασίας Δικτύωσης (ANP) για όσες από τις παραμέτρους υπεισέρχονται σε κάθε φάση του κύκλου ζωής ενός έργου. Κατόπιν, για την εκτίμηση της επίδοσης ενός έργου ως προς τις διάφορες παραμέτρους, αντιστοιχίζονται οι δυνατές καταστάσεις που αυτές μπορούν να βρεθούν σε κατανομές τριγωνικών αριθμών ασάφειας και υιοθετούνται λεκτικά όρια για την απόκριση στο εξεταζόμενο πρόβλημα. Τέλος, διερευνάται η εφαρμοσιμότητα της προτεινόμενης μεθόδου μέσω μιας περίπτωσης εφαρμογής.
During the initiation, the design, the execution or the closure of a project, a lot of problems sometimes arise which jeopardize the feasibility of its existence.In these cases, a project manager is required to reach a decision on the continuation, the suspension or even the cancellation of a project aiming to avoid future worst scenarios. Taking this decision is a complex matter due to the number, the variability and the multiplicity of the origin of the parameters involved in the system, and the uniqueness of each project, organization and implementation environment.The international scientific community has worked occasionally with similar issues. A significant number of studies have taken place on identifying the root causes related to projects’ underperformance (delays, budget overruns, etc.), and the critical success factors and the key performance indicators. However, there has been a disproportionate lack of comprehensive methodological approaches to make such a decision.Another important issue that complicates the problem, is the coexistence of interdependent quantifiable and non-quantifiable parameters.The trigger of this study was an earlier research by Stroggylis (2012) which established the critical factors to obtain a new model for deciding on construction project early termination with the consideration of its performance. The four-level approach of the various parameters (Technique, Tactics, Strategy and Identity) is maintained. In order to determine the relative weights, taking into consideration the interdependencies, the Analytic Network Process (ANP) is used for the parameters which involved in each phase of a project life-cycle. Then, for assessing the performance of a project with respect to the different parameters, the possible situations of the aforementioned parameters are mapped in distributions of triangular fuzzy numbers and word limits are adopted to deal with the test problem. Finally, the applicability of the proposed method is tested through a case study.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Θεωρία αποφάσεων
Decision analysis theory
Αναλυτική διεργασία δικτύωσης
Analytic network process
Project cancellation
Ακύρωση έργου

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014
info:eu-repo/date/embargoEnd/2017-12-01
2016-10-03T09:16:05Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.