Αποκατάσταση 40ου δημοτικού σχολείου Θεσσαλονίκης - Ελληνική Αστική Σχολή Δ. Ιωαννίδη Σιατιστέως

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Αποκατάσταση 40ου δημοτικού σχολείου Θεσσαλονίκης - Ελληνική Αστική Σχολή Δ. Ιωαννίδη Σιατιστέως

Ρούσσου, Χριστίνα Νικολάου

Αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας αποτελεί η μελέτη αποκατάστασης της Ελληνικής Αστικής Σχολής Δ. Ιωαννίδη Σιατιστέως, κτίριο στο οποίο στεγάζονται σήμερα το 40ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης και το 26ο μονοθέσιο νηπιαγωγείο. Το σχολικό αυτό κτίριο, το οποίο λειτουργεί ως εκπαιδευτήριο από την κατασκευή του μέχρι σήμερα, ανεγέρθηκε το 1907 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στη συμβολή της οδού Φιλικής Εταιρίας με την οδό Μανουσογιαννάκη, σε σχέδια του αρχιτέκτονα Ξενοφώντα Παιονίδη και αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα νεοκλασικισμού. Σκοπός της εργασίας είναι η διαφύλαξη και ανάδειξη των ιστορικών, αρχιτεκτονικών και αισθητικών αξιών του κτιρίου μελέτης. Παράλληλα, επιδιώκεται η διατήρηση και η βελτίωση της λειτουργίας του, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης εκπαίδευσης. Επιπλέον, σημαντικό ζητούμενο της έρευνας αποτέλεσε ο προσδιορισμός της σχέσης του κτιρίου με το ευρύτερο περιβάλλον του, διαχρονικά και συγχρονικά. Στο πλαίσιο της ανάλυσης και τεκμηρίωσης, πραγματοποιήθηκε η ιστορική διερεύνηση των συνθηκών δημιουργίας και εξέλιξης της Ιωαννίδειου Αστικής Σχολής και καταγράφηκαν οι κτιριακές φάσεις και μετατροπές που υλοποιήθηκαν μέσα στα περισσότερα από εκατό χρόνια ύπαρξης του κτίσματος. Μέσα από την αξιολόγηση όλων των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν στο πρώτο στάδιο της μελέτης, διατυπώθηκε η πρόταση αποκατάστασης του ιστορικού κτιρίου. Προτείνονται οι αναγκαίες επεμβάσεις, ώστε να εξασφαλίζεται η διατήρηση και η ανάδειξη των τυπολογικών και μορφολογικών γνωρισμάτων του αλλά και η ανταπόκρισή του στις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες. Παράλληλα, αναδιαμορφώνεται ο αύλειος χώρος του σχολείου και σχεδιάζεται νέο βοηθητικό κτίριο. Τέλος, επαναπροσδιορίζεται η σχέση του κτιρίου με το αστικό περιβάλλον προς όφελος του δημόσιου χώρου και της γειτονιάς και αποδίδονται νέες συμβατές αξίες.
The object of the essay concerns the restoration study of the Hellenic Civic School of D. Ioannidi Siatisteos, building which accommodates in the present, the 40th elementary school of Thessaloniki and the 26th nursery school. The building, which has always functioned as an educational institute since it was founded, was built in 1907 at the centre of Thessaloniki, in the junction of Filikis Etairias street with Manousogiannaki street. It was designed by Xenofontas Paeonidis and is a representative example of neoclassicism. The general principles and aims of the study are the preservation and highlighting of the historical, architectural and aesthetic values of the building. At the same time, the present research aims at the maintenance and improvement of the school operation in order to support the contemporary educational needs. Another important issue of the study was the definition of the relation created throughout time, between the building and the surrounding environment. In the first part of the essay, an historical research was realized, concerning the conditions of creation and evolution of the Ioannidios Civic School. Also, the constructional phases of the building and the various alterations that have taken place within more than hundred years of existence were marked. Throughout the evaluation of all the information analyzed in the first stage of the study, the restoration proposal was formed. The necessary interventions are proposed, aiming at the preservation and highlighting of the particular typological and morphological features of the building and also, and also, at the support of the contemporary functional needs of the school. The schoolyard is redesigned and a new building is created where some secondary and complementary uses are included. Finally, the proposal aims at a reconsideration of the relation between the historical building and the urban landscape, in an attempt to attribute a new value to the building and its environment.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

School
Ιωαννίδειος
Σχολείο
Paeonidis
Παιονίδης
Ioannidios

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014
info:eu-repo/date/embargoEnd/2017-12-01
2016-10-03T11:16:07Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.