Βαφική Μελέτη με Χρωστική Direct Black 168 και την Αντίστοιχη Υπερδιηθημένη, σε Φυσικό και Συνθετικό Υπόστρωμα. Παρασκευή μελανών για Ψηφιακή Εκτύπωση, μελέτη ιδιοτήτων, Εφαρμογές

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Βαφική Μελέτη με Χρωστική Direct Black 168 και την Αντίστοιχη Υπερδιηθημένη, σε Φυσικό και Συνθετικό Υπόστρωμα. Παρασκευή μελανών για Ψηφιακή Εκτύπωση, μελέτη ιδιοτήτων, Εφαρμογές

Τζελέπη, Αικατερίνη Δημητρίου

The subject of the present paper is to study the dyeing behavior of the direct black 168.Initially, were dyed natural and synthetic fibers with the commercial dye, direct black 168. Especially, were made on substrates of cotton and polyamide, in various tones and dyeing and temperature 98 C, after pretreatment. Furthermore, with the technique of ultrafiltration the dye direct black 168 was concentrated and purified, using polyethersulfone membrane ES404. Some of the dyeing processes repeated using the cleaned colored, under the same conditions. Moreover, the dyeing properties of the dye (direct black 168) were studied and assesed, before and after ultrafiltration, using the ultraviolet-visible spectrophotometer (UV-Vis).In addition to this, three inks were prepared, one with direct black 168, it is the other with the addition of direct direct black 168 ultrafiltrated by adding the active ingredient quinizarin (solvor 86). In these inks pH, viscosity and conductivity properties, were measured over time 90 days. After that, the prepared inks were used for digital printing to cotton and polyamide fabric. Colorimetric characteristics and values K/S were also determined, to using reflectance spectrophotometer all dyed and printed fabrics. Additionally, wash fastness and light fastness of dyed and printed fabrics were studied and then the results were assessed. Finally, a spectrophotometric quantitative determination of the active ingredient (solvor 86) was done.
Αντικείμενο της παρούσας διατριβής είναι η μελέτη της βαφικής συμπεριφοράς της χρωστικής που ανήκει στην κατηγορία των αζωχρωμάτων, του direct black 168. Αρχικά, πραγματοποιήθηκαν βαφές φυσικών και συνθετικών ινών με την συγκεκριμένη εμπορική χρωστική, direct black 168. Οι βαφές πραγματοποιήθηκαν σε υποστρώματα βαμβάκι και πολυαμίδιο, σε διάφορους τόνους βαφής και θερμοκρασία 98ο C, αφού πρώτα υπέστησαν προκατεργασία. Στην συνέχεια, εφαρμόστηκε υπερδιήθηση (ultrafiltration), για τη συμπύκνωση και τον καθαρισμό της χρωστικής, με την χρήση μεμβράνης πολυαιθεροσουλφόνης ES404.Το χρώμα που προέκυψε από την υπερδιήθηση χρησιμοποιήθηκε για βαφή στις ίδιες συνθήκες με τα προηγούμενα. Παράλληλα, μελετήθηκαν και αποτιμήθηκαν οι βαφικές ιδιότητες της χρωστικής (direct black 168) ,πριν και μετά την υπερδιήθηση, με την χρήση της φασματοφωτομετρίας υπεριώδους-ορατού (UV-Vis).Ακόμη, παρασκευάστηκαν τρεις μελάνες, η μία με προσθήκη του αρχικού χρώματος , η άλλη με προσθήκη του υπερδιηθημένου χρώματος και η τρίτη μελάνη με το υπερδιηθημένο χρώμα και την προσθήκη ενός ενεργού συστατικού και συγκεκριμένα κινιζαρίνης (solvor 86). Στις παρασκευασθείσες μελάνες μετρήθηκαν οι ιδιότητες αγωγιμότητα, ιξώδες και pH συναρτήσει του χρόνου για 90 ημέρες. Ακολούθως, οι μελάνες που παρασκευάστηκαν χρησιμοποιήθηκαν για ψηφιακή εκτύπωση βαμβακερού και πολυαμιδικού υφάσματος και χαρτιού. Επίσης, προσδιορίστηκαν τα χρωματομετρικά χαρακτηριστικά και οι τιμές K/S όλων των βαμμένων και εκτυπωμένων υφασμάτων με την χρήση φασματοφωτομέτρου ανακλάσεως. Παράλληλα, μελετήθηκαν οι αντοχές στο πλύσιμο και αντοχές στο φως βαμμένων και εκτυπωμένων υφασμάτων και αποτιμήθηκαν τα αποτελέσματα. Τέλος, πραγματοποιήθηκε φασματοφωτομετρικός προσδιορισμός του ενεργού συστατικού(Solvor 86) που προστέθηκε σε μελάνη για ψηφιακή εκτύπωση.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Μελάνες
Digital Printing
Ultrafitration
Υπερδιήθηση
Ψηφιακή Εκτύπωση
Inks

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014
2016-10-03T10:38:12Z
info:eu-repo/date/embargoEnd/2017-12-01


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Χημείας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.